ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlimited

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlimited-, *unlimited*, unlimit, unlimite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无限[wú xiàn, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] unlimited; unbounded #3,222 [Add to Longdo]
无限期[wú xiàn qī, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, / ] unlimited (time) duration #29,550 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
限りない(P);限り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P) [Add to Longdo]
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) { comp } unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
無限責任[むげんせきにん, mugensekinin] (n) unlimited liability [Add to Longdo]
無制限供給[むせいげんきょうきゅう, museigenkyoukyuu] (n) unlimited supply [Add to Longdo]
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)
Hey, Dr. claw, check this out... an unlimited supply of bowling shirts.เฮ้ดร.คลอว์ ดูนี่สิ... แหล่งเสื้อโบว์ลิ่งที่ไม่จำกัด Inspector Gadget 2 (2003)
On an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world.และสร้างสารเคมีใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ในปริมาณที่ไม่จำกัด The Corporation (2003)
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด The Corporation (2003)
Now, Hawaiian law clearly states after the 12th date I'm entitled to unlimited boob access.และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว ผมมีสิทธิรุกล้ำหน้าอกได้ไม่จำกัด 50 First Dates (2004)
Well, lan has nearly unlimited resources.ก็ เอียนมีข้อมูลเกือบไม่จำกัด. National Treasure (2004)
With free mobile-to-mobile and unlimited nights and weekendsีโทรเข้ามือถือฟรีตลอด ไม่จำกัดชั่วโมงกลางคืนกับเสาร์อาทิตย์ Saving Face (2004)
Now I have an unlimited supply.ตอนนี้ ฉันมีไม่จำกัดแล้ว. Fantastic Four (2005)
My new phone has unlimited call time. So, let's talk long.โปรใหม่โทรเท่าไรก็ได้ มาคุยกันให้คุ้มเหอะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
We're in a college bar full of unlimited booze and pussy, and we're sitting at the bar talking about high-school parties.เรากำลังอยู่ในบาร์ของมหาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยเหล้าและจิ๋ม แต่เรากับมาพูดกันเรื่องงานปาร์ตี้ของโรงเรียนมัธยม American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Victor is out there somewhere with unlimited power.วิคเตอร์ก็อยู่ที่ไหนซักแห่ง กับพลังที่ไร้ขีดจำกัด Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlimited \Un*lim"it*ed\, a.
   1. Not limited; having no bounds; boundless; as, an unlimited
    expanse of ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. Undefined; indefinite; not bounded by proper exceptions;
    as, unlimited terms. "Nothing doth more prevail than
    unlimited generalities." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Unconfined; not restrained; unrestricted.
    [1913 Webster]
 
       Ascribe not unto God such an unlimited exercise of
       mercy as may destroy his justice.   --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   {Unlimited problem} (Math.), a problem which is capable of an
    infinite number of solutions.
 
   {Unlimited pump}, a kind of deep-well pump placed at the
    level of the water, and operated from above ground.
    [1913 Webster] -- {Un*lim"it*ed*ly}, adv. --
    {Un*lim"it*ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlimited
   adj 1: having no limits in range or scope; "to start with a
       theory of unlimited freedom is to end up with unlimited
       despotism"- Philip Rahv; "the limitless reaches of outer
       space" [syn: {unlimited}, {limitless}] [ant: {limited}]
   2: without reservation or exception [syn: {outright}, {straight-
     out}, {unlimited}]
   3: that cannot be entirely consumed or used up; "an
     inexhaustible supply of coal" [syn: {inexhaustible},
     {unlimited}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top