ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thwarted

TH W AO1 R T AH0 D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thwarted-, *thwarted*, thwart, thwarte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why is my magic being thwarted?ทำไมเวทย์ของชั้นถูกทำลาย? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
...A suicide attack on the capitol building by former Los Angeles police officer Matt Parkman was thwarted by federal authorities Tuesday night.เกิดเหตุระเบิดพลีชีพยืนอยู่หน้าสภาคองเกรส โดยอดีตตำรวจแอลเอ ชื่อแมทท์ ปาร์คแมน เหตุเกิดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งโดนขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Have thwarted an insidious Separatist plot to plant bombsได้ขัดขวางกลุ่มแบ่งแยกซึ่งมีเงื่อนงำ ในการวางแผนวางระเบิด Mystery of a Thousand Moons (2009)
Bested by the Beiste, less than 24 hours after my plan to replace all chairs in the school with sharp poles was thwarted...ที่ถูกกระทำโดยบีสท์ น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากแผนการ ในการแทนที่เก้าอี้ทุกตัว ในโรงเรียนนี้ด้วย เสาแหลมถูกขัดขวาง The Substitute (2010)
Keith's plan to propose was thwarted.แผนขอแต่งงานของคีธล่ม Down the Block There's a Riot (2010)
Successfully thwarted an attempt on mace windu's life,สามารถขัดขวางความพยายามเอาชีวิตของ เมส วินดู Assassin (2010)
He has thwarted us.เขาขัดขวางพวกเรา The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Take the city and we will have thwarted the Avatar in the process.ยึดเมืองไว้ และพวกเราจะสยบ ทั้งมัน และ Avatar. The Last Airbender (2010)
I thwarted his plan of taking over the Eastern Seaboard.ฉันทำลายแผนการยึดครอง คาบสมุทรตะวันออกของเขา A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
...In the background there, leading authorities to believe that he may have played a part in this thwarted terrorist attack.ที่เห็นทางด้านหลังตรงนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เขาอาจมีส่วน ในการโจมตีก่อการร้าย The Beginning of the End (2011)
You're wrong. We were not thwarted by luck, it was Emrys. Emrys?ผิดแล้ว เราไม่ได้ถูกขัดขวางโดยโชค แต่เป็นเอมริส เอมริส? The Darkest Hour: Part Two (2011)
It was he that thwarted us, I'm sure of it.มันคือเขาที่ขัดขวางเรา ข้ามั่นใจเช่นนั้น The Darkest Hour: Part Two (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
THWARTED    TH W AO1 R T AH0 D
THWARTED    TH W AO1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thwarted    (v) θwˈɔːtɪd (th w oo1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, ] thwarted; obstructed, #19,747 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, v. t. [imp. & p. p. {Thwarted}; p. pr. & vb. n.
   {Thwarting}.]
   1. To move across or counter to; to cross; as, an arrow
    thwarts the air. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Swift as a shooting star
       In autumn thwarts the night.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cross, as a purpose; to oppose; to run counter to; to
    contravene; hence, to frustrate or defeat.
    [1913 Webster]
 
       If crooked fortune had not thwarted me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The proposals of the one never thwarted the
       inclinations of the other.      --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thwarted
   adj 1: disappointingly unsuccessful; "disappointed expectations
       and thwarted ambitions"; "their foiled attempt to capture
       Calais"; "many frustrated poets end as pipe-smoking
       teachers"; "his best efforts were thwarted" [syn:
       {defeated}, {disappointed}, {discomfited}, {foiled},
       {frustrated}, {thwarted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top