ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xenophon

Z EH1 N AH0 F AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xenophon-, *xenophon*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา xenophon มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *xenophon*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've read everything about Xenophon...Wir haben alles über Xenophon gelesen... Caro diario (1993)
We march by day, and read Xenophon by night.Wir marschieren bei Tag und lesen Xenophon bei Nacht. Gods and Generals (2003)
The scene at the end when xenophon crests the mountain and the water is stretched out in front of him...Die Szene am Ende des Buches, wenn Xenophon den Gipfel des Berges erklimmt und das Wasser sich vor ihm ausdehnt... The Lions (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xenophonAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.

CMU English Pronouncing Dictionary
XENOPHON    Z EH1 N AH0 F AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Xenophon
      n 1: Greek general and historian; student of Socrates (430-355
           BC)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top