ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unleash

AH0 N L IY1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unleash-, *unleash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unleash(vt) ปล่อย, See also: คลาย, ได้อิสระ, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, unloosen, untie, unlock, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch
unleash(vt) ก่อให้เกิดผลรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unleash(อันลี?') vt. ปล่อย, คลาย, ทำให้อิสระ, แก้ออก, Syn. free, release

English-Thai: Nontri Dictionary
unleash(vt) ปล่อย, แก้เชือก, คลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Again you have made me unleash my dogs of war.พวกเจ้าบีบข้าต้องเริ่มสงครามอีกครั้ง The Road Warrior (1981)
It's time to unleash Chandra.มันถึงเวลาที่จะปล่อยจันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Who knew the Beast could clear the chi flow and thus unleash the boy's true potential?ใครจะไปรู้ว่าไอ้เลวนั่นมันจะช่วยคลายพลังภายในของเขา คงด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ร่างกายของเขาปล่อยพลังได้เต็มที่ Kung Fu Hustle (2004)
I can unleash the beast anytime.ฉันปล่อยอสูรออกมาได้ทุกเมื่อ Left Turn Ahead (2007)
Spare meself, me ship, me crew but unleash your fury upon those who dare pretend themselves your masters or mine.ดูแล้วเรือและลูกเรือของข้าด้วย จะไม่ปลดปล่อยโทสะแก่พวกมัน/Nที่บังอาจทำตัวเป็นเจ้านายท่าน หรือข้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And I'm about to unleash it!ฉันกำลังจะปลดปล่อยพลังที่ว่านั่น ! Bolt (2008)
- Unleash me. I'm done.- ปล่อยฉันนะ ฉันเลิกแล้วจริงๆ 500 Days of Summer (2009)
I'll unleash all my Wilderness Explorer training!ฉันจะงัดตำราลูกเสือรุ่นใหญ่ มาสู้กับพวกแก Up (2009)
You say the word, you unleash the beast, Dick.นายบอกมาคำเดียว นายจะได้บัญชาอสูรร้าย, ดิ๊ค Duplicity (2009)
So if you want results with a kid, You find that competitive animal within and unleash it.ถ้านายอยากได้ผลงานจากเด็ก ต้องปลดปล่อยสัตว์ร้ายในตัวเขาออกมา Vitamin D (2009)
I think he's planning to unleash death.ฉันว่าเขาวางแผนจะ ปลดปล่อยความตาย Abandon All Hope (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNLEASH AH0 N L IY1 SH
UNLEASHED AH0 N L IY1 SH T
UNLEASHES AH0 N L IY1 SH IH0 Z
UNLEASHING AH0 N L IY1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unleash (v) ˈʌnlˈiːʃ (uh1 n l ii1 sh)
unleashed (v) ˈʌnlˈiːʃt (uh1 n l ii1 sh t)
unleashes (v) ˈʌnlˈiːʃɪz (uh1 n l ii1 sh i z)
unleashing (v) ˈʌnlˈiːʃɪŋ (uh1 n l ii1 sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放开[fàng kāi, ㄈㄤˋ ㄎㄞ, / ] unleash; release, #5,745 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) [Add to Longdo]
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s, vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unleash \Un*leash"\, v. t. [1st pref. un- + leash.]
   To free from a leash, or as from a leash; to let go; to
   release; as, to unleash dogs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unleash
   v 1: release or vent; "unleash one's anger"
   2: release from a leash; "unleash the dogs in the park"
   3: turn loose or free from restraint; "let loose mines"; "Loose
     terrible plagues upon humanity" [syn: {unleash}, {let loose},
     {loose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top