Search result for

therapeutic

(57 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therapeutic-, *therapeutic*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
therapeutic    [ADJ] เกี่ยวกับการรักษาโรค, See also: เกี่ยวกับการบำบัดโรค, Syn. curative, healing, corrective, remedial
therapeutics    [N] วิทยาและศิลปะการรักษาโรค, See also: การบำบัดโรค, อายุรเวท, Syn. therapy, gymnastics

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
therapeutic abortionการทำแท้งเพื่อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutic abortionการทำให้แท้งเพื่อการรักษา (โรคหรือสุขภาพ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
therapeutic diagnosisการบำบัดวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutic exercise; exercise, correctiveกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutic; remedial; therapeutical-รักษาโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutical; remedial; therapeutic-รักษาโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutics๑. วิชาการรักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ therapeusis]๒. ตำราการรักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Therapeutic community ; Therapeutic communitiesชุมชนบำบัด [TU Subject Heading]
Therapeutic equivalencyสมมูลย์การรักษา [TU Subject Heading]
Therapeutic exposureการรับรังสีจากการบำบัดโรค, การได้รับรังสีของผู้มารับบริการทางการแพทย์ อันเป็นขั้นตอนการบำบัดโรคของผู้นั้น [นิวเคลียร์]
Therapeutic touchการรักษาด้วยการสัมผัส [TU Subject Heading]
Therapeutic useการใช้รักษา [TU Subject Heading]
Therapeuticsการรักษาโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Therapeuticsการรักษาโรค [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
therapeutic(เธอระพิว'ทิค) adj. เกี่ยวกับการบำบัดโรค., Syn. therapeutical.
therapeutics(เธอระพิว'ทิคซฺ) n. การบำบัดโรค
psychotherapeutics(ไซโคเธอระพิว'ทิคซฺ) n. จิตบำบัด., See also: psychotherapist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
therapeutic(adj) ทางการรักษา,ในทางอายุรเวท,เกี่ยวกับการบำบัดโรค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย Airplane! (1980)
Doing laundry can be therapeutic.การซักผ้าอาจจะรักษาโรคทางใจได้นะ Il Mare (2000)
You talk, we listen, and maybe throw in a little therapeutic collage, whatever helps jump-start the healing.ใช่ คุณพูด, เราฟัง อาจจะจ้างนักบำบัดด้วย อะไรก็ตามที่ช่วยเยียวยาได้ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
I just think, therapeutically, it's important to bring it out in the open.ฉันคิดว่าในการบำบัดรักษา มันจำเป็นที่เราจะต้องเปิดเผยความในใจออกมา Numb (2007)
He believed art could be therapeutic.เค้าเชื่อว่าศิลปะสามารถนำมาใช้ในทางอายุรเวทได้ Return to House on Haunted Hill (2007)
It's really very therapeutic.มันช่วยบำบัดรักษาโรคได้จริงๆ Crazy Handful of Nothin' (2008)
they did, uh, make a football player walk at buffalo gen, using therapeutic hypothermia.พวกเขา เอ่อ ทำให้นักฟุตบอลเดินได้อีกครั้ง ที่ บัฟฟาโล่ เจน โดยการรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิร่างกายลง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Um, I was thinking... what about therapeutic hypothermia?ฉันคิดดูแล้ว... ผอ.คิดยังไงกับการรักษาแบบลดอุณหภูมิคนไข้ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Cause really, Nick, I dont think I can focus on much of anything until I've had a good, revitalizing nights sleep, in my therapeutic Duxiana bed.เพราะว่า จริง ๆ แล้ว นิค ผมคิดว่าผมไม่สามารถจะโฟกัสอะไรได้มาก จนกว่าผมจะได้นอนหลับสนิทในตอนกลางคืน หลับบนเตียงบำบัดของผม Law Abiding Citizen (2009)
I think that would be very therapeutic for both of us.ฉันคิดว่าคงเป็นการช่วย จิตบำบัดให้เราทั้งคู่ได้ The Edge (2010)
But for most of us, nothing is quite so therapeutic as a good long talk with a few old friends.แต่ส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีการบำบัดใดดีไปกว่า การพูดคุยกับเพื่อนเก่าๆ How About a Friendly Shrink? (2010)
You know, maybe it is time for Margine to take the next step in her therapeutic process.like... รู้มั๊ย บางทีมันอาจจะถึงเวลาที่มาร์จีนจะได้เข้าขั้นต่อไป Meet the Grandparents (2010)
Well, the therapeutic hour is 50 minutes, and you just spent 48 of them disinfecting the chair.ฉันพึ่งนั่งลงเองนะ เวลาบำบัดที่นัดไว้ คือ 50 นาที แต่คุณพึ่งใช้ไป48 นาที เพื่อฆ่าเชื้อเก้าอี้นั่น Born This Way (2011)
I hope you found tonight therapeutic, because I would love to pretend that that was my plan.ผมเองยังอยากแสร้ง บอกว่านั่นเป็นแผนของผมเลย Early 21st Century Romanticism (2011)
It's more therapeutic that way.แบบนั้นมันบ่งบอกอายุได้มากกว่า Echoes (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคศิลปะ [N] therapeutic, Example: รัชกาลที่ 6 สั่งให้ยกเลิกวิชาการแพทย์แผนไทย แล้วประกาศให้ใช้กฎหมายการแพทย์ เพื่อเป็นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ, Thai definition: การปฏิบัติเพื่อรักษาโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
การโคลนนิงเพื่อการรักษา[n. exp.] (kān khlōnning pheūa kān raksā) EN: therapeutic cloning   FR: clonage thérapeuthique [m]
โรคศิลปะ[n.] (rōk sinlapa) EN: medicine ; therapeutic   FR: médecine [m] ; art de guérir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THERAPEUTIC    TH EH2 R AH0 P Y UW1 T IH0 K
THERAPEUTICS    TH EH2 R AH0 P Y UW1 T IH0 K S
THERAPEUTICALLY    TH EH2 R AH0 P Y UW1 T IH0 K AH0 L IY0
THERAPEUTICALLY    TH EH2 R AH0 P Y UW1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therapeutic    (j) (th e2 r @ p y uu1 t i k)
therapeutics    (n) (th e2 r @ p y uu1 t i k s)
therapeutical    (j) (th e2 r @ p y uu1 t i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilbad {n} | Heilbäder {pl}therapeutic bath | therapeutic baths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動療法[うんどうりょうほう, undouryouhou] (n) therapeutic exercise [Add to Longdo]
治療効果[ちりょうこうか, chiryoukouka] (n) (medicine with) a curative effect; (having) therapeutic value [Add to Longdo]
治療的クローニング[ちりょうてきクローニング, chiryouteki kuro-ningu] (n) therapeutic cloning [Add to Longdo]
治療薬[ちりょうやく, chiryouyaku] (n) remedy; cure; therapeutic medication [Add to Longdo]
低体温法[ていたいおんほう, teitaionhou] (n) therapeutic hypothermia; induced hypothermia [Add to Longdo]
脳低体温療法[のうていたいおんりょうほう, nouteitaionryouhou] (n) therapeutic hypothermia for brain injury [Add to Longdo]
揉み療治;もみ療治;揉療治(io)[もみりょうじ, momiryouji] (n,vs) (See 按摩・1) (therapeutic) massage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Therapeutic \Ther`a*peu"tic\, Therapeutical \Ther`a*peu"tic*al\,
   a. [F. th['e]rapeutique, Gr. ?, from ? attendant, servant, ?
   to serve, take care of, treat medically, ? attendant,
   servant.] (Med.)
   Of or pertaining to the healing art; concerned in discovering
   and applying remedies for diseases; curative. "Therapeutic or
   curative physic." --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]
 
      Medicine is justly distributed into "prophylactic," or
      the art of preserving health, and therapeutic, or the
      art of restoring it.           --I. Watts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Therapeutic \Ther`a*peu"tic\, n.
   One of the Therapeutae.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 therapeutic
   adj 1: tending to cure or restore to health; "curative powers of
       herbal remedies"; "her gentle healing hand"; "remedial
       surgery"; "a sanative environment of mountains and fresh
       air"; "a therapeutic agent"; "therapeutic diets" [syn:
       {curative}, {healing(p)}, {alterative}, {remedial},
       {sanative}, {therapeutic}]
   2: relating to or involved in therapy; "therapeutic approach to
     criminality" [syn: {therapeutic}, {therapeutical}]
   n 1: a medicine or therapy that cures disease or relieve pain
      [syn: {remedy}, {curative}, {cure}, {therapeutic}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top