Search result for

topp

(74 entries)
(0.3961 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topp-, *topp*.
English-Thai: Longdo Dictionary
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topple    [VI] โค่น, See also: ล้มลง, Syn. tumble, plunge, overthrow
topple    [VT] ทำให้โค่น, See also: ทำให้ล้มลง, Syn. tumble, plunge, overthrow
topple    [VI] ง่อนแง่น, See also: ไม่มั่นคง
topple    [VT] โค่นล้มอำนาจ
topping    [N] สิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหาร, Syn. icing, overlooking

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toppThose books look as if they're going to topple over any minute.
toppA pizza topped with mozzarella is my first choice.
toppOur team has topped the league this season.
toppJapan's exports to the entire world topped $314 billion in 1998.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topper(ทอพ'เพอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั้นยอด,ผู้ตัดยอด (ต้นไม้) ออก,เครื่องตัดยอดต้นไม้ออก,บุคคลชั้นยอด. =top hat (ดู) ,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง
topple(ทอพ'เพิล) vt. ทำให้คว่ำ,ทำให้ล้มลง,โค่นล้ม vi. ล้มลง,คว่ำลง,โอนเอนทำท่าจะล้ม
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug

English-Thai: Nontri Dictionary
topple(vi) ล้มลง,คะมำ,หกคะเมน,คว่ำ
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้า    [N] topping, Thai definition: เครื่องปรุงที่แต่ง หรือโรยบนอาหารบางอย่าง
หกโล่    [V] tumble, See also: topple, Syn. หกกลิ้ง, Example: เขาชอบหกโล่ หกคะเมนหรือเล่นอะไรที่หวาดเสียว, Notes: (ตะเลง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
ขนมตะโก้[n. exp.] (khanom takō) EN: Thai pudding with coconut topping   
ข้าวราด[n. exp.] (khāo rāt) EN: topped rice   FR: riz garni [m]
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   
กฎหมายปิดปาก[n. exp.] (kotmāi pit pāk) EN: estoppel   FR: effet d'estoppel [m]
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop   FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
มุงหลังคาทรงไทย[v. exp.] (mung langkhā song Thai) EN: be topped with a Thai-style roof ; be surmounted with a Thai-style roof   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPP    T AA1 P
TOPPS    T AA1 P S
TOPPER    T AA1 P ER0
TOPPLE    T AA1 P AH0 L
TOPPED    T AA1 P T
TOPPIN    T AA1 P IH2 N
TOPPING    T AA1 P IH0 NG
TOPPERS    T AA1 P ER0 Z
TOPPLED    T AA1 P AH0 L D
TOPPLES    T AA1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topped    (v) (t o1 p t)
topper    (n) (t o1 p @ r)
topple    (v) (t o1 p l)
toppers    (n) (t o1 p @ z)
topping    (v) (t o1 p i ng)
toppled    (v) (t o1 p l d)
topples    (v) (t o1 p l z)
toppling    (v) (t o1 p l i ng)
toppingly    (a) (t o1 p i ng l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
とっぷり[, toppuri] (adv,adv-to) (on-mim) completely; fully; entirely [Add to Longdo]
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔顶[bá dǐng, ㄅㄚˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] topping [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit [Add to Longdo]
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop [Add to Longdo]
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop [Add to Longdo]
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
突破[とっぱ, toppa] durchbrechen, ueberwinden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Topp [tɔp] (n) , s.(m )
     topmast
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top