ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thronged

TH R AO1 NG D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thronged-, *thronged*, throng, thronge
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throngedPeople thronged the theater to see the star.

CMU English Pronouncing Dictionary
THRONGED    TH R AO1 NG D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thronged    (v) θrˈɒŋd (th r o1 ng d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
門前成市[もんぜんせいし, monzenseishi] (n) having a constant stream of visitors; being thronged with callers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throng \Throng\, v. i. [imp. & p. p. {Thronged}; p. pr. & vb. n.
   {Thronging}.]
   To crowd together; to press together into a close body, as a
   multitude of persons; to gather or move in multitudes.
   [1913 Webster]
 
      I have seen the dumb men throng to see him. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thronged
   adj 1: filled with great numbers crowded together; "I try to
       avoid the thronged streets and stores just before
       Christmas"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top