Search result for

vang

(53 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vang-, *vang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanguard[N] ผู้นำทางสังคม, Syn. avant-garde, spearhead
vanguard[N] ทหารกองหน้า, See also: แนวหน้า, กองหน้า, Ant. rearguard
vanguished[ADJ] ซึ่งปราบปราม, Syn. beaten, overthrown, overwhelmed
vanguardism[N] การเป็นผู้นำทางสังคม, See also: การเป็นแนวหน้า
vanguardist[N] ผู้นำทางสังคม, See also: ผู้เป็นแนวหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard,van
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
vanguard(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Vanguard" I will kill the vanguard's leader" ทัพหน้า " ข้าจะไปฆ่าแม่ทัพ Three Kingdoms (2008)
Our success in killing the Cao's vanguard earned me the trust of the Advisorความสำเร็จในการฆ่าแม่ทัพของ โจโฉ ทำให้กุนซือวางใจในตัวข้า Three Kingdoms (2008)
Sir our vanguard was attacked and had to withdrawนายท่าน กองหน้าของเราที่เข้าโจมตี ได้กลับมาแล้ว Three Kingdoms (2008)
I hereby further bestow upon General Zilong The title Chief Vanguardข้าขอแต่งตั้งให้ขุยพลจูล่ง เป็นแม่ทัพหน้า Three Kingdoms (2008)
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Vanguard, this is Blackjack 6.แวนการ์ด นี่คือแบล็คแจ๊ค ซิ๊กซ์ Terminator Salvation (2009)
I'm the man you want leading the vanguard.ข้าคือคนที่เจ้าต้องการ นำกองหน้า The Pointy End (2011)
When the battle commences, you and your wildlings will be in the vanguard.เมื่อการต่อสู้เริ่มต้น เจ้ากับคนป่าของเจ้า ต้องอยู่ในแนวหน้า Baelor (2011)
- The vanguard? - Mm-hmm.- แนวหน้ารึ Baelor (2011)
We'll be at the vanguard tomorrow.เราเป็น แนวหน้าพรุ่งนี้ Baelor (2011)
So you'll be outside the gates fighting in the Vanguard?ดังนั้นคุณจะออกไปข้างนอกประตู ในการต่อสู้แนวหน้า? Blackwater (2012)
Of course you'll be in the Vanguard.ของหลักสูตรคุณจะเป็น ในแนวหน้า Blackwater (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพหน้า[N] vanguard, See also: advanced guard, Thai definition: กองทหารจำนวนมาก เดินทางล่วงหน้าไปก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวหน้า[n.] (naēonā) EN: front line ; front ; vanguard   FR: ligne de front [f]
ระดับแนวหน้า[n. exp.] (radap naēonā) EN: leading level ; front line ; vanguard   FR: avant-garde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VANG    V AE1 NG
VANGY    V AE1 N JH IY0
VANGEL    V EY1 NG G AH0 L
VANGIE    V AE1 NG IY0
VANGORP    V AE1 NG G ER0 P
VANGUARD    V AE1 N G AA2 R D
VANGUNDY    V AH0 NG G AH1 N D IY0
VANGORDEN    V AE1 NG G ER0 D AH0 N
VANGORDER    V AE1 NG G ER0 D ER0
VANGIESON    V AE1 NG G IY0 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vanguard    (n) (v a1 n g aa d)
vanguards    (n) (v a1 n g aa d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vangaschnäpper {m} [ornith.]Black & White Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバンギャルド;アヴァンギャルド[, abangyarudo ; avangyarudo] (n) avant-garde (fre [Add to Longdo]
エバンジェリスト[, ebanjierisuto] (n) evangelist [Add to Longdo]
一陣[いちじん, ichijin] (n) (1) gust of wind; (2) vanguard [Add to Longdo]
公衆伝動[こうしゅうでんどう, koushuudendou] (n) public evangelism [Add to Longdo]
信徒伝動[しんとでんどう, shintodendou] (n) lay evangelism [Add to Longdo]
先遣部隊[せんけんぶたい, senkenbutai] (n) advance troops; vanguard [Add to Longdo]
先手[せんて, sente] (n) front lines; vanguard [Add to Longdo]
先陣[せんじん, senjin] (n) vanguard; advance guard; (P) [Add to Longdo]
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n,adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P) [Add to Longdo]
先頭(P);先登[せんとう, sentou] (n) head; lead; vanguard; first; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先锋队[xiān fēng duì, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] vanguard [Add to Longdo]
前锋[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] vanguard; front line; tackle (football move) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Vang \Vang\, n. [D. vangen to catch, seize. See {Fang}.] (Naut.)
     A rope to steady the peak of a gaff.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top