Search result for

trib

(145 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trib-, *trib*
English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribe[N] เผ่า, See also: เผ่าพันธุ์
tribe[N] ตระกูล, See also: ญาติพี่น้อง
tribe[N] พันธุ์
tribe[N] เชื้อชาติ, See also: ชนชาติ
tribal[ADJ] เกี่ยวกับชนเผ่า
tribune[N] คนหรือองค์กรคุ้มครองสิทธิของประชาชน
tribute[N] เครื่องบรรณาการ, Syn. memorial
tribute[N] ส่วย, See also: ค่าภาษีซึ่งจ่ายให้ผู้ชนะ, ค่าคุ้มครอง, Syn. fee
tribunal[N] ศาลยุติธรรม, See also: บัลลังก์
tribesman[N] ชาวเขา, See also: ชาวดอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribal(ไทร'เบิล) adj. เกี่ยวกับเผ่า,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์., See also: tribally adv.
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression
tribunal(ไทรบิว'เนิล) n. ศาลยุติธรรม,บัลลังก์ตุลาการ,บัลลังก์พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
tribune(ทริบ'บิวน์) n. ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน,เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน,เวทีแสดงสุนทรพจน์,เวทีอภิปราย,ยกพื้นสำหรับการแสดงสุนทรพจน์, See also: tribuneship n.
tributary(ทริบ'บิวทะรี) n. แคว,สาขาสายน้ำ,เมืองขึ้น adj. (สายน้ำ) ไหลรวมกับสายใหญ่กว่า,เสริม,สาขา,จ่ายเงินบรรณาการ,เป็นเมืองขึ้น,เป็นส่วนประกอบ, See also: tributarily adv., Syn. branch
tribute(ทริบ'บิวทฺ) n. เงินบรรณาธิการ,ของขวัญ,ค่าเช่าหรือเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้ผู้ปกครอง,ภาระหน้าที่ดังกล่าว,คำสรรเสริญ, Syn. testimonial,compliment,gift,tax
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
attributive(อะทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะของ,ตกเป็นของ. -n. ศัพท์กำหนด
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give

English-Thai: Nontri Dictionary
tribal(adj) เกี่ยวกับหมู่ชน,เกี่ยวกับเผ่า
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
tribunal(n) ศาล,บัลลังก์พิพากษา
tribune(n) ผู้พิทักษ์ประชากร,เวทีอภิปราย
tributary(adj) ซึ่งต้องส่งเครื่องบรรณาการ,ที่เป็นเมืองขึ้น
tributary(n) แควน้ำ,สาขา
tribute(n) เครื่องบรรณาการ,อภินันทนาการ,ของขวัญ
attributable(adj) เนื่องมาจาก
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tribal groupกลุ่มเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribal groupกลุ่มเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribrachius๑. ทารกวิรูปสามแขน๒. แฝดติดกันมีสามแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribunalศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribunal๑. ศาล, ศาลชำนัญพิเศษ๒. บัลลังก์ผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tribunal, administrativeศาลปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribunal, administrativeศาลปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tributyltin oxideไตรบิวทิลทินออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tribology (n ) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักร, การศึกษาเกี่ยวกับการหล่อลื่น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันขณะเคลื่อนไหว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Drag all of these men to the Tribunal!-ลากพวกมันไปที่ศาล! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Take these traitors to the Tribunal!นำพวกทรยศไปที่ศาล! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The men imprisoned in the Tribunal will have to be scapegoats of this incident.คนที่ถูกตัดสินโทษเหล่านั้นจะต้องเป็นแพะรับบาปในเหตุที่เกิดขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Supposedly, the Ugha tribe were chosen by the gods 7,000 years ago to build a giant city out of solid gold.ว่ากันว่าเผ่าอูคาได้รับเลือกจากพระเจ้าเมื่อ 7,000 ปีก่อน เพื่อสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่ทำจากทอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My first wife and I are captured by neighbor tribe of cannibals.เมียคนแรกและฉันถูกจับไป โดยเพื่อนบ้านของชาวเผ่าที่กินเนื้อคน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
...with six others by Baschiele tribe...พร้อมกับอีกหกคน โดยพวกเผ่า แบชชิลล์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, what tribe was he?อืม เขาเป็นคนเผ่าไหน? Outlander (2008)
King Halga, Wulfric's father... called all the tribes together for a raid on the Franks.ราชาเฮลก้า พ่อของวูฟริค... เรียกทุกเผ่ามาทั้งหมด เพื่อไปช่วยเผ่าแฟรงค์ Outlander (2008)
We're all volunteers who around this time of year... bring in medical supplies, medical attention prayer books, and support for the Karen tribes people.เราเปนอาสาสมัคร ออกเดินทางในชวงนีของปี นำอุปกรณการแพทยและรักษาคนไข.. หนังสือสวดมนตและของใชไปใหชนเผากะเหรียง Rambo (2008)
They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit.พวกเขาพยายามจะซื้อใจหัวหน้าของชนกลุ่มน้อย ด้วยการติดสินบนแบบอัญมณี แต่กองคาราวานถูกดักปล้น ทางตอนเหนืองของย่างกุ้ง The Dark Knight (2008)
After years of trials and tribulationsหลังจากหลายปีที่ยากลำบาก Three Kingdoms (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tribThe tribe worship its ancestors and speaks its own language, and speaks an unfamiliar language.
tribThat tribe worships its ancestors.
tribThe verdict is a tribute to their fairness.
tribThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
tribThese men are the wisest people of the tribe.
tribThere are still some savage tribes on that island.
tribMembers of that tribe settled along the river.
tribThere are quite many tribes the world.
tribThe whole company stood in silence for a few moments, as a tribute to the dead.
tribHe has been the chief of his tribe for 35 years.
tribThe Amazon is fed by a large number of tributaries.
tribThose tribes inhabit the desert all year round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วย[N] tribute, See also: gift, present, Syn. เครื่องบรรณาการ, ของกำนัล, Thai definition: ของที่เรียกเก็บจากพื้นเมืองส่งเป็นภาคหลวงตามวิธีการเรียกเก็บภาษีอากรสมัยโบราณ
เครื่องบรรณาการ[N] tribute, See also: gift, present, Syn. ของขวัญ, ส่วย, ของกำนัล, Example: พระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชทานประธานาธิบดีอเมริกันหลายครั้ง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี, ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แคว[N] tributary, See also: river, stream, Syn. แม่น้ำ, ลำน้ำ, Example: พงศาวดารเหนือได้กล่าวถึงตำนานพระพุทธชินราชแห่งเมืองสองแคว, Count unit: สาย, แคว, Thai definition: ลำน้ำที่ไหลมาลงลำน้ำอีกสายหนึ่ง
บรรณาการ[N] tribute, See also: present, gift, Syn. ของขวัญ, ของถวาย, เครื่องบรรณาการ, Example: ประเทศราชต้องส่งบรรณาการให้เมืองหลวงทุกปี, Thai definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี
ชาวดอย[N] hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
เผ่า[CLAS] tribe, See also: race, clan, family, Example: วันนี้มีการแสดงของชนกลุ่มน้อยร่วม 20 เผ่าภายในจังหวัดฉู่สยุง, Thai definition: ลักษณนามของกลุ่มชนกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่
เผ่า[N] tribe, See also: race, clan, family, people, Syn. เหล่ากอ, พงศ์พันธุ์, เชื้อสาย, เหล่า, Example: สมาชิกสภานั้นเลือกจากสมาชิกที่เติบโตมาในตระกูล และรู้เรื่องราวของเผ่าดี, Thai definition: กลุ่มชนกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIB    T R IH1 B
TRIBE    T R AY1 B
TRIBAL    T R AY1 B AH0 L
TRIBES    T R AY1 B Z
TRIBBY    T R IH1 B IY0
TRIBLE    T R IH1 B AH0 L
TRIBE'S    T R AY1 B Z
TRIBECA    T R AH0 B EH1 K AH0
TRIBASA    T R AY1 B AE1 S AH0
TRIBBEY    T R IH1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribe    (n) (t r ai1 b)
tribal    (j) (t r ai1 b l)
tribes    (n) (t r ai1 b z)
tribune    (n) (t r i1 b y uu n)
tribute    (n) (t r i1 b y uu t)
tribunal    (n) (t r ai1 b y uu1 n l)
tribunes    (n) (t r i1 b y uu n z)
tributes    (n) (t r i1 b y uu t s)
tribalism    (n) (t r ai1 b @ l i z @ m)
tribesman    (n) (t r ai1 b z m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tribüne {f}; nichtüberdachte Zuschauertribüne {f}; Tribünenplätze {pl}bleachers [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes [Add to Longdo]
アトリビューション[, atoribyu-shon] (n) {comp} attribution [Add to Longdo]
アトリビュート[, atoribyu-to] (n) attribute [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] (n) {comp} online distribution [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分布) Gaussian distribution; normal distribution [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] (n) {comp} clock (signal) distribution [Add to Longdo]
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
コントリビューション[, kontoribyu-shon] (n) contribution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支流[zhī liú, ㄓ ㄌㄧㄡˊ, ] tributary (river) [Add to Longdo]
流别[liú bié, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] tributary; branch of river [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] Tribulus terrestris; thatched hut [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] Tribulus terrestris [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, / ] tribute; gifts [Add to Longdo]
贡品[gòng pǐn, ㄍㄨㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] tribute [Add to Longdo]
贡物[gòng wù, ㄍㄨㄥˋ ˋ, / ] tribute [Add to Longdo]
贡赋[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] tribute [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, ] tribute paid by Han dynasty tribes [Add to Longdo]
部族[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] tribe; tribal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
演壇[えんだん, endan] Tribuene, Rednerpult [Add to Longdo]
貢ぎ[みつぎ, mitsugi] Tribut [Add to Longdo]
貢ぎ物[みつぎもの, mitsugimono] Tribut [Add to Longdo]
貢ぐ[みつぐ, mitsugu] Tribut_zahlen, jemanden_unterstuetzen, jemanden_finanziell_unterstuetzen [Add to Longdo]
[ふ, fu] TRIBUT, ZAHLUNG, PROSA-GEDICHT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  TRIB
         Transfer Rate of Information Bits (BIT)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top