ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abides

AH0 B AY1 D Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abides-, *abides*, abide
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behold the truth that abides in us.ท่านคือสัจธรรมที่ผูกพันเราไว้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
♪ in the eye abides the heart ♪in the eye abides the heart Kingdom of the Blind (2012)
To make certain the earth abides in natural contentment...เพื่อให้แน่ใจว่าโลกยึดถือความพึงพอใจในธรรมชาติ ... Son of Batman (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ABIDES    AH0 B AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abides    (v) ˈəbˈaɪdz (@1 b ai1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top