ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vize

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vize-, *vize*
Possible hiragana form: う゛ぃぜ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay. Mee vizev-ay-em te-beh-ah ve-eed-mah lez-oh-ov Mee vizev-ay-em te-beh-ah ve-eed-mah lez-oh-ovโอเค งั้นเธอก็ควรใส่ผ้าอ้อม เคนซี่ Mirror, Mirror (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vizekanzler {m}vice chancellor [Add to Longdo]
Vizekönig {m} | Vizekönige {pl}viceroy | viceroys [Add to Longdo]
Vize {m}vice; number two [Add to Longdo]
Vizeadmiral {m} | Vizeadmirale {pl}vice admiral | vice admirals [Add to Longdo]
Vizekonsul {m} | Vizekonsule {pl}vice consul | vice consuls [Add to Longdo]
Vizepräsident {m} | Vizepräsidenten {pl}vice president | vice presidents [Add to Longdo]
Vizepräsident {m} | Vizepräsidenten {pl}veep | veeps [Add to Longdo]
vizeköniglichviceregal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプロビゼーション;インプロヴァイゼィション;インプロヴィゼーション[, inpurobize-shon ; inpurovaizeishon ; inpurovize-shon] (n) improvisation; improvization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
次官[じかん, jikan] Vizeminister [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top