Search result for

aboard

(53 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aboard-, *aboard*, aboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aboard[ADV] บนยานพาหนะ, Syn. on board, en route, Ant. ashore, on land
aboard[PREP] บนยานพาหนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
seaboard(ซี'บอร์ด) n. บริเวณชายฝั่งทะเล. adj. จรดทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seaboard(n) ชายทะเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Qur expert, Dr. Kyne, is aboard and will coordinate the experiments.ด็อกเตอร์.ไคน์จะเดินทางไปด้วย\ เขาจะประสานงานเรื่องการทดลอง Dead Space: Downfall (2008)
That's more the reason to get this thing aboard ship and go home.เราต้องรีบเอาเจ้านี่กลับบ้าน Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
Captain, whatever was on the planet has made it aboard ship, and it's somehow connected to the Marker.กัปตัน ไอ้ตัวบนดาวนั้น ขึ้นมาอยู่บนยานเราแล้ว และมันเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
We've brought something aboard that we didn't understand.เราเอาของที่ไม่รู้จักขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
You'll be sorry you ever came aboard my ship, Jedi.เจ้าจะต้องเสียใจที่ขึ้นมาบนยานข้า เจได Downfall of a Droid (2008)
You must sneak aboard that station and destroy it before they crack R2's memory banks.เจ้าต้องลอบเข้าไปใน สถานีนั่น และทำลายมันซะ ก่อนที่พวกมันจะเจาะเข้าหน่วยความจำของอาร์ทู Duel of the Droids (2008)
At the peak of the rush hour, bombs were detonated... in three crowded trains and aboard a bus.ในชั่วโมงเร่งด่วน.. \ ระเบิดถูกวางไว้.. ในสถานีรถไฟและรถบัสที่ผู้คนหนาแน่น 3 แห่ง Babylon A.D. (2008)
- Welcome aboard.\ ยินดีต้อนรับสู่ทีมของเรา Bolt (2008)
Ah, welcome aboard- สวัสดี เป็นยังไงกันบ้าง ? Quantum of Solace (2008)
/"Now safely aboard the airship /with the mummy finally vanquished,เมือขึ้นเครื่องบินโดยปลอดภัย .. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, delighted to have you both aboard.ครับ ดีใจจริงๆที่เจอนายทั้งสองคน Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aboardAll aboard!
aboardAll of us climbed aboard quickly.
aboardAll the passengers aboard were killed in the crash.
aboardAre the passengers all aboard?
aboardHe went aboard the plane.
aboardI feel as if I were aboard a great ship.
aboardI had barely got aboard when the train began to move.
aboardI slept aboard the ship.
aboardIt's time to get aboard.
aboardI went aboard.
aboardLadies and gentlemen, welcome aboard.
aboardThe bus fell off the cliff, killing all 10 aboard.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship   FR: à bord (d'un bateau)
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
ขึ้นเรือ[v. exp.] (kheun reūa) EN: go aboard a ship   FR: monter à bord d'un bateau
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOARD    AH0 B AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aboard    (a) (@1 b oo1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラッシュ[, rasshu] (n) (1) rush; (2) (abbr) rush hour; (3) (abbr) rush print; (4) (abbr) (See ラッシュ船) lighter aboard ship; LASH; (P) [Add to Longdo]
ラッシュ船[ラッシュぶね, rasshu bune] (n) lighter aboard ship [Add to Longdo]
艦載[かんさい, kansai] (n,vs) carried aboard a warship [Add to Longdo]
艦上[かんじょう, kanjou] (n) aboard a warship [Add to Longdo]
機上[きじょう, kijou] (n) aboard an aeroplane (airplane) [Add to Longdo]
車上[しゃじょう, shajou] (n) on or aboard a train or vehicle [Add to Longdo]
車中談[しゃちゅうだん, shachuudan] (n) informal talk given (as by a politician, etc.) aboard a train [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [Add to Longdo]
乗り組む[のりくむ, norikumu] (v5m,vi) to get on aboard; to join a ship [Add to Longdo]
積み込む[つみこむ, tsumikomu] (v5m,vt) to load (with goods, cargo); to put on board; to stow aboard; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船上[chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ, ] aboard, #9,117 [Add to Longdo]
在车[zài chē, ㄗㄞˋ ㄔㄜ, / ] aboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aboard \A*board"\, prep.
   1. On board of; as, to go aboard a ship.
    [1913 Webster]
 
   2. Across; athwart. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nor iron bands aboard
       The Pontic Sea by their huge navy cast. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aboard \A*board"\, adv. [Pref. a- on, in + board.]
   1. On board; into or within a ship or boat; hence, into or
    within a railway car.
    [1913 Webster]
 
   2. Alongside; as, close aboard.
    [1913 Webster] (Naut.):
 
   {To fall aboard of}, to strike a ship's side; to fall foul
    of.
 
   {To haul the tacks aboard}, to set the courses.
 
   {To keep the land aboard}, to hug the shore.
 
   {To lay (a ship) aboard}, to place one's own ship close
    alongside of (a ship) for fighting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aboard
   adv 1: on a ship, train, plane or other vehicle [syn: {aboard},
       {on board}]
   2: on first or second or third base; "Their second homer with
     Bob Allison aboard" [syn: {aboard}, {on base}]
   3: side by side; "anchored close aboard another ship" [syn:
     {aboard}, {alongside}]
   4: part of a group; "Bill's been aboard for three years now"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top