Search result for

vis

(177 entries)
(0.2515 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vis-, *vis*, vi
English-Thai: Longdo Dictionary
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vis.[ABBR] คำย่อของ Viscount และ Viscountess
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa[VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
vise[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น, Syn. vice
vise[VI] หนีบจับ
visit[VT] มาเยี่ยม, See also: แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม, Syn. call on, look up
visit[VI] มาเยี่ยม, See also: เยี่ยมเยียน, เยือน, Syn. go over, come over
visit[N] การไปเยี่ยม, See also: การไปมาหาสู่, Syn. visitation
visor[N] กะบังหน้าของหมวก, Syn. vizor, eyeshade
visor[N] ที่บังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์, See also: แผ่นกันแดด, Syn. vizor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vis(วิส) n.,L.กำลัง,แรง,กำลังวังชา pl. vires -S .vigour
vis-?, See also: vis (วี'ซะ วี') adv.,adj. เผชิญหน้า. prep. สัมพันธ์กัน,เปรียบเทียบกับ,เผชิญหน้ากับ,ต่อต้าน. n. ผู้ที่เผชิญหน้ากับผู้อื่น,ผู้ที่อยู่ตรงข้ามกัน,รถม้าที่มีที่นั่งที่หันเข้าหากัน
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect
viscera(วิส'เซอ) n.,pl. อวัยวะภายใน,อวัยวะในโพรงของร่างกาย (โดยเฉพาะในช่องท้อง) ,ลำไส้เล็ก,ไส้พุง
visceral(วิส'เซอเริล) adj. เกี่ยวกับหรือมีผลต่ออวัยวะภายใน,เป็นสัญชาตญาณ.
viscid(วิส'ซิด) adj. เหนียว,หนืด., See also: viscidity n. viscidness n., Syn. viscous
viscoid(วิส'คอยดฺ) adj. ค่อนข้างเหนียว,ค่อนข้างหนืด., Syn. viscoidal
viscosity(วิสคอส'ซิที) n. ความเหนียว,ความหนืด,หน่วยวัดความหนืด
viscount(ไว'เคานทฺ) n. ขุนนางที่มีอันดับต่ำกว่าท่านearlแต่สูงกว่าท่านbaron,รองท่านearl,รองท่านcount,นายอำเภอ

English-Thai: Nontri Dictionary
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
visa(vt) ตรวจประทับตรา
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า
viscera(n) อวัยวะภายใน
viscid(adj) เหนียว,หนืด,ข้น
viscous(adj) หนืด,เหนียว,ข้น
vise(n) การตรวจประทับตรา
vise(n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ
visibility(n) การมองเห็นได้,ทัศนวิสัย
visible(adj) มองเห็นได้,ชัดเจน,ชัดแจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vis majorเหตุสุดวิสัย มีความหมายเหมือนกับ force majeure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vis major (L.)เหตุสุดวิสัย [ดู act of God, cas fortuit, casus fortuitus และ force majeure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visaการตรวจลงตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
visaการตรวจลงตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viscera (พหู.); viscus (เอก.)อวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral-อวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral nerve; nerve, autonomicประสาทอวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral pericardium; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral peritoneumเยื่อบุช่องท้องส่วนหุ้มอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vis major (Civil law)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง) [TU Subject Heading]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]
Visa Waiver Agreementความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา [การทูต]
Visakabucha Dayวันวิสาขบูชา [TU Subject Heading]
Visasวีซา [TU Subject Heading]
Viscoelasticityสมบัติหยุ่นหนืด คือ พฤติกรรมการตอบสนองต่อความเค้นที่กระทำของวัสดุ เช่น พลาสติก ยาง เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะแสดงสมบัติของแข็งที่ยืดหยุ่น (elastic) และของเหลวหนืด (viscous) โดยที่สมบัติทางด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับเวลา อุณหภูมิ ความเค้น (stress) และอัตราความเครียด (strain rate) [เทคโนโลยียาง]
viscose rayonวิสคอสเรยอง, เส้นใยสังเคราะห์ที่ได้จากการนำเซลลูโลสมาทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดซัลไฟด์  แล้วนำไปอัดผ่านรูเล็ก ๆ เป็นเส้นลงไปในสารละลายเบสอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
viscosimeterviscosimeter, เครื่องวัดความหนืด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Viscosityความหนืด
หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
visionary (adj) ช่างคิด
visionary[วิเชินน่ารี่] (n ) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.
visual field[ban4 shi4 ye3] ความกว้างของสายตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A vision of what?นิมิตอะไร? We All Fall Down (2012)
The schools you will be visiting--โรงเรียนที่คุณควรจะเข้า New Haven Can Wait (2008)
But daddy was invited when he visited. Your mother already left for work,แต่พ่อฉันก็ได้รับเชิญ /แม่ของคุณกำลังจะไปทำงานแล้วนะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
The captain. We blow off the formal visit craกัปตัน เราเจอพายุเข้าในเส้นทาง New Haven Can Wait (2008)
This weekend concludes college visits.อาทิตย์นี้ คนที่ตัดสินใจในการเข้ามหาลัยจะมา New Haven Can Wait (2008)
I do hope you enjoy the rest of your visit.ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการเยี่ยมชมในส่วนที่เหลือ New Haven Can Wait (2008)
Serena and Charles are on college visits,เซรีน่า กับ ชัค ก็ไปดูๆมหาลัยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
That you came up to visit our glorious campus.ว่าคุณได้เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของเรา New Haven Can Wait (2008)
Hey, jonathan. You visiting eric?เฮ้ โจนาธาน มาหาเอริคหรอ? Chuck in Real Life (2008)
But you're gonna have to pay a visit to my closet first.แต่เธอต้องไปแต่งตัวก่อนเป็นอย่างแรก There Might be Blood (2008)
Miss van der woodsen? You have a visitor.คุณ แวน เดอ วู๊ดเซ่น คะ มีแขกมาขอพบคะ There Might be Blood (2008)
Jimmy, Chloe, and the other couples all visited the same wedding vendors within the last 10 days.พัฒนาขึ้นแล้วนะนายเนี่ย จิมมี่,โคลอี้,และคนอื่นๆ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visAbout this time of the year typhoons visit the island.
visA company of tourists visited our town.
visAfter a short visit he suddenly got up and took his leave.
visAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
visAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
visA great many tourists visit Kyoto in spring.
visA group of foreign students visited Akira's high school.
visA guide conducted the visitors round the museum.
visAirplanes are audible long before they are visible.
visA Large number of people visit the historic site.
visAll the visitors returned home one after another.
visAll this is visible to numerous observers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณญาณภาพ[N] visual signal
เก้าอี้รับแขก[N] visitor's chair
วิสัยทัศน์[N] vision, Example: หากได้พบเห็นประสบการณ์ใหม่อาจทำให้เราเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากขึ้น, Thai definition: ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โลกทัศน์[N] vision, Syn. วิสัยทัศน์, ความคิดเห็น
สมุดเยี่ยม[N] visiting book, Count unit: เล่ม
สู่[V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
เยี่ยมเยียน[V] visit, See also: call upon, Syn. เยือน, เยี่ยมเยือน, เยี่ยม, Example: คณะของกรุงเทพมหานครออกเดินทางไปตรวจสภาพและเยี่ยมเยียนประชาชนเกือบทุก 2-3 วัน, Thai definition: ไปมาหาสู่กันเพื่อถามข่าวคราวหรือสารทุกข์สุกดิบ
ไปมาหาสู่[V] visit, See also: meet, Example: ครอบครัวผมกับเขาไปมาหาสู่กันเสมอ, Thai definition: ไปหากันและกัน
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)
สมุดเยี่ยม[N] visitor's book, Example: เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ เจ้าของภัตตาคารทูลขอพระราชทานลายพระหัตถ์ลงในสมุดเยี่ยม, Count unit: เล่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
อวตาร[X] (awatān) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งออกเป็น [v. exp.] (baeng øk pen) FR: se diviser en
แบ่งแยกไม่ได้[adj.] (baengyaēk mai dāi ) EN: indivisible   FR: indivisible
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIS    V IH1 S
VISA    V IY1 Z AH0
VISX    V IH1 S EH2 K S
VISE    V AY1 S
VISCO    V IY1 S K OW0
VISOR    V IH1 Z ER0
VISTA    V IH1 S T AH0
VISAS    V IY1 Z AH0 Z
VISOR    V AY1 Z ER0
VISIT    V IH1 Z AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visa    (v) (v ii1 z @)
visas    (v) (v ii1 z @ z)
visit    (v) (v i1 z i t)
visor    (n) (v ai1 z @ r)
vista    (n) (v i1 s t @)
visaed    (v) (v ii1 z @ d)
visage    (n) (v i1 z i jh)
viscid    (j) (v i1 s i d)
vision    (n) (v i1 zh n)
visits    (v) (v i1 z i t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktivist(n) |der, pl. Aktivisten| นักเคลื่อนไหว, See also: die Aktivistin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}ในทางกลับกัน
See also: S. opposite,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Visage {f}mug [Add to Longdo]
Visavis {n}; Gegenüber {n}; vis-à-visvis-à-vis; the opposite [Add to Longdo]
Visier {n} (am Helm) | mit offenem Visier kämpfen [übtr.]visor | to fight out in the open [Add to Longdo]
Visier {n}backsight; gun sight [Add to Longdo]
Visierlinie {f} (an der Waffe)sight line [Add to Longdo]
Vision {f} | Visionen {pl}vision | visions [Add to Longdo]
Visionär {m} | Visionäre {pl}visionary | visionaries [Add to Longdo]
Visitation {f}visitation [Add to Longdo]
Visite {f} (veraltet für Besuch)visit [Add to Longdo]
Visitenkarte {f} | Visitenkarten {pl}card; visiting card; business card; calling card [Am.] | visiting cards [Add to Longdo]
Viskosimeter {n}viscometer [Add to Longdo]
Viskosität {f}; Zähigkeit {f} | kinematische Viskositätviscosity | kinematic viscosity [Add to Longdo]
Visualisierung {f}visualization [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}opposite; vis-a-vis; vis-à-vis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出访[chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ, 访 / ] visit a foreign country [Add to Longdo]
名刺[míng cì, ㄇㄧㄥˊ ㄘˋ, ] visiting card; name card [Add to Longdo]
喉轮[hóu lún, ㄏㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] viśuddha or visuddha, the throat chakra 查克拉, residing in the neck [Add to Longdo]
天外来客[tiān wài lái kè, ㄊㄧㄢ ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, / ] visitors from outer space [Add to Longdo]
威士[Wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, ] VISA (credit card) [Add to Longdo]
[piáo, ㄆㄧㄠˊ, ] visit a prostitute [Add to Longdo]
子爵[zǐ jué, ㄗˇ ㄐㄩㄝˊ, ] viscount [Add to Longdo]
客座教授[kè zuò jiào shòu, ㄎㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] visisting professor [Add to Longdo]
客队[kè duì, ㄎㄜˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] visiting team (at sports event); visiting side [Add to Longdo]
有形[yǒu xíng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, ] visible (assets); tangible [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor [Add to Longdo]
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名刺[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vis \Vis\, n.
   1. Force; power.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) Physical force.
    (b) Moral power.
      [1913 Webster]
 
   {Principle of vis viva} (Mech.), the principle that the
    difference between the aggregate work of the accelerating
    forces of a system and that of the retarding forces is
    equal to one half the vis viva accumulated or lost in the
    system while the work is being done.
 
   {Vis impressa} [L.] (Mech.), force exerted, as in moving a
    body, or changing the direction of its motion; impressed
    force.
 
   {Vis inertiae}. [L.]
    (a) The resistance of matter, as when a body at rest is
      set in motion, or a body in motion is brought to rest,
      or has its motion changed, either in direction or in
      velocity.
    (b) Inertness; inactivity.
 
   Note: Vis intertiae and inertia are not strictly synonymous.
      The former implies the resistance itself which is
      given, while the latter implies merely the property by
      which it is given.
 
   {Vis mortua} [L.] (Mech.), dead force; force doing no active
    work, but only producing pressure.
 
   {Vis vitae}, or {Vis vitalis} [L.] (Physiol.), vital force.
    
 
   {Vis viva} [L.] (Mech.), living force; the force of a body
    moving against resistance, or doing work, in distinction
    from vis mortua, or dead force; the kinetic energy of a
    moving body; the capacity of a moving body to do work by
    reason of its being in motion. See {Kinetic energy}, in
    the Note under {Energy}. The term vis viva is not usually
    understood to include that part of the kinetic energy of
    the body which is due to the vibrations of its molecules.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIS
     Verlaessliche InformationsSysteme (GI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIS
     Virtual Instruction Set (Sun, CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIS
     Visual Interactive Simulation
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vis [vi]
   screw
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vis [vis]
   fish
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 vis
   force; strength; vigour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top