Search result for

zehren

(62 entries)
(0.3547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zehren-, *zehren*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zehren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zehren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Dr. Seward, your patient, Renfield, whose blood I have just analyzed, is obsessed with the idea that he must devour living things in order to sustain his own life.Dr. Seward, Ihr Patient Renfield, dessen Blut ich soeben untersucht habe, ist von der Idee besessen, lebende Wesen zu verzehren, um sein eigenes Leben zu erhalten. Dracula (1931)
And when people are eating the stuff they raise... living in the houses they build... I'll be there too.Und wenn die Menschen ihre eigene Ernte verzehren und in den Häusern wohnen, die sie gebaut haben, dann werde ich auch dort sein. The Grapes of Wrath (1940)
Watch the towering fires they consume your new planes from America, your meager store of tanks, your puny munitions, and your food.Seht die gewaltigen Flammen, die eure amerikanischen Flugzeuge verzehren, euren mickrigen Bestand an Panzern, eure lächerliche Munition, euer Essen. Sherlock Holmes and the Voice of Terror (1942)
The whole village seems to be consumed with fear but in your case, judging from your vicious dog, those bared windows and that hunting rifle, it's not fear of the supernatural.Das ganze Dorf scheint sich vor Angst zu verzehren. Aber in Ihrem Fall, wenn man sich Ihren bösartigen Hund, die vergitterten Fenster und das Jagdgewehr anschaut, haben Sie keine Angst vor etwas Übernatürlichem. The Scarlet Claw (1944)
I'm afraid you'll burn yourself out.Ich habe Angst, du wirst dich verzehrenRhapsody in Blue (1945)
ere we will eat our meal in fear and sleep in the affliction of these terrible dreams that shake us nightly.ehe wir länger in Angst verzehren unser Mahl und schlafen in der Bedrängnis solcher grausen Träume, die uns allnächtlich schütteln. Macbeth (1948)
O omnivorous powers, hailOh alles verzehrende Kraft, Heil dir Quo Vadis (1951)
"Omnivorous."Allesverzehrende. Quo Vadis (1951)
Omnivorous has your pure, inspired imagery in it.Allesverzehrende enthält deine reine, kreative Bildlichkeit. Quo Vadis (1951)
It is not all-consuming.Sie ist nicht alles verzehrend. Quo Vadis (1951)
If they worship me from afar, from nearby they desire me, and pine away with longing, I think:Wenn sie von Ferne mich verehren, aus der Nähe mich begehren und vor Sehnsucht sich verzehren, denke ich: Ave Maria (1953)
If they worship me from afar, from nearby they desire me, and pine away with longing, I think:Wenn sie von Ferne mich verehren, aus der Nähe mich begehren und vor Sehnsucht sich verzehren, denke ich: Ave Maria (1953)
For 10 years, we let snakes bite us, insects sting us, animals maul us, heathens slaughter us, the wine poison us, women infect us, lice eat us, fever rot us.Zehn Jahre lang ließen wir uns von Schlangen beißen... Insekten stechen, Tieren zerfleischen, Heiden dahinschlachten... Weinen vergiften, Frauen anstecken, Läusen beißen, Fieber verzehren... The Seventh Seal (1957)
Maybe this is one of those things that burn themselves out.Vielleicht ist es eine der Sachen, die sich selbst auszehrenBell Book and Candle (1958)
She might come back here, eat her heart out for a while, and then run off again.Sie könnte zurückkommen, sich eine Weile nach ihm verzehren und wieder weglaufen. The Grass Is Greener (1960)
Two pale drops of fire, guttering in the vast, consuming darkness.Zwei zitternde Feuertropfen, schwach flackernd in der alles verzehrenden Finsternis. House of Usher (1960)
Flames dazzle and flash and lash at the rocks.Die Flammen funkeln und verzehren die Felsen. The Virgin Spring (1960)
Nail it down! May the cleansing flames reduce her to ashes so that the wind will obliterate all traces of her existence.Moegen die reinigenden Flammen ihren Koerper zu Asche verzehren, so dass der Wind alle Spuren ihrer Existenz ausloescht. Black Sunday (1960)
(male narrator) MR. ROGER SHACKLEFORTH, WHO HAS DISCOVERED AT THIS LATE DATE THAT LOVE CAN BE AS STICKY AS A VAT OF MOLASSES,Das ist Mr. Roger Shackleforth, der zu diesem späten Zeitpunkt entdeckt hat, dass Liebe so klebrig wie ein Fass Sirup sein kann, so ungenießbar, wie ein Stück verdorbener Hefe und so verzehrend, wie ein riesiges Feuer in einem Bambuszelt. The Chaser (1960)
God will spew forth the tepidGott wird die Schwachen ausspeien, und sein Hunger ist verzehrend. Paris Belongs to Us (1961)
I'm in no shape for any rough stuff, like I used to be.Aber vier Jahre Knast zehren auch an den Muskeln, nicht nur an den Nerven. Le Doulos (1962)
They live off the weak ones and leave them for the pit.Sie zehren von den Schwachen und lassen sie für die Grube liegen. The Last Man on Earth (1964)
What kind of creature would gobble up a bird in a tree?Welche Art von Kreatur würde... eine auf einem Baum sitzende Kreatur verzehrenBatman: The Movie (1966)
In the sweat of thy face shalt thou eat bread until thou return unto the ground.Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verzehren... bis du wieder zum Boden zurückkehrst... von dem du genommen bist. The Bible: In the Beginning... (1966)
You will now consume the nourishment.Sie werden jetzt den Nährstoff verzehrenThe Menagerie: Part II (1966)
Forcible extraction of the information we wish from you is not complicated, but it is extremely painful. And it has a certainGewaltsamer Informationsentzug ist nicht schwer, aber extrem schmerzhaft und mit gewisser verzehrender Wirkung. Catspaw (1967)
To ward off a phaser attack, it would have to draw more heavily on its reserves.Um einen Phaserangriff abzuwehren, muss er mehr von seinen Reserven zehrenThe Apple (1967)
They are consuming our supplies and returning nothing.Sie verzehren unsere Vorräte und geben nichts zurück. The Trouble with Tribbles (1967)
Consuming hunger.Verzehrender Hunger. Wolf in the Fold (1967)
Moreover, enough food is cultivated here for the monsters that they can each eat their fill.Nahrung ist in ausreichender Form vorhanden und die Monster können davon so viel verzehren, wie sie wollen. Destroy All Monsters (1968)
The fear in each one of them is the beast which will consume him.Die Furcht in ihnen ist die Bestie, die sie verzehren wird. And the Children Shall Lead (1968)
I do not understand why you take the trouble to consume this bulk material to sustain yourselves.Warum machen Sie sich die Mühe, so viel Material zu verzehren, um sich bei Kräften zu halten? By Any Other Name (1968)
"The caterpillar gets engaged to the cabbage to get to her heart.""Sie verlobt sich mit dem Kohl, um ihm das Herz zu verzehren." The House of the Bories (1970)
Then I remembered... that nightmare in the snow.Dann fiel es mir plötzlich ein. Der Alptraum im Schnee, der verzehrende Rückzug von Moskau. Patton (1970)
But let the frame of things disjoint. Ere we'll eat our meal in fear and sleep in the affliction of the terrible dreams that shake us nightly.Doch eher mag in Scherben gehen der Erde Ordnung... ehe wir verzehren unser Mahl in Furcht... und ehe wir schlafen mit der Angst vor grauenhaften Träumen. Macbeth (1971)
So consuming.So verzehrend. The Case of the Bloody Iris (1972)
Make it a good one, hon. It's gotta last a long time.Sei gut, denn er muss lange davon zehrenThe Last Detail (1973)
Drain you.Dich zu verzehrenLemora: A Child's Tale of the Supernatural (1973)
You want to drain.Du willst verzehrenLemora: A Child's Tale of the Supernatural (1973)
Eating the flesh which she herself hath bred.Verzehrend, was dem eignen Blut entsprossen. Theater of Blood (1973)
You're a real live man-eating cannibal.Du bist eine Männer verzehrende Kannibalin. The Stamp of Death (1973)
Let the fire burn it as your punishment.Mögen die Flammen ihren sündigen Leib verzehrenThe Antichrist (1974)
It consumes you.Es wird dich vollkommen verzehrenIlsa: She Wolf of the SS (1975)
When a person dies in my country and we set flame to the body and watch as it is consumed, we do not grieve for the body that is lost, for the Bhagavad-Gita assures us that as a man casts off worn-out garments and takes new ones,Wenn in meinem Land eine Person stirbt und wir den Körper verbrennen und zusehen, wie die Flammen ihn verzehren, trauern wir nicht um den verlorenen Körper. Denn in der Bhagavad Gita steht, dass die Seele den Körper abstreift und einen neuen bewohnt, wie ein Mann, der alte Kleider ablegt und neue anzieht. Audrey Rose (1977)
Let it strike devouring fear into the faint-hearts.Mit zehrenden Schrecken scheuch' es den Zagen Die Walküre (1980)
Consume you it will, as it did Obi-Wan's apprentice.Verzehren wird sie dich, wie einst den Schüler von Obi-Wan. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
You could live on a thrill like that for along time.Von einer solchen Aufregung könnte ich lange zehrenTarzan the Ape Man (1981)
Nathan, my new and dear beloved friend... introduced me to what seemed the answer to my relentless... all consuming "hornyness".Nathan, mein neuer und geliebter Freund, lieferte mir die Antwort auf meine unermüdliche, aufzehrende Geilheit. Sophie's Choice (1982)
We gorge ourselves on it.Wir verzehren uns nach ihr. Videodrome (1983)
Patrons are not permitted to consume their own food on the premises.Den Gästen ist es nicht gestattet, mitgebrachtes Essen hier zu verzehrenA Private Function (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEHREN    Z EH1 R AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abzehren; auszehren; ausmergeln; abmagern | abzehrend; auszeherend; ausmergelnd; abmagernd | abgezehrt; ausgezehrt; ausgemergelt; abgemagert | zehrt abto emaciate | emaciating | emaciated | emaciates [Add to Longdo]
aufzehren (Ersparnisse)to spend {spent; spent} [Add to Longdo]
aufzehrento eat up; to use up [Add to Longdo]
verzehren; verspeisento consume; to eat [Add to Longdo]
sich verzehren nachto yearn for [Add to Longdo]
sich verzehren (vor Kummer)to pine away with; to be eaten up with; to be consumed with [Add to Longdo]
sich verzehrento eat one's heart out [fig.] [Add to Longdo]
zehren; schwächento sap one's energy [Add to Longdo]
zehren vonto live on; to live off; to draw on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top