Search result for

tripe

(40 entries)
(0.0906 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tripe-, *tripe*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory,The Star-Spangled Banner
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tripe(n) กระเพาะสัตว์,เครื่องในสัตว์
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, for dinner we've got tripe. Homemade. Family recipe.ทีนี้ อาหารมื้อเย็นเราจะมีเครื่องในสัตว์ ทำเองเลยนะ เป็นสูตรของครอบครัว Leap Year (2010)
Tripe.เครื่องในสัตว์ Leap Year (2010)
Did you hear that, darling? Tripe!น่าอร่อยจัง ได้ยินไหมที่รัก เครื่องในสัตว์ Leap Year (2010)
Right, tripe.ใช่แล้ว เครื่องในสัตว์ Leap Year (2010)
To put up distant seas fishing boat to put up properly how can have rice intestines broken tripe voice?อ้าว นายจะเลี้ยงแค่ซุนแด หลังจากที่ล่อฉันด้วยทูน่าเ Spellbound (2011)
That's because it did! It's tripe!ก็ใช่น่ะสิ มันคือผ้าขี้ริ้ว Table for Fae (2012)
And good luck getting the authorities to swallow this tripe.และโชคดีแล้วกัน ในการทำให้ตำรวจเชื่อเรื่องพวกนั้น Mercy (2013)
-Militaristic tripe! -Zira!วานรคลั่งการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
There's chocolate and peppermint and also spinach, liver and tripe.มีรสช็อคโกแล็ตกับเป็ปเปอร์มินต์ แล้วยังมี... ผักโขม กับตับและม้ามด้วย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (ī-hen hū dāng) EN: Three-striped Palm Civet   
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (ī-hen nā khāo) EN: Three-striped Palm Civet   
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon plāi hū san) EN: Burmese Striped Squirrel   
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon plāi hū yāo) EN: Cambodian Striped squirrel   
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi thaēp) EN: Three-striped Ground squirrel   
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe   FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIPE    T R AY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tripe    (n) (t r ai1 p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
シャドーストライプ[, shado-sutoraipu] (n) shadow stripe [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] tripe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tripe \Tripe\, n. [OE. tripe, F. tripe; of uncertain origin; cf.
   Sp. & Pg. tripa, It. trippa, OD. tripe, W. tripa, Armor.
   stripen.]
   1. The large stomach of ruminating animals, when prepared for
    food.
    [1913 Webster]
 
       How say you to a fat tripe finely broiled ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The entrails; hence, humorously or in contempt, the belly;
    -- generally used in the plural. --Howell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tripe
   n 1: lining of the stomach of a ruminant (especially a bovine)
      used as food
   2: nonsensical talk or writing [syn: {folderol}, {rubbish},
     {tripe}, {trumpery}, {trash}, {wish-wash}, {applesauce},
     {codswallop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top