ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vorstellung

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vorstellung-, *vorstellung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| การสัมภาษณ์
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorstellung {f}; Vorstellungsvermögen {n}; Vorstellungskraft {f}imagination; powers of imagination [Add to Longdo]
Vorstellung {f}association [Add to Longdo]
Vorstellung {f} | Vorstellungen {pl}conceivability | conceivabilities [Add to Longdo]
Vorstellung {f}vision [Add to Longdo]
Vorstellung {f}; Aufführung {f} | erst nach der Vorstellungperformance | not until after the performance [Add to Longdo]
Vorstellung {f}; Vorführen {n}showing; presentation [Add to Longdo]
Vorstellung {f}; Vorstellen {n}; Bekanntmachen {n}introduction [Add to Longdo]
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview [Add to Longdo]
Vorstellungsvermögen {n}imaginative power [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] VORSTELLUNG [Add to Longdo]
紹介[しょうかい, shoukai] Vorstellung, Empfehlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Vorstellung /foːrʃtɛluŋ/ 
   association; conceivability; imagination; perception; performance; show

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top