ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vandalism

V AE1 N D AH0 L IH0 Z AH0 M   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vandalism-, *vandalism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vandalism[N] การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล, Syn. barbarism, destruction, sabogate, Ant. protection, preservation, replacement
Vandalism[N] การเป็นคน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vandalismการทำลายทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sick vandalism.พวกโรคจิตมือบอน ช่วยด้วย! ฉลาม! Jaws (1975)
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม Fight Club (1999)
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่ Fight Club (1999)
The peaceful town of Briarville was rocked this afternoon... in the wake of a horrible act of vandalism.เมืองไบรอาร์วิลที่สงบสุข สั่นสะเทือนบ่ายวันนี้ จากการกระทำร้ายกาจของวัยรุ่นคึกคะนอง The Butterfly Effect (2004)
- Qui est l'auteur de ce vandalisme?"ใครเป็นเจ้าของภาพเลอะเทอะนี่นะ" Around the World in 80 Days (2004)
No reason for revenge.What about vandalism?ไม่มีเหตุผลที่จะแก้แค้น แล้วการทำลายทรัพย์สินล่ะ Compulsion (2005)
Littering, loitering, vandalism, vagrancy-ทำสกปรก เถลไถล ซุกซน มือบอน Monster House (2006)
We're investigating an incident involving vandalism.เรากำลังสอบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำลายทรัพย์สิน In Buddy's Eyes (2008)
Vandalism?การทำลายทรัพย์สินไหน In Buddy's Eyes (2008)
All right? That's vandalism.- ไม่ได้ เป็นการทำลายทรัพย์สิน เข้าใจมั้ย Henry Poole Is Here (2008)
For multiple acts of vandalism at Manhattan chemical laboratories, and an attempted break-in at, get this-For multiple acts of vandalism at Manhattan chemical laboratories, and an attempted break-in at, get this- Page Turner (2008)
Trespassing, vandalism.บุกรุกโดยมีอาวุธ ทำลายทรัพย์สินบุคคลอื่น Giving Back (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
VANDALISM    V AE1 N D AH0 L IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vandalism    (n) vˈændəlɪzəm (v a1 n d @ l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vandalismus {m}vandalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンダリズム[, bandarizumu] (n) vandalism [Add to Longdo]
芸術文化の破壊[げいじゅつぶんかのはかい, geijutsubunkanohakai] (n) vandalism [Add to Longdo]
公共物汚損[こうきょうぶつおそん, koukyoubutsuoson] (n) vandalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vandalism \Van"dal*ism\, n.
   The spirit or conduct of the Vandals; ferocious cruelty;
   hostility to the arts and literature, or willful destruction
   or defacement of any object of beauty or value.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vandalism
   n 1: willful wanton and malicious destruction of the property of
      others [syn: {vandalism}, {hooliganism}, {malicious
      mischief}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top