ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abaft

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abaft-, *abaft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abaft[PREP] ข้างหลัง, Syn. behind
abaft[ADV] ข้างหลัง
abaft[PREP] ไปทางข้างหลัง, See also: ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ With a ring-tail set ♪ ♪ All abaft the mizzen peak ♪ ♪ And a Rule Britannia ♪ผูกโยงกระโดงที่สาม เราร้องดังๆ Whispers in the Dark (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abaft (a) ˈəbˈaːft (@1 b aa1 f t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abaft \A*baft"\ ([.a]*b[.a]ft"), prep. [Pref. a- on + OE. baft,
   baften, biaften, AS. be[ae]ftan; be by + [ae]ftan behind. See
   {After}, {Aft}, {By}.] (Naut.)
   Behind; toward the stern from; as, abaft the wheelhouse.
   [1913 Webster]
 
   {Abaft the beam}. See under {Beam}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abaft \A*baft"\, adv. (Naut.)
   Toward the stern; aft; as, to go abaft.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abaft
   adv 1: at or near or toward the stern of a ship or tail of an
       airplane; "stow the luggage aft"; "ships with square
       sails sail fairly efficiently with the wind abaft"; "the
       captain looked astern to see what the fuss was about"
       [syn: {aft}, {abaft}, {astern}] [ant: {fore}, {forward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top