หรือคุณหมายถึง vitä?
Search result for

vitae

(17 entries)
(0.1851 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vitae-, *vitae*. Possible hiragana form: う゛ぃたえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitae    [N] ประวัติย่อ, See also: ชีวประวัติโดยสังเขป, Syn. vita

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vitae(ไว'ทะ,ไว'ที) n. ชีวประวัติโดยสังเขป., Syn. curriculum vitae
aqua vitae(-ไว'ที) แอลกอฮอล์, เหล้า
arbor vitae(อาร์'บอร์'ไว'ที) n. ส่วนของสมองน้อย (cerebellum) ที่คล้ายต้นไม้ ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบ ของเนื้อเยื่อสีเทา และขาวของประสาท (treelike appearance)
arborvitae(อาร์บอไว'ที) n. ต้นไม้จำพวก Thuja ในอเมริกา (pinaceous trees)
curriculum vitaen. (เคอริค'คิวลัม ไว'ที) n. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป., Syn. vita,vitae,-pl. curricula vitae

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้วเจ้าจอม [n. exp.] (kaēo jāojøm) EN: Lignum vitae   
ประวัติ[n.] (prawat) EN: record ; résumé ; curriculum vitae   FR: curriculum vitæ = curriculum vitae [m] ; C.V. [m] (abrév.) ; parcours [m] (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
VITAE    V AY1 T AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグナムバイタ[, rigunamubaita] (n) lignum vitae [Add to Longdo]
黒檜;黒桧[くろべ;くろび;クロベ, kurobe ; kurobi ; kurobe] (n) (uk) Japanese arborvitae (Thuja standishii) [Add to Longdo]
鼠子[ねずこ;ネズコ, nezuko ; nezuko] (n) (uk) (See 黒檜) Japanese arborvitae (Thuja standishii) [Add to Longdo]
翌檜;翌桧;羅漢柏[あすなろ;らかんはく(羅漢柏);アスナロ, asunaro ; rakanhaku ( rakan kashiwa ); asunaro] (n) (uk) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata) [Add to Longdo]
履歴書[りれきしょ, rirekisho] (n) personal history; curriculum vitae; resume; (P) [Add to Longdo]
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P) [Add to Longdo]
檜葉;桧葉[ひば;ヒバ, hiba ; hiba] (n) (1) (See 檜) hinoki leaf; (2) (uk) (See 翌檜) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata); (3) (uk) (See 矮鶏檜葉) small ornamental false cypress (i.e. a variety of hinoki or a related species) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curriculum vitae \cur*ric"u*lum vi"tae\
   (k[u^]r*r[i^]k"[=u]*l[u^]m v[imac]"t[=e],
   k[u^]r*r[i^]k"[=u]*l[u^]m v[imac]"t[imac]), n.; pl.
   {curricula vitae} (-l[.a]). [L. the course of one's life or
   career. See {Curriculum}.]
   A brief biographical summary of the main points of a person's
   life, especially one's education and training, the jobs one
   has held, and other notable activities one has participated
   in, as well as other notable points such as honors one has
   received. It is prepared and used commonly by a person who is
   submitting an application for a job or position of
   responsibility. It is also called a {vita} or {vitae}, and is
   abbreviated CV.
   [PJC]

Are you satisfied with the result?

Go to Top