Search result for

tennis

(89 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tennis-, *tennis*, tenni
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tennis[N] เทนนิส, See also: กีฬาเทนนิส, Syn. lawn tennis, court tennis, tennis tournament
tennis ball[N] ลูกเทนนิส
tennis court[N] สนามเทนนิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tennis(เทน'นิส) n. กีฬาเทนนิส
tennis balln. ลูกเทนนิส
tennis courtn. สนามเทนนิส
court tennisn. ลานเทนนิส,สนามเล่นเทนนิส
lawn tennisn. กีฬาเทนนิส (โดยเฉพาะเมื่อเล่นบนสนามหญ้า)
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
table tennisn. กีฬาปิงปอง, Syn. Ping Pong

English-Thai: Nontri Dictionary
tennis(n) เทนนิส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tennisเทนนิส [TU Subject Heading]
Tennis coachesผู้ฝึกกีฬาเทนนิส [TU Subject Heading]
Tennis playersนักเทนนิส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tennis elbow (vi vt aux. verb adv phrase slang ทางการแพทย์ ) ข้อศอกอักเสบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His father plays tennis at the club.พ่อของเขาเล่นเทนนิสที่คลับ There Might be Blood (2008)
Can't see the pupils- We know the tennis player had a heart problem.อย่างที่เรารู้ว่านักกีฬาเทนนิส ส่วนใหญ่มีปัญหาโรคหัวใจ Not Cancer (2008)
In the tennis player, they became heart, but not heart.ในนักเทนนิส หัวใจแต่ไม่ใช่หัวใจ Not Cancer (2008)
What do you think I do in my spare time, play tennis?นายคิดว่าฉันมัวแต่เอาเวลาไปเล่นเทนนิสเหรอ Body of Lies (2008)
- I look like a tennis player to you?-ฉันดูเหมือนอังเดร อากัสซี่หรือไง Body of Lies (2008)
We could tie our shoes together, our tennis shoes... and we could throw them over telephone wires.เราผูกรองเท้าเทนนิสของเราไว้ด้วยกันก็ได้ แล้วเราก็โยนข้ามสายโทรศัพท์ The House Bunny (2008)
Violet's off to her private tennis lesson with Roger Federer.ดีจังฮะ Bedtime Stories (2008)
Like that handsome girl I played with tennis.แม่รู้ พ่อเขากำลังมองหาใครสักคน \\ ที่เล่นเท็นนิสด้วยได้ Drag Me to Hell (2009)
And by the way, your tennis game with Maria tomorrow--และอีกอย่าง นัดเล่นเทนนิสของคุณกับมาเรียพรุ่งนี้ Crime Doesn't Pay (2009)
Oh, Gaby, we're still on for tennis tomorrow, right?โอ้ แกบบี้ เรายังนัดเล่นเทนนิสพรุ่งนี้ใช่มั้ย? Crime Doesn't Pay (2009)
It's Gabrielle Solis from the tennis club.ฉัน กาเบรียล โซลิส จากสโมสรเทนนิสไงหละ Marry Me a Little (2009)
And are you left-handed or right-handed? Well, you know, I write with my left hand, but I play tennis and I play badminton with my right hand.And are you left-handed or right-handed? but I play tennis and I play badminton with my right hand. Did You Hear About the Morgans? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tennisAkira can play tennis well.
tennisAkira is a good tennis player.
tennisAkira is good at playing tennis.
tennisAlthough she practised every afternoon, her tennis didn't improve at all.
tennisAnn is second to none in tennis.
tennisAnn often plays tennis after school.
tennisAnn plays tennis very well.
tennisAren't you fond of playing tennis?
tennisAre you good at tennis?
tennisAs I was free after a long interval yesterday, I enjoyed playing tennis with my friends.
tennisA sore back hindered me from playing tennis.
tennisA tennis player with a wicked serve.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเทนนิส[N] tennis player, Syn. นักกีฬาเทนนิส, Example: นายกสมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทยหน้าชื่น เมื่อ 2 นักเทนนิสของไทยคว้าแชมป์เทนนิสชายคู่ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง, Count unit: คน
สนามเทนนิส[N] tennis court, Example: เขาไปซ้อมเทนนิสที่สนามเทนนิสประจำหมู่บ้านทุกๆ วัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันเทนนิส, ลานกว้างสำหรับเล่นเทนนิส
เทนนิส[N] tennis, Thai definition: ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้ไม้แร็กเกตตีลูกยางกลมหุ้มสักหลาดข้ามตาข่ายโต้กันไปมา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมป์เปี้ยนเทนนิส[n. exp.] (chaēmpīen thennit) EN: tennis champion   FR: champion de tennis [m]
เล่นเทนนิส[v. exp.] (len thennit) EN: play tennis   FR: jouer au tennis
ไม้ปิงปอง[n. exp.] (māi ping-pøng) EN: ping-pong bat   FR: raquette de ping-pong [f] ; raquette de tennis de table [f]
ไม้เทนนิส[n. exp.] (māi thennit) EN: racket   FR: raquette de tennis [f]
ไม้ตีเทนนิส[n.] (māi tī thēnnit) EN: racket   FR: raquette (de tennis)
นักเทนนิส[n. exp.] (nak thēnnit) EN: tennis player   FR: joueur de tennis [m] ; joueuse de tennis [f]
นักเทนนิสสาว[n. exp.] (nak thēnnit sāo) FR: joueuse de tennis [f]
นักเทนนิสสาวมือ1ของโลก[n. exp.] (nak thēnnit sāo meū neung khøng lōk) FR: première joueuse de tennis au monde [f]
ผู้เล่นเทนนิส[n. exp.] (phūlēn thennit) EN: tennis player   FR: joueur de tennis [m]
ปิงปอง[n. exp.] (pingpøng) EN: table tennis ; ping pong   FR: tennis de table [m] ; ping-pong [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENNIS    T EH1 N IH2 S
TENNIS'S    T EH1 N IH2 S AH0 Z
TENNISON    T EH1 N AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tennis    (n) (t e1 n i s)
tennis-court    (n) - (t e1 n i s - k oo t)
tennis-elbow    (n) - (t e2 n i s - e1 l b ou)
tennis-courts    (n) - (t e1 n i s - k oo t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tennis(n) |das, nur Sg.| เทนนิส
Tischtennis(n) |das, nur Sg.| ปิงปอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tennis {n}; Tennisspiel {n} [sport]tennis [Add to Longdo]
Tennisball {m} [sport] | Tennisbälle {pl}tennis ball | tennis balls [Add to Longdo]
Tennisplatz {m} [sport] | Tennisplätze {pl}tennis court | tennis courts [Add to Longdo]
Tennisschläger {m} [sport] | Tennisschläger {pl}tennis racket | tennis rackets [Add to Longdo]
Tennisschuh {m} [sport]tennis shoe [Add to Longdo]
Tennisspieler {m}; Tennisspielerin {f} [sport] | Tennisspieler {pl}tennis player | tennis players [Add to Longdo]
Tennisturnier {n} [sport] | Tennisturniere {pl}tennis tournament | tennis tournaments [Add to Longdo]
Tennisarm {m} [med.]tennis elbow [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส

Japanese-English: EDICT Dictionary
アゲーン;アゲイン;アゲン[, age-n ; agein ; agen] (n) (1) (usu. as ジュースアゲーン, アゲーンワン, etc.) repeat of a deuce (in tennis, etc.) (eng [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]
ウイニングショット[, uiningushotto] (n) winning shot (tennis, ball games) [Add to Longdo]
ウエスタングリップ;ウェスタングリップ[, uesutangurippu ; uesutangurippu] (n) Western grip (tennis) [Add to Longdo]
オーバーコール[, o-ba-ko-ru] (n) over-rule (in tennis) (wasei [Add to Longdo]
オープンテニス[, o-puntenisu] (n) open tennis [Add to Longdo]
クラブ[, kurabu] (n) (1) club (e.g. golf, tennis); (2) clubs (card suit); (3) (See 蟹) crab; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网球[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] tennis [Add to Longdo]
网球场[wǎng qiú chǎng, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] tennis court [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
庭球[ていきゅう, teikyuu] Tennis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tennis \Ten"nis\, n. [OE. tennes, tenies, tenyse; of uncertain
   origin, perhaps fr. F. tenez hold or take it, fr. tenir to
   hold (see {Tenable}).]
   A play in which a ball is driven to and fro, or kept in
   motion by striking it with a racket or with the open hand.
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      His easy bow, his good stories, his style of dancing
      and playing tennis, . . . were familiar to all London.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Court tennis}, the old game of tennis as played within
    walled courts of peculiar construction; -- distinguished
    from {lawn tennis}.
 
   {Lawn tennis}. See under {Lawn}, n.
 
   {Tennis court}, a place or court for playing the game of
    tennis. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tennis \Ten"nis\, v. t.
   To drive backward and forward, as a ball in playing tennis.
   [R.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tennis
   n 1: a game played with rackets by two or four players who hit a
      ball back and forth over a net that divides the court [syn:
      {tennis}, {lawn tennis}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tennis
   tennis
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tennis [tɛnəs]
   tennis
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tennis [tɛnis] (n) , s.(n )
   tennis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top