ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

will!

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -will!-, *will!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You bet it will! What will work?อยู่แล้วครับท่าน อะไรสำเร็จครับ Blazing Saddles (1974)
Will! Over here!วิล ที่นี่ First Blood (1982)
Oh, Will! I remember.อ๋อ วิลล์ ชั้นจำได้แล้ว Good Will Hunting (1997)
Will, come on. Will! Will, that's it!วิลล์ วิลล์พอแล้ว เสร็จแล้ว Good Will Hunting (1997)
I will! Off you goไปได้แล้ว Spirited Away (2001)
- I will! I will!-ลองแน่ ลองแน่ Alpha Dog (2006)
I will! I will grow up!ฉันจะ ฉันจะโตขึ้นแน่ Heavenly Forest (2006)
You could love me back, will! Please, will!คุณรักฉันเหมือนเดิมได้ วิลล์! Mattress (2009)
- Will! - Hey.รอด้วย The Power of Madonna (2010)
Will! ...วิลล์! Rise of the Planet of the Apes (2011)
Will! I'm not sick, anymore!วิลล์ พ่อไม่ได้ป่วยแล้วนะ Rise of the Planet of the Apes (2011)
Now with extra added bonus will! Ow!ตอนนี้ยังแข็งแรง ที่เราต้องการ Happy Feet Two (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, n. [OE. wille, AS. willa; akin to OFries. willa,
   OS. willeo, willio, D. wil, G. wille, Icel. vili, Dan.
   villie, Sw. vilja, Goth wilja. See {Will}, v.]
   [1913 Webster]
   1. The power of choosing; the faculty or endowment of the
    soul by which it is capable of choosing; the faculty or
    power of the mind by which we decide to do or not to do;
    the power or faculty of preferring or selecting one of two
    or more objects.
    [1913 Webster]
 
       It is necessary to form a distinct notion of what is
       meant by the word "volition" in order to understand
       the import of the word will, for this last word
       expresses the power of mind of which "volition" is
       the act.               --Stewart.
    [1913 Webster]
 
       Will is an ambiguous word, being sometimes put for
       the faculty of willing; sometimes for the act of
       that faculty, besides [having] other meanings. But
       "volition" always signifies the act of willing, and
       nothing else.             --Reid.
    [1913 Webster]
 
       Appetite is the will's solicitor, and the will is
       appetite's controller; what we covet according to
       the one, by the other we often reject. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The will is plainly that by which the mind chooses
       anything.               --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   2. The choice which is made; a determination or preference
    which results from the act or exercise of the power of
    choice; a volition.
    [1913 Webster]
 
       The word "will," however, is not always used in this
       its proper acceptation, but is frequently
       substituted for "volition", as when I say that my
       hand mover in obedience to my will.  --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   3. The choice or determination of one who has authority; a
    decree; a command; discretionary pleasure.
    [1913 Webster]
 
       Thy will be done.           --Matt. vi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Our prayers should be according to the will of God.
                          --Law.
    [1913 Webster]
 
   4. Strong wish or inclination; desire; purpose.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Inclination is another word with which will is
      frequently confounded. Thus, when the apothecary says,
      in Romeo and Juliet, 
      [1913 Webster]
 
         My poverty, but not my will, consents; . . .
         Put this in any liquid thing you will,
         And drink it off.
      [1913 Webster] the word will is plainly used as,
      synonymous with inclination; not in the strict logical
      sense, as the immediate antecedent of action. It is
      with the same latitude that the word is used in common
      conversation, when we speak of doing a thing which duty
      prescribes, against one's own will; or when we speak of
      doing a thing willingly or unwillingly." --Stewart.
      [1913 Webster]
 
   5. That which is strongly wished or desired.
    [1913 Webster]
 
       What's your will, good friar?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The mariner hath his will.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   6. Arbitrary disposal; power to control, dispose, or
    determine.
    [1913 Webster]
 
       Deliver me not over unto the will of mine enemies.
                          --Ps. xxvii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) The legal declaration of a person's mind as to the
    manner in which he would have his property or estate
    disposed of after his death; the written instrument,
    legally executed, by which a man makes disposition of his
    estate, to take effect after his death; testament; devise.
    See the Note under {Testament}, 1.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wills are written or nuncupative, that is, oral. See
      {Nuncupative will}, under {Nuncupative}.
      [1913 Webster]
 
   {At will} (Law), at pleasure. To hold an estate at the will
    of another, is to enjoy the possession at his pleasure,
    and be liable to be ousted at any time by the lessor or
    proprietor. An estate at will is at the will of both
    parties.
 
   {Good will}. See under {Good}.
 
   {Ill will}, enmity; unfriendliness; malevolence.
 
   {To have one's will}, to obtain what is desired; to do what
    one pleases.
 
   {Will worship}, worship according to the dictates of the will
    or fancy; formal worship. [Obs.]
 
   {Will worshiper}, one who offers will worship. [Obs.] --Jer.
    Taylor.
 
   {With a will}, with willingness and zeal; with all one's
    heart or strength; earnestly; heartily.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. t. & auxiliary. [imp. {Would}. Indic. present, I
   will (Obs. I wol), thou wilt, he will (Obs. he wol); we, ye,
   they will.] [OE. willen, imp. wolde; akin to OS. willan,
   OFries. willa, D. willen, G. wollen, OHG. wollan, wellan,
   Icel. & Sw. vilja, Dan. ville, Goth. wiljan, OSlav. voliti,
   L. velle to wish, volo I wish; cf. Skr. v[.r] to choose, to
   prefer. Cf. {Voluntary}, {Welcome}, {Well}, adv.]
   [1913 Webster]
   1. To wish; to desire; to incline to have.
    [1913 Webster]
 
       A wife as of herself no thing ne sholde [should]
       Wille in effect, but as her husband wolde [would].
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Caleb said unto her, What will thou ? --Judg. i. 14.
    [1913 Webster]
 
       They would none of my counsel.    --Prov. i. 30.
    [1913 Webster]
 
   2. As an auxiliary, will is used to denote futurity dependent
    on the verb. Thus, in first person, "I will" denotes
    willingness, consent, promise; and when "will" is
    emphasized, it denotes determination or fixed purpose; as,
    I will go if you wish; I will go at all hazards. In the
    second and third persons, the idea of distinct volition,
    wish, or purpose is evanescent, and simple certainty is
    appropriately expressed; as, "You will go," or "He will
    go," describes a future event as a fact only. To emphasize
    will denotes (according to the tone or context) certain
    futurity or fixed determination.
    [1913 Webster]
 
   Note: Will, auxiliary, may be used elliptically for will go.
      "I'll to her lodgings." --Marlowe.
      [1913 Webster]
 
   Note: As in shall (which see), the second and third persons
      may be virtually converted into the first, either by
      question or indirect statement, so as to receive the
      meaning which belongs to will in that person; thus,
      "Will you go?" (answer, "I will go") asks assent,
      requests, etc.; while "Will he go?" simply inquires
      concerning futurity; thus, also,"He says or thinks he
      will go," "You say or think you will go," both signify
      willingness or consent.
      [1913 Webster]
 
   Note: Would, as the preterit of will, is chiefly employed in
      conditional, subjunctive, or optative senses; as, he
      would go if he could; he could go if he would; he said
      that he would go; I would fain go, but can not; I would
      that I were young again; and other like phrases. In the
      last use, the first personal pronoun is often omitted;
      as, would that he were here; would to Heaven that it
      were so; and, omitting the to in such an adjuration.
      "Would God I had died for thee." Would is used for both
      present and future time, in conditional propositions,
      and would have for past time; as, he would go now if he
      were ready; if it should rain, he would not go; he
      would have gone, had he been able. Would not, as also
      will not, signifies refusal. "He was angry, and would
      not go in." --Luke xv. 28. Would is never a past
      participle.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Ireland, Scotland, and the United States, especially
      in the southern and western portions of the United
      States, shall and will, should and would, are often
      misused, as in the following examples: 
      [1913 Webster]
 
         I am able to devote as much time and attention to
         other subjects as I will [shall] be under the
         necessity of doing next winter.  --Chalmers.
      [1913 Webster]
 
         A countryman, telling us what he had seen,
         remarked that if the conflagration went on, as it
         was doing, we would [should] have, as our next
         season's employment, the Old Town of Edinburgh to
         rebuild.              --H. Miller.
      [1913 Webster]
 
         I feel assured that I will [shall] not have the
         misfortune to find conflicting views held by one
         so enlightened as your excellency. --J. Y. Mason.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. i.
   To be willing; to be inclined or disposed; to be pleased; to
   wish; to desire.
   [1913 Webster]
 
      And behold, there came a leper and worshiped him,
      saying, Lord if thou wilt, thou canst make me clean.
      And Jesus . . . touched him, saying, I will; be thou
      clean.                  --Matt. viii.
                          2, 3.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word has been confused with will, v. i., to
      choose, which, unlike this, is of the weak conjugation.
      [1913 Webster]
 
   {Will I, nill I}, or {Will ye, hill ye}, or {Will he, nill
   he}, whether I, you, or he will it or not; hence, without
    choice; compulsorily; -- commonly abbreviated to {willy
    nilly}. "If I must take service willy nilly." --J. H.
    Newman. "Land for all who would till it, and reading and
    writing will ye, nill ye." --Lowell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. i.
   To exercise an act of volition; to choose; to decide; to
   determine; to decree.
   [1913 Webster]
 
      At Winchester he lies, so himself willed. --Robert of
                          Brunne.
   [1913 Webster]
 
      He that shall turn his thoughts inward upon what passes
      in his own mind when he wills.      --Locke.
   [1913 Webster]
 
      I contend for liberty as it signifies a power in man to
      do as he wills or pleases.        --Collins.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. t. [imp. & p. p. {Willed}; p. pr. & vb. n.
   {Willing}. Indic. present I will, thou willeth, he wills; we,
   ye, they will.] [Cf. AS. willian. See {Will}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To form a distinct volition of; to determine by an act of
    choice; to ordain; to decree. "What she will to do or
    say." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By all law and reason, that which the Parliament
       will not, is no more established in this kingdom.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Two things he [God] willeth, that we should be good,
       and that we should be happy.     --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To enjoin or command, as that which is determined by an
    act of volition; to direct; to order. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       They willed me say so, madam.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Send for music,
       And will the cooks to use their best of cunning
       To please the palate.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       As you go, will the lord mayor . . .
       To attend our further pleasure presently. --J.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. To give or direct the disposal of by testament; to
    bequeath; to devise; as, to will one's estate to a child;
    also, to order or direct by testament; as, he willed that
    his nephew should have his watch.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top