Search result for

vista

(42 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vista-, *vista*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vista[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. view, prospect, scene
vista[N] ความคิดเห็น, See also: แนวความคิด, ทัศนคติ, ทัศนะ, Syn. prospect, outlook, vision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vista(วิส'ทะ) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทิวภาพ,การระลึกถึงเหตุการณ์อันยาวนานของอดีต

English-Thai: Nontri Dictionary
vista(n) ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ช่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vistaวิถีทัศน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/I owned and operated /the Sunny Vista Motel,ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของ ซันเซ็ท สตริป และ ลา เซียนา ในลอสแองเจอลิส แคลิฟอร์เนีย Bedtime Stories (2008)
/And just like that, /our modest little Sunny Vista Motel... /... metamorphosized into the /mighty Sunny Vista Nottingham.กลายเป็นซานิ วิสต้า นอตติ้งแฮม หลังจากนั้น25ปี Bedtime Stories (2008)
But it's no secret that this one, the Sunny Vista Nottingham, is my favorite.แน่นอน โรงแรมของเราอยู่ศตวรรษที่20แล้ว Bedtime Stories (2008)
And so, we have decided to close this hotel and to build a brand-new Sunny Vista Mega Nottingham.นอตติ้งแฮม ซานิ วิสต้า เมกา จะใหญ่โตที่สุด ในชายฝั่งตะวันออก Bedtime Stories (2008)
I mean, we did just switch over to Vista, so I'm sure you're used to filling out the dash-r's, am I right?คือ ฉันหมายถึงว่า เราเพิ่งเปลี่ยนระบบไปเป็นวิสต้า ฉันเลยมันใจว่า นายยังชินกับระบบเก่าอยู่ ใช่มั้ยล่ะ It's a Terrible Life (2009)
Hasta la vista, baby.อัสต้า ลาวิสต้า เบบี๋ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Agent Boa Vista,would you run a PCR on these samples?เอเจนท์โบวิสต้า ช่วยทำ PCR ของตัวอย่างได้มั๊ย? Out of Time (2009)
You own Royal Vista Check Cashing,Mr. Ripley? Uh,you know what?คุณเป็นเจ้าของร้านแลกเงิน รอยัล วิสต้าใช่มั๊ย คุณริปลีย์? Hostile Takeover (2009)
Ms. Boa vista,we need a a fingerprint to track the strain.คุณโบวิสต้า เราต้องการ DNA เฉพาะ เพื่อตามร่องรอย Bad Seed (2009)
Miss Boa Vista, I need you in DNA right now.คุณโบ วิสต้า ผมอยากให้คุณตรวจ DNA ด่วนเลย Bone Voyage (2009)
They're showing all four indiana joneses at the vista. I'm really looking forward to the first three.พวกเขาจะฉายหนังอินเดียน่า โจนส์ 4 ภาครวดที่วิสต้า Social Psychology (2009)
Hasta la vista, baby!Hasta la vista, baby! Planet 51 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vistaResearchers announce method of circumventing Windows Vista security features.
vistaThe street lined with trees provided a vista of the sea.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาวิสต้า[TM] (Baowittā) EN: Boavista   FR: Boavista
ทิวทัศน์[n.] (thiūthat) EN: panorama ; vista ; view ; scenery ; landscape ; scene   FR: vue [f] ; paysage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISTA    V IH1 S T AH0
VISTAS    V IH1 S T AH0 Z
VISTA'S    V IH1 S T AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vista    (n) (v i1 s t @)
vistas    (n) (v i1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blick {m} | Blicke {pl}vista | vistas [Add to Longdo]
Durchblick {m} | Durchblicke {pl}vista | vistas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルタビスタ[, arutabisuta] (n) {comp} ALTA VISTA [Add to Longdo]
ビスタ[, bisuta] (n) vista [Add to Longdo]
ビスタカー[, bisutaka-] (n) vista (dome) car; (P) [Add to Longdo]
一生面[いちせいめん;いっせいめん, ichiseimen ; isseimen] (n) innovation; new vista or field [Add to Longdo]
遠景[えんけい, enkei] (n) vista; background; perspective; distant view [Add to Longdo]
遠望[えんぼう, enbou] (n,vs) vista; distant view [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) (1) vista; view; scene; scenic view; (suf,ctr) (2) counter for scenes (in a play) [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルタビスタ[あるたびすた, arutabisuta] ALTA VISTA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vista \Vis"ta\, n.; pl. {Vistas}. [It., sight, view, fr. vedere,
   p. p. visto, veduto, to see, fr. L. videre, visum. See
   {View}, {Vision}.]
   A view; especially, a view through or between intervening
   objects, as trees; a view or prospect through an avenue, or
   the like; hence, the trees or other objects that form the
   avenue.
   [1913 Webster]
 
      The finished garden to the view
      Its vistas opens, and its alleys green. --Thomson.
   [1913 Webster]
 
      In the groves of their academy, at the end of every
      vista, you see nothing but the gallows. --Burke.
   [1913 Webster]
 
      The shattered tower which now forms a vista from his
      window.                 --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vista
   n 1: the visual percept of a region; "the most desirable feature
      of the park are the beautiful views" [syn: {view},
      {aspect}, {prospect}, {scene}, {vista}, {panorama}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 vista
   image; picture
   view
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 vista
    sight, view
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 vista
   appearance; aspect; look; sight; view
   exterior
   examination
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top