Search result for

wickens

(56 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wickens-, *wickens*, wicken
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wickens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wickens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Want me to cut your dick off instead, asshole?Soll ich deinen Schwanz abzwickenI Are You, You Am Me (1982)
Seventh Earl of Twickensham.Der siebte Graf von Twickensham. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
His name is Kenneth Clayton-Dobbs, the seventh earl of Twickensham.Sein Name ist Kenneth Clayton-Dobbs, der siebte Graf von Twickensham. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
I doubt if the seventh earl of Twickensham would get his delicate fingers dirty on such things.Ich bezweifle, dass sich der siebte Graf von Twickensham mit solchen Sachen die hübschen Finger schmutzig machen würde. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
Well, the earl of Twickensham has never been a very weighty title.Na ja, der Graf von Twickensham war noch nie ein bedeutsamer Titel. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
Ooh, baby... Ooh, baby wants to pinch them.Baby will sie zwickenBlue Velvet (1986)
If there is a bird behind me, Murphy, it'll probably bite me on the freckle.Wenn da ein Vogel hinter mir ist, Murphy, dann wird er mich wahrscheinlich in den Hintern zwickenFootrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Yeah, his old man ought to pinch his head off.Ja, sein alter Herr sollte ihm seinen Kopf abzwickenA Night to Remember (1987)
Pinch me.Zwicken Sie mich. The Couch Trip (1988)
" Miss Eliza Dunn, it said. Twickenham Station, to be called for. "'Twickenham Station. The Adventure of the Clapham Cook (1989)
Wicken Bonhunt.Wicken Bonhunt... The Incredible Theft (1989)
Excuse me, Mr. Jackson of Sino Pacific Corporation... and General Wickens of the British Forces have made an appointment with us.Wir sind hier mit Mr. Jackson von der Sino Pacific Corporation verabredet. Und mit General Wickens von der britischen Armee. Once Upon a Time in China (1991)
This is General Wickens of the British forces. Mr. Jackson of the Sino Pacific Corporation. They've kindly agreed not to press charges.Wong Fei-Hung, sowohl General Wickens von der britischen Armee, als auch Mr. Jackson sind bereit, den peinlichen Vorfall zu vergessen. Once Upon a Time in China (1991)
Please to meet you, sir. General Wickens, please take a seat.General Wickens, nehmen Sie doch Platz. Once Upon a Time in China (1991)
This is General Wickens of Her Majesty's Royal Armed Forces.- Hier spricht General Wickens. Von der Armee Ihrer Majestät. Once Upon a Time in China (1991)
You know, a pinch is more traditional.Normales Zwicken hätte auch gereicht. Kamp Krusty (1992)
Guys are always patting my bald head for luck... pinching' my belly to hear my girlish laugh.Die Jungs rubbeln meine Glatze, das bringt Glück. Sie zwicken mir in den Bauch, weil ich dann kichere. Last Exit to Springfield (1993)
I'm gonna go and start my homework before they start grabbing each other's noses with pliers.Ich gehe jetzt Hausaufgaben machen... bevor sie anfangen, sich gegenseitig mit Zangen in die Nasen zu zwickenKelly Breaks Out (1994)
And sweet peas for the table, perhaps?Und vielleicht Wicken als Tischschmuck? Mrs Dalloway (1997)
Yes! Sweet pea to the table.Wicken für den Tisch! Mrs Dalloway (1997)
- Take a finger off.- Zwicken deinen Finger ab. Doctor Dolittle (1998)
"Prick." "Twinge.""Biss." "Zwicken." Milagro (1999)
Let the bloat king tempt you again to bed, pinch wanton on your cheek, call you his mouse. And let him, for a pair of reechy kisses, make you to ravel all this matter out that I essentially am not in madness but made in craft.Lasst Euch vom aufgedunsen König ins Bette locken, in die Wangen zwicken, Euch sein Mäuschen nennen, und Euch für ein paar stinkend Küsse dazu bringen, ihm alles zu enthüllen. Hamlet (2000)
You reach down, pinch the tendon... trust yourself, and let the horse do the rest.Sie greifen hin, zwicken die Sehne, haben Vertrauen und das Pferd tut den Rest. 28 Days (2000)
I'll drown himUnd ich könnte ihn vorher zwicken und zwacken! The Watermill Princess 2 (2000)
She amended the complaint after I said something in passing about a pinching diaphragm within the earshot of a nun.Und das hat sie noch ergänzt, als ich etwas sagte... über ein zwickendes Diaphragma, als eine Nonne da stand. Without a Net (2000)
After some deadly blunders caused by distracting low-cut fatigues and harmless pinching, the Army decided women weren't fit.Nach tödlichen VorfäIIen... aufgrund tief ausgeschnittener Uniformen und harmlosen Zwicken... entschied die Armee, dass Frauen sich nicht eignen. Bender Gets Made (2000)
He had two in Isleworth and two in Twickenham, all full of girls, so you can imagine.Er hatte zwei in Isleworth und zwei in Twickenham, nur Mädchen. Riskant. Gosford Park (2001)
'Coming up, the latest from the Five Nations at Twickenham 'and a report from the Davis Cup.Als nächstes kommen wir zu den Five Nations (Rugby) in Twickenham und zu einer Übertragung vom Davis Cup. Gone (2001)
You pinch me one more time I might have to get "all shook up"... and dance on your "blue suede shoes."Wenn Sie mich nochmal zwicken, wird alles "all shook up" und ich tanze auf Ihren "blue suede shoes". Getting There (2002)
But I just wish my head could sit down and have a chat with that gnawing feeling in my gut that's there every time my parents get involved in anything and tell it, it's gonna be okay.Aber ich wollte, mein Verstand würde sich in Ruhe mit diesem fiesen Zwicken in meinem Bauch unterhalten, das sich sofort meldet, wenn sich meine Eltern einmischen. Er könnte dann sagen: "Alles wird wieder gut." A Deep Fried Korean Thanksgiving (2002)
These shoes pinch my feet, but I love them.Diese Schuhe zwicken an den Füßen, aber ich liebe sie! Ring a Ding Ding (2002)
- Twickenham- Kingston area that became our main base.Richmond, Twickenham, Kingston Gebiet das wurde zu unserer Hauptbasis. Rolling Stones: Forty Licks World Tour Live at Madison Square Garden (2003)
The thing is that no one's ever played in this Twickenham Rugby Club before.Aber niemand hat je in diesem Twickenham Rugby Club gespielt. Rolling Stones: Forty Licks World Tour Live at Madison Square Garden (2003)
The first one at Twickenham was great.Die erste Show in Twickenham war grossartig. Rolling Stones: Forty Licks World Tour Live at Madison Square Garden (2003)
- Shep Wickenhouse.- Shep Wickenhouse. Heroes: Part 1 (2004)
Pins and needles.Immer dieses Zwicken und Reißen! The Snow Queen (2005)
"A mere pinch kills the writhing slug "that ravishes our garden, "the leech that sucks our lifeblood.Ein bloßes Zwicken tötet sie ausgedörrte Schnecke die unseren Garten zerstört, der Blutegel, der unser Lebensblut aussaugt. Ingram, TX (2005)
And then I tried to pinch your toe.Und dann hab ich versucht deinen Zeh zu zwickenThe Fall (2006)
Sorry. lt's just that... ls everything on this island designed to prick or bite or sting?Verzeihung! Ist alles auf dieser Insel dafür gedacht, zu zwicken, zu beißen oder zu stechen? Wide Sargasso Sea (2006)
This might pinch a bit, dear.Das könnte jetzt ein wenig zwicken, mein Guter. A Very Supernatural Christmas (2007)
Slight pinch!Oh! Leichtes ZwickenYou Don't Want to Know (2007)
I don't know whom, but my nose will twitch.Ich weiß nicht wer, aber meine Nase wird zwickenEpisode #1.1 (2007)
Something that doesn't involve any biting, or nipping, or running up and down my body with your little rat feet.Etwas ohne Beißen oder Zwicken oder Kitzeln, wenn deine Rattenfüße auf mir herumlaufen. Ratatouille (2007)
You'll feel a pinch and possibly lower intestinal discomfort but this should do the trick.Es wird zwicken, möglicherweise Unwohlsein verursachen aber es sollte klappen. Shrek the Third (2007)
And my titties is all achy and itchy-like.Und meine Titten tun weh und sie zwickenNorbit (2007)
- You're not supposed to pinch me.- Ich muss dich zwicken, nicht du mich. To Whom It May Concern (2007)
Please don't pinch me.Bitte nicht zwickenTo Whom It May Concern (2007)
- I feel pinching.- Ich fühl ein ZwickenIt Takes a Village Idiot, and I Married One (2007)
When we had people over, he had to nip at their ankles.Wenn wir Besuch hatten, musste er ihn immer an den Knöcheln zwickenHouse Training (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
WICKENS    W IH1 K AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wicke {f} [bot.] | Wicken {pl}vetch | vetches [Add to Longdo]
kneifen; zwicken | kneifend; zwickend | gekniffen; gezwickt | er/sie kneift | ich/er/sie kniff | er/sie hat/hatte gekniffento pinch | pinching | pinched | he/she pinches | I/he/she pinched | he/she has/had pinched [Add to Longdo]
zwicken | zwickt | zwickteto nip | nips | nipped [Add to Longdo]
zwicken | zwickend | gezwickt | zwickt | zwickteto tweak | tweaking | tweaked | tweaks | tweaked [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top