ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

why

W AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -why-, *why*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
why(adv) ทำไม, See also: เพราะอะไร, ไฉน, เพราะเหตุใด, ไย
why(int) ทำไม
whys and wherefores of something(idm) สาเหตุและเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
why(ไว) adv.,conj.,interj. ทำไม, n. สาเหตุ,มูลเหตุ,เหตุผล,

English-Thai: Nontri Dictionary
why(adv) ทำไม,เพราะเหตุใด,เหตุไฉน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Why am I smart(phrase) ทำไมเราเก่ง, Syn. Why am I clever

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why not?- ทำไม American Beauty (1999)
Why ?- ทำไมล่ะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Why not?ทำไม? A Cinderella Story (2004)
Why not?ทำไมล่ะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Why is that?ทำไมล่ะ Boom Crunch (2009)
- Why not?- Why not? Planet 51 (2009)
Why me?ทำไม ฉัน? From Up on Poppy Hill (2011)
Why is that?ทำไมละ The Outsiders (2011)
Why not?ทำไมล่ะ? The Jewel of Denial (2011)
Why not?ทำไมหละ? Swim Deep (2012)
Why is that?ทำไมล่ะ Sadie Hawkins (2013)
Why then?แล้วทำไมล่ะ? Red Listed (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whyAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
why"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
whyAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
whyAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
whyAnd why do you think that is?
whyA nice day, isn't it? Why not go out for a walk?
whyAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
whyBut I think they really are playing, which is why we kids are not playing. [F]
whyBut why?
whyCan you account for why our team lost?
whyCan you explain why you were late?
whyCan you figure out why the boss is so unfriendly this week?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะเหตุใด(ques) why, Syn. ทำไม, ไฉน, เพราะอะไร, Example: เพราะเหตุใดพระพุทธรูปนาคปรกเหล่านี้จึงแพร่หลายมากในสกุลช่างบางสกุล, Thai Definition: คำถามที่ต้องการทราบถึงเหตุผล
เพราะเหตุอะไร(ques) why, See also: wherefore, for what reason, Syn. เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: เพราะเหตุอะไรพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานปัญญาประดิษฐ์กันนัก
เหตุใด(adv) why, See also: for what reason, Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: ผมไม่รู้ว่าเหตุใดพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานประดิษฐ์กันนัก
เหตุใด(ques) why, See also: how come, Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: ท่านประธานถามในที่ประชุมว่า เหตุใดยอดขายของบริษัทจึงลดลงเช่นนี้
เพราะอะไร(ques) why, Example: เพราะอะไรเธอถึงตัดสัมพันธ์กับเขา, Thai Definition: คำถามที่ต้องการเหตุผล
เพราะเหตุไร(ques) why, See also: for what reason, for what cause, Syn. เพราะอะไร, ทำไม, ด้วยเหตุใด, เพราะเหตุใด, Example: เธอคิดฆ่าตัวตายจากโลกนี้ไปเพราะเหตุไร ทั้งๆ ที่เธอก็มีพร้อมทุกอย่าง, Thai Definition: คำถามที่ต้องการความที่อธิบายสาเหตุ
ทำไม(ques) why, Syn. เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร, Example: เขาเริ่มสืบค้นว่าทำไมเขา และเพื่อนมนุษย์รอบๆ ตัวจึงปฏิบัติต่อกันและกันเยี่ยงนั้น
ไฉน(ques) why, Syn. ทำไม, ฉันใด, Example: เขาเคยบอกว่าเขาชอบที่นี่ไฉนวันนี้ความรู้สึกเขาจึงเปลี่ยนไป
เหตุไฉน(ques) why, See also: for what reason, how come, why is that, Syn. เหตุใด, เพราะอะไร, เหตุไร
เหตุไร(ques) why, See also: for what reason, how come, why is that

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยเหตุนี้[dūay hēt nī] (conj) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why  FR: c'est pour cette raison
ฮ้า[hā] (x) EN: why ! ; hey !  FR: ah non !
เหตุไร[het rai] (x) EN: for what reason ; why  FR: c'est pourquoi
ก็[kø =kǿ] (adv) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well  FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
ไง[ngai] (x) EN: how ; what ; why  FR: comment ? ; quoi ?
เพราะอะไร[phrǿ arai] (adv) EN: for what reason ; why ; wherefore  FR: à cause de quoi
ทำไม[thammai] (adv) EN: why ? ; what for ?  FR: pourquoi ? ; pour quelle raison ?
ทำไมหรือ[thammai reū] (adv) EN: why ?  FR: pourquoi ?
ถามทำไม[thām thammai] (v, exp) EN: why do you ask ?  FR: pourquoi demander cela ?

CMU English Pronouncing Dictionary
WHY W AY1
WHY HH W AY1
WHYS HH W AY1 Z
WHYS W AY1 Z
WHYTE W AY1 T
WHY'S HH W AY1 Z
WHY'S W AY1 Z
WHY'D HH W AY1 D
WHY'D W AY1 D
WHYTE HH W AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
why (n) wˈaɪ (w ai1)
whys (n) wˈaɪz (w ai1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
为什么[wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] why?; for what reason?, #515 [Add to Longdo]
为何[wèi hé, ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] why, #2,777 [Add to Longdo]
何不[hé bù, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ, ] why not?; why not do (sth)?, #15,172 [Add to Longdo]
何苦[hé kǔ, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ, ] why bother?; is it worth the trouble?, #18,911 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] why not, #51,079 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] why; how; when; what; where, #67,897 [Add to Longdo]
割鸡焉用牛刀[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, / ] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?, #298,029 [Add to Longdo]
何苦呢[hé kǔ ne, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ ㄋㄜ˙, ] why bother?; is it worth the trouble? [Add to Longdo]
缘何[yuán hé, ㄩㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] why?; for what reason? [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weswegenwhy wett even [Add to Longdo]
Aber selbstverständlich!Why certainly! [Add to Longdo]
Hättest du das doch gleich gesagt!Why didn't you tell me straightaway? [Add to Longdo]
Sagen Sie es ihm doch!Why don't you go and tell him? [Add to Longdo]
Warum nicht?Why not? [Add to Longdo]
Warum sollte ich die Schuld auf mich nehmen?Why should I take the blame? [Add to Longdo]
Woran liegt das?Why is that? [Add to Longdo]
Wozu denn auch?Why should I (you, he ...). [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さてこそ[satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
それはどうも[sorehadoumo] (exp) why yes, thank you [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
と言う訳だ[というわけだ, toiuwakeda] (exp) this is why; this means [Add to Longdo]
なんでよつ;なんでよっ[nandeyotsu ; nandeyotsu] (adv) Why?; Why not?; What for?; What's wrong? [Add to Longdo]
安んぞ;焉んぞ[いずくんぞ, izukunzo] (int) (uk) how; why [Add to Longdo]
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P) [Add to Longdo]
一体全体;いったい全体[いったいぜんたい, ittaizentai] (adv) (emph. form of 一体) ... the heck (e.g. "what the heck?"); ... in the world (e.g. "why in the world?"); ... on earth (e.g. "who on earth?") [Add to Longdo]
何ぞ;奚[なんぞ;なにぞ;なぞ, nanzo ; nanizo ; nazo] (exp) (1) something; (exp,adj-no) (2) (uk) what; (adv) (3) why; how [Add to Longdo]
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Why \Why\, adv. [OE. whi, why, AS. hw[imac], hw?, instrumental
   case of hw[=a], hw[ae]t; akin to Icel. hv[imac] why, Dan. &
   Sw. hvi; cf. Goth. hw?. ?. See {Who}.]
   [1913 Webster]
   1. For what cause, reason, or purpose; on what account;
    wherefore; -- used interrogatively. See the Note under
    {What}, pron., 1.
    [1913 Webster]
 
       Turn ye, turn ye from your evil ways; for why will
       ye die, O house of Israel?      --Ezek.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. For which; on account of which; -- used relatively.
    [1913 Webster]
 
       No ground of enmity between us known
       Why he should mean me ill or seek to harm. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Turn the discourse; I have a reason why
       I would not have you speak so tenderly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The reason or cause for which; that on account of which;
    on what account; as, I know not why he left town so
    suddenly; -- used as a compound relative.
    [1913 Webster]
 
   Note: Why is sometimes used as an interjection or an
      expletive in expression of surprise or content at a
      turn of affairs; used also in calling. "Why, Jessica!"
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
         If her chill heart I can not move,
         Why, I'll enjoy the very love.   --Cowley.
      [1913 Webster] Sometimes, also, it is used as a noun.
      [1913 Webster]
 
         The how and the why and the where. --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
   {For why}, because; why. See {Forwhy}. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Why \Why\, n.
   A young heifer. [Prov. Eng.] --Grose.
   [1913 Webster] Whydah bird

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 why
   n 1: the cause or intention underlying an action or situation,
      especially in the phrase `the whys and wherefores' [syn:
      {why}, {wherefore}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top