ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taxation

T AE0 K S EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taxation-, *taxation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taxation(n) ระบบการจัดเก็บภาษี, See also: การเก็บภาษี, Syn. laying taxes, tax collection, levying, assessment
taxation(n) ภาษีอากร, See also: ภาษี, เงินภาษี, Syn. tax

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taxation(แทคเซ'เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การเสียภาษี, ภาษีที่จัดเก็บ, รายได้จากภาษี., See also: taxational adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
taxation(n) การเก็บภาษี, ภาษีอากร, การเสียภาษี, รายได้จากภาษี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taxationภาษีอากร, การเก็บภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxationการเก็บภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxation of costsการเก็บค่าฤชาธรรมเนียม (ศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxation rollรายชื่อผู้เสียภาษี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
taxation statuteกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxation, degressive; taxation, regressiveการเก็บภาษีอัตราถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxation, doubleการเก็บภาษีซ้อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxation, doubleการเก็บภาษีซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxation, incidence ofการผลักภาระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxation, incidence ofการผลักภาระภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taxationภาษีอากร [TU Subject Heading]
Taxation of aliensภาษีคนต่างด้าว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.บางคนเรียกมันว่า ระบอบทรราชย์ข้ามรุ่น มันเป็นการขูดรีดภาษีโดยที่อีกฝ่ายไม่มีปากเสียง เราขูดรีดจากคนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิด The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taxationTaxation is based on income.
taxationThe people did not reach consensus on taxation.
taxationThe people groaned under the burden of heavy taxation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีอากร(n) taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราภาษี[attrā phāsī] (n, exp) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff
การจัดเก็บภาษี[kān jat kep phāsī] (n, exp) EN: taxation
การเก็บค่าฤชาธรรมเนียม[kān kep khāreuchāthamnīem] (n, exp) EN: taxation of costs
การเก็บภาษี[kān kep phāsī] (n) EN: taxation  FR: taxation [ f ]
การเก็บภาษีอากร[kān kep phāsī-akøn] (n, exp) EN: taxation  FR: taxation [ f ]
การเก็บภาษีซ้อน[kān kep phāsī søn] (n, exp) EN: double taxation  FR: double taxation [ f ]
การภาษี[kān phāsī] (n) EN: taxation  FR: taxation [ f ]
การผลักภาระภาษี[kān phlakphāra phāsī] (n, exp) EN: incidence of taxation
กฎหมายภาษี[kotmāi phāsī] (n, exp) EN: taxation law ; tax law
กฎหมายภาษีอากร[kotmāi phāsī-akøn] (n, exp) EN: law of taxation ; taxation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TAXATION T AE0 K S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taxation (n) tˈæksˈɛɪʃən (t a1 k s ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
税收[shuì shōu, ㄕㄨㄟˋ ㄕㄡ, / ] taxation, #3,150 [Add to Longdo]
税务[shuì wù, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ, / ] taxation services; state revenue service, #7,109 [Add to Longdo]
赋税[fù shuì, ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] taxation, #33,570 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besteuerung { f }; Steuerveranschlagung { f } | Besteuerungen { pl }taxation | taxations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応益原則[おうえきげんそく, ouekigensoku] (n) benefit principle (of taxation) [Add to Longdo]
応能原則[おうのうげんそく, ounougensoku] (n) ability-to-pay principle (of taxation) [Add to Longdo]
苛税[かぜい, kazei] (n) heavy taxation [Add to Longdo]
苛斂[かれん, karen] (n) oppression (e.g. taxation) [Add to Longdo]
課税[かぜい, kazei] (n, vs) taxation; (P) [Add to Longdo]
課税標準[かぜいひょうじゅん, kazeihyoujun] (n) base of taxation [Add to Longdo]
繰延税金[くりのべぜいきん, kurinobezeikin] (n) deferred tax; deferred taxation [Add to Longdo]
血税[けつぜい, ketsuzei] (n) heavy taxation; conscription [Add to Longdo]
貢賦[こうふ, koufu] (n) tribute and taxation [Add to Longdo]
国税局[こくぜいきょく, kokuzeikyoku] (n) revenue office; taxation bureau; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taxation \Tax*a"tion\, n. [F. taxation, L. taxatio a valuing,
   estimation, from L. taxare. See {Tax}.]
   1. The act of laying a tax, or of imposing taxes, as on the
    subjects of a state, by government, or on the members of a
    corporation or company, by the proper authority; the
    raising of revenue; also, a system of raising revenue.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The act of taxing, or assessing a bill of cost.
    [1913 Webster]
 
   3. Tax; sum imposed. [R.] --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   4. Charge; accusation. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taxation
   n 1: charge against a citizen's person or property or activity
      for the support of government [syn: {tax}, {taxation},
      {revenue enhancement}]
   2: government income due to taxation [syn: {tax income},
     {taxation}, {tax revenue}, {revenue}]
   3: the imposition of taxes; the practice of the government in
     levying taxes on the subjects of a state

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top