ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wohlbefinden

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wohlbefinden-, *wohlbefinden*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Wohlbefinden(n) |das, nur Sg.| ความสุขสบาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohlbefinden { n }well being [Add to Longdo]
Faktor des Wohlbefindensfeelgood factor [Add to Longdo]
allgemeines Wohlbefinden { n }; Wellness { f }wellness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe that everyone owes it to his well-being to indulge in some sport.Ich denke, jeder sollte sich zu seinem Wohlbefinden sportlich betätigen. Disappearing Trick (1958)
Fear and well-being.Angst... und Wohlbefinden. The Magician (1958)
ONE PREOCCUPATION, THE LIFE AND WELLBEING OF WALTER BEDEKER.Seine Hauptbeschäftigung ist das Leben und Wohlbefinden von Walter Bedeker. Escape Clause (1959)
Well then, look after me well, my friend.Wachen Sie über mein Wohlbefinden. The Terrible People (1960)
But I assure you that no effort will be spared to care for your well-being... and comfort.Aber wir wollen keine Mühen scheuen, Ihrer Bequemlichkeit und... Ihrem Wohlbefinden zu dienen. The Terrible People (1960)
The chairs, for maximum comfort.Die Stühle für das maximale Wohlbefinden. The Lateness of the Hour (1960)
Lieutenant yamuri, odd that you should require this reminder, but the comparative health and well-being of the enemy- his comfort or his discomfort, the degree of his anguish or his incapacities- have no more bearing on a military action, a tactical move or a decision of command than the fortunes of an anthill that you step on when we move out to attack.Lieutenant Yamuri, seltsam, dass ausgerechnet Sie die Nachhilfe nötig haben, aber die relative Gesundheit und das Wohlergehen des Feindes, sein Wohlbefinden oder Unwohlsein, der Grad seiner Schmerzen oder seines Unvermögens, haben keinen größeren Einfluss auf eine militärische Aktion, ein taktisches Manöver oder eine Kommandoentscheidung, als das Schicksal eines Ameisenhaufens, auf den man tritt, wenn man angreift. A Quality of Mercy (1961)
In the meantime, the show didn't make them feel at ease.In der Zwischenzeit trug die Show kaum zu ihrem Wohlbefinden bei. The Third Lover (1962)
We couldn't mistake your steadfast walk, your sense of well-being. And your new shoes.Wir könnten deinen starken Gang nicht missverstehen, dein Gespür für Wohlbefinden und deine neuen Schuhe. Dead Man's Shoes (1962)
I read a long time ago that mexicans ate them in order to increase their perception and gain a sense of well being.Vor langer Zeit las ich.. das die Mexikaner sie gegessen haben um ihr Bewusstsein zu erweitern, und zur Steigerung des Wohlbefindens. Matango (1963)
And then that feeling of well-being came over me again.Und dann überkam mich wieder dieses Gefühl des Wohlbefindens. Life Upside Down (1964)
I radioed the governor and he agrees with me that this is a strict emergency affecting the welfare of the entire--Ich habe es dem Gouverneur gemeldet, und er stimmt zu, dass dies ein Notfall ist, der das Wohlbefinden des gesamten... Shoot to Kill (1966)
The day of the private war of Eddie Chapman has come to an end.Irgend etwas stimmt nicht an der Sache. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Triple Cross (1966)
As commandant, it is my duty to be interested in the welfare of my men.Als Kommandant ist es meine Pflicht, mich um euer Wohlbefinden zu kümmern. The General Swap (1967)
Oh, Mrs. Bellows is gonna be terribly disappointed, but, uh, your mental and physical well-being is far more important than attending our little gathering.Mrs. Bellows wird sicherlich schrecklich enttäuscht sein... aber Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden... ist weitaus wichtiger als die Teilnahme an unserem Treffen. The Mod Party (1967)
You offer us only well-being.Sie bieten uns nur Wohlbefinden an. I, Mudd (1967)
His recovery comes first.Sein Wohlbefinden ist wichtig für seine Genesung. Hibernatus (1969)
And it just goes to prove you don't have any true regard for me whatsoever.Das beweist nur, dass du dich um mein Wohlbefinden scheinbar wenig scherst. The Undefeated (1969)
Why are you so concerned with this Disruptor's well-being?Warum sind Sie so am Wohlbefinden der Disrupter interessiert? The Cloud Minders (1969)
"friendship, loyalty, security...""Freundschaft, Wohlbefinden. - Sicherheit und Loyalität. Scenes from a Marriage (1973)
I take a strong interest in the welfare of those two, you hear?Mir liegt das Wohlbefinden der beiden sehr am Herzen. The Drowning Pool (1975)
I need to see her. Okay.Das Wohlbefinden Ihrer Tochter hängt davon ab, wie gut Sie mit uns zusammenarbeiten. Infra-Man (1975)
Then one day, at the height of my sense of wellbeing, I suddenly, and for no apparent reason, was seized with an urge to commit suicide.Dann, eines Tages, auf dem Höhepunkt meines Wohlbefindens, erfasste mich plötzlich und grundlos der Drang, Selbstmord zu begehen. Love and Death (1975)
The drapes?Dr. Ashley meinte, dass Farbtöne außerordentlich viel... mit dem Wohlbefinden von geistig Verwirrten zu tun haben. High Anxiety (1977)
It's a very important part of the well-being of our people. It gives them... something to root for.Es ist wichtig für das Wohlbefinden unserer Leute es gibt ihnen... etwas zum anfeuern. War of the Gods: Part 1 (1979)
Their well-being is completely in your hands.Ihr Wohlbefinden liegt ganz in seiner Hand. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Your concern for my well-being touches me, Monica.Ihre Sorge um mein Wohlbefinden berührt mich. A Steele at Any Price (1983)
And after contemplating your future emotional well being, Your considerable talent, and the female population at large, I have come to the inescapable conclusion that you should get back into therapy.Nach Beleuchtung deines zukünftigen emotionalen Wohlbefindens... deines Talents und der weiblichen Bevölkerung in ihrer Gesamtheit... bin ich zu dem untrüglichen Schluss gekommen... dass du deine Therapie wieder aufnehmen solltest. The Man Who Loved Women (1983)
He jokingly confessed that although the pursuit of new women was still Exhilarating and indispensable to his physical and emotional well being, The effort was beginning to be tiresome.Er alberte herum, dass seine Jagd auf neue Frauen... zwar immer noch anregend und unerlässlich war... für sein physisches und emotionales Wohlbefinden... dass es aber allmählich ganz schön anstrengend würde. The Man Who Loved Women (1983)
Tonight the title of our program Is "alpha to omega: The first to the last." Take two.Wenn man für mächtig denjenigen hält, dessen Beruf die größten Auswirkungen... auf lhr Privatleben, lhr Wohlbefinden und lhre möglichen Überlebenschancen hat. The Osterman Weekend (1983)
Good evening, Welcome to "face to face." The title of our program tonight Is "alpha to omega: The first to the last."Wenn man für mächtig denjenigen hält, dessen Beruf die größten Auswirkungen... auf lhr Privatleben, lhr Wohlbefinden und lhre möglichen Überlebenschancen hat. The Osterman Weekend (1983)
But I do have the right to be, uh, concerned about your well-being.Aber ich habe das Recht, mir, äh, Sorgen um dein Wohlbefinden zu machen. Playing Possum (1984)
Particularly my geographical location and my personal comfort.Vor allem für meinen Aufenthaltsort und mein Wohlbefinden. Weekend (1984)
He's very concerned about your well-being, Kyle.Er ist sehr besorgt um Ihr Wohlbefinden, Kyle. Visitor's Choice (1984)
I don't know what you're concerned with anymore, Blair, but is it really the well-being of the President?Meine größte Sorge gilt dem Wohlbefinden des Präsidenten. Ich weiß nicht, warum Sie sich Sorgen machen, Blair. Dreamscape (1984)
The girls will make you comfortable... and maybe later we'll have a chance for that discussion on mass and velocity.Die Mädchen werden für ihr Wohlbefinden sorgen. Vielleicht haben wir später die Gelegenheit, über Masse und Geschwindigkeit zu sprechen. Knight in Retreat (1985)
I mean, what about my physical well-being?Was ist mit meinem Wohlbefinden? Have I Got a Steele for You (1985)
Now, I know the boss is really concerned about your emotional and physical well-being.Der Boss sorgt sich um Ihr Wohlbefinden. Now You Steele It, Now You Don't (1985)
- OK. It's extremely kind of you to be looking after my welfare like this.Es ist nett, dass Sie sich um mein Wohlbefinden kümmern. D.A.R.Y.L. (1985)
Now, I will provide your consuls with accommodations and you may have my chair.Wir sorgen also für das Wohlbefinden Ihrer Berater, und Sie nehmen meinen Stuhl. The Price (1989)
Fresh air and conviviality are important to one's well-being.Frische Luft und Geselligkeit tragen zum Wohlbefinden bei. Let It Ride (1989)
So here in Twin Peaks, health and industry go hand in hand.Also, hier in Twin Peaks gehen Wohlbefinden und Industrie Hand in Hand. Episode #1.1 (1989)
Somebody ought to make him comfortable before you start.Ich finde, man sollte zuerst mal für sein Wohlbefinden sorgen. Half a Life (1991)
I have kept it free from dictators. I am necessary to the continuing peace and well-being of this nation.Ich werde für den Frieden und das Wohlbefinden dieses Landes gebraucht. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
But the secret is there.Aber den Schlüssel zum Wohlbefinden hast du hier in deinem Kopf. Trauma (1993)
These are things which give satisfaction.Diese Dinge erzeugen Wohlbefinden. Caro diario (1993)
Is there anything special that I can do to make your people comfortable?Brauchen Sie noch etwas für Ihr Wohlbefinden? Ein ruhiges Plätzchen. Treasure of the Mind (1993)
Clark will testify at your trial that I was only concerned with your well-being.Clark wird aussagen, dass ich nur um Ihr Wohlbefinden besorgt war. Madame Ex (1994)
She knew that wellbeing is more than just a healthy body.Sie wusste, dass Wohlbefinden mehr ist als ein gesunder Körper. Sub Rosa (1994)
Do you think that you would out of kindness Placed in a cell, out of concern to LHR both well-being?Glauben Sie, die hätten Sie aus Güte in eine Zelle gelegt, aus Sorge um lhr beider Wohlbefinden? Indictment: The McMartin Trial (1995)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wohlbefinden /voːlbəfindən/ 
   well being

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top