Search result for

that

(115 entries)
(0.1008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that-, *that*.
English-Thai: Longdo Dictionary
roger that(slang ) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
That's a shame! ( ) สำนวนใช้แสดงความผิดหวัง
That's for sure (phrase ) เรื่องนั้นแน่นอน, ของแน่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
that    [PRON] นั้น, See also: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น
that    [DET] (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)
that    [ADJ] อย่างนั้น, See also: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่
that    [CONJ] เพราะว่า, See also: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้, Syn. so, order that, because
thatch    [SL] ขนที่อวัยวะเพศ
thatch    [N] หลังคาใบจาก, Syn. roof covering, straw roofing, thatching
thatch    [N] สิ่งที่ใช้มุงหลังคา
thatch    [N] ผมที่หยาบและรุงรังเหมือนฟางมุงหลังคา
thatch    [VT] มุงหลังคาด้วยจาก
That's that    [IDM] เป็นเช่นนั้นตลอดกาลและไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอีก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thatThe study made it clear that smoking ruins our health.
thatDon't play with that key!
thatWhen she heard that, she broke into tears.
thatIt was decided that the old building be pulled down.
thatHow deep is that lake?
thatDon't waste any more time responding to that customer.
thatThen I slipped out the card (no water leaks out because no air can come in - the rim is too close to the table for that).
thatSoon after that, I began to fall asleep.
thatAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
thatAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
that(แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้
that's(แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has
thatch(แธชฺ) n. สิ่งที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ) vt. มุงหลังคา., See also: thatcher n.
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ
anacarthaticสิ่งที่ทำให้อาเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
that(adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น
that(adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น
that(con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น
that(pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น
thatch(n) จาก,ฟาง
thatch(vt) มุงจาก,มุงหลังคา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางนู้น    [N] that way, Syn. ทางโน้น, Example: ขโมยวิ่งหนีไปทางนู้นแล้ว, Thai definition: ทางที่ไกลออกไป
โน่น [PRON] that, Example: ชาวบ้านบางคนเชื่อว่ากินน้ำผักสามารถรักษาโรคโน่นโรคนี่ที่รักษายากๆ ได้, Thai definition: คำใช้แทนคำ
โน้น [DET] that, Syn. นู้น, นู่น, Example: เรือพายเลาะไปริมฝั่งในป่าทึบลึกเข้าไปทางฝั่งมหาสมุทรด้านโน้น, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
พู้น    [ADV] that, See also: those, that one, yonder, Syn. นู้น, โน้น, Example: หมู่บ้านที่ว่าอยู่ไกลพู้น ยังไงๆ เย็นนี้ก็ไปไม่ถึงแน่
ที่จะ    [CONJ] that, Example: สมศรีคิดที่จะลาออกจากงาน
ที่    [PRON] that, Example: ฉันชอบคนที่มีน้ำใจ, Thai definition: คำใช้แทนคำนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า
ที่นั่น    [PRON] there, See also: that place, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ที่นั่นเป็นที่ที่แม่ชอบมาก
นู้น    [ADV] yonder, See also: that, there over there, over yonder, Syn. นู่น, โน่น, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป, Notes: (ปาก)
ช่างเถอะ    [ADV] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถิด, Example: ช่างเถอะ เรื่องของผม ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง
ซึ่ง    [PRON] which, See also: that, where, what, Example: เราต้องการหนังสือซึ่งใช้อ้างอิงได้, Thai definition: คำใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ่างอาบน้ำ[n.] (āng āpnām) EN: that tub ; tub   FR: baignoire [f]
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien

CMU English Pronouncing Dictionary
THAT    DH AE1 T
THAT    DH AH0 T
THATCH    TH AE1 CH
THAT'S    DH AE1 T S
THAT'D    DH AE1 T AH0 D
THAT'VE    DH AE1 T AH0 V
THAT'LL    DH AE1 T AH0 L
THATCHED    TH AE1 CH T
THATCHER    TH AE1 CH ER0
THATCHES    TH AE1 CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
that    (j) (dh a t)
that'd    (v) (dh a1 t @ d)
that's    (v) (dh a t s)
thatch    (v) (th a1 ch)
that'll    (v) (dh a1 t l)
Thatcham    (n) (th a1 ch @ m)
thatched    (v) (th a1 ch t)
thatcher    (n) (th a1 ch @ r)
thatches    (v) (th a1 ch i z)
thatchers    (n) (th a1 ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
so wasthat kinda thing [coll.] [Add to Longdo]
nämlichthat is to say [Add to Longdo]
das heißtthat is [Add to Longdo]
Das genügt.That will do. [Add to Longdo]
Das war toll.That was mad. [Add to Longdo]
Der Hieb sitzt.That struck home. [Add to Longdo]
Das zieht nicht.That cuts no ice. [Add to Longdo]
Das macht nichts.That doesn't matter. [Add to Longdo]
Das mag wohl sein.That (very) well may be. [Add to Longdo]
Das wird genügen.That will do (enough). [Add to Longdo]
Hört sich gut an.That sounds good. [Add to Longdo]
Das schadet nichts.That does no harm. [Add to Longdo]
Das ist der Gipfel!That just takes the biscuit! [Add to Longdo]
Das ist der Gipfel!That beats everything! [Add to Longdo]
Das schadet nichts.That won't hurt. [Add to Longdo]
Das ist doch zu arg.That is really too bad. [Add to Longdo]
Das war zu erwarten.That was to be expected. [Add to Longdo]
Das ist verschieden.That varies. [Add to Longdo]
Das ist mir zu hoch.That beats me. [Add to Longdo]
Das müsste reichen.That ought to do. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]
ああいう風に[ああいうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that [Add to Longdo]
ああいった[, aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
也就是[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e. [Add to Longdo]
即可[jí kě, ㄐㄧˊ ㄎㄜˇ, ] that will do [Add to Longdo]
可不是[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] that's just the way it is; exactly [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] that; those; (one) another) [Add to Longdo]
彼一时此一时[bǐ yī shí cǐ yī shí, ㄅㄧˇ ㄧ ㄕˊ ㄘˇ ㄧ ㄕˊ, / ] that was one thing, and this is another; times have changed [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] that, like this, thus, so, such [Add to Longdo]
东茅草盖[dōng máo cǎo gài, ㄉㄨㄥ ㄇㄠˊ ㄘㄠˇ ㄍㄞˋ, / ] thatched roof [Add to Longdo]
板上钉钉[bǎn shàng dīng dīng, ㄅㄢˇ ㄕㄤˋ ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄥ, / ] that clinches it; that's final; no two ways about it [Add to Longdo]
没错[méi cuò, ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] that's right; sure!; rest assured!; that's good; can't go wrong [Add to Longdo]
然则[rán zé, ㄖㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] that being the case; then; in that case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 That \That\, pron., a., conj., & adv. [AS. [eth]aet, neuter nom.
   & acc. sing. of the article (originally a demonstrative
   pronoun). The nom. masc. s[=e], and the nom. fem. se['o] are
   from a different root. AS. [eth]aet is akin to D. dat, G.
   das, OHG. daz, Sw. & Dan. det, Icel. [thorn]at (masc. s[=a],
   fem. s[=o]), Goth. [thorn]ata (masc. sa, fem. s[=o]), Gr. ?
   (masc. ?, fem. ?), Skr. tat (for tad, masc. sas, fem. s[=a]);
   cf. L. istud that. [root]184. Cf. {The}, {Their}, {They},
   {Them}, {This}, {Than}, {Since}.]
   1. As a demonstrative pronoun (pl. {Those}), that usually
    points out, or refers to, a person or thing previously
    mentioned, or supposed to be understood. That, as a
    demonstrative, may precede the noun to which it refers;
    as, that which he has said is true; those in the basket
    are good apples.
    [1913 Webster]
 
       The early fame of Gratian was equal to that of the
       most celebrated princes.       --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   Note: That may refer to an entire sentence or paragraph, and
      not merely to a word. It usually follows, but sometimes
      precedes, the sentence referred to.
      [1913 Webster]
 
         That be far from thee, to do after this manner,
         to slay the righteous with the wicked. --Gen.
                          xviii. 25.
      [1913 Webster]
 
         And when Moses heard that, he was content. --Lev.
                          x. 20.
      [1913 Webster]
 
         I will know your business, Harry, that I will.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Note: That is often used in opposition to this, or by way of
      distinction, and in such cases this, like the Latin hic
      and French ceci, generally refers to that which is
      nearer, and that, like Latin ille and French cela, to
      that which is more remote. When they refer to foreign
      words or phrases, this generally refers to the latter,
      and that to the former.
      [1913 Webster]
 
         Two principles in human nature reign;
         Self-love, to urge, and Reason, to restrain;
         Nor this a good, nor that a bad we call. --Pope.
      [1913 Webster]
 
         If the Lord will, we shall live, and do this or
         that.               --James iv.
                          16.
      [1913 Webster]
 
   2. As an adjective, that has the same demonstrative force as
    the pronoun, but is followed by a noun.
    [1913 Webster]
 
       It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in
       the day of judgment, than for that city. --Matt. x.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       The woman was made whole from that hour. --Matt. ix.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   Note: That was formerly sometimes used with the force of the
      article the, especially in the phrases that one, that
      other, which were subsequently corrupted into th'tone,
      th'tother (now written t'other).
      [1913 Webster]
 
         Upon a day out riden knightes two . . .
         That one of them came home, that other not.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   3. As a relative pronoun, that is equivalent to who or which,
    serving to point out, and make definite, a person or thing
    spoken of, or alluded to, before, and may be either
    singular or plural.
    [1913 Webster]
 
       He that reproveth a scorner getteth to himself
       shame.                --Prov. ix. 7.
    [1913 Webster]
 
       A judgment that is equal and impartial must incline
       to the greater probabilities.     --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   Note: If the relative clause simply conveys an additional
      idea, and is not properly explanatory or restrictive,
      who or which (rarely that) is employed; as, the king
      that (or who) rules well is generally popular;
      Victoria, who (not that) rules well, enjoys the
      confidence of her subjects. Ambiguity may in some cases
      be avoided in the use of that (which is restrictive)
      instead of who or which, likely to be understood in a
      coordinating sense. --Bain.
      [1913 Webster] That was formerly used for that which,
      as what is now; but such use is now archaic.
      [1913 Webster]
 
         We speak that we do know, and testify that we
         have seen.             --John iii.
                          11.
      [1913 Webster]
 
         That I have done it is thyself to wite [blame].
                          --Chaucer.
      [1913 Webster] That, as a relative pronoun, cannot be
      governed by a preposition preceding it, but may be
      governed by one at the end of the sentence which it
      commences.
      [1913 Webster]
 
         The ship that somebody was sailing in. --Sir W.
                          Scott.
      [1913 Webster] In Old English, that was often used with
      the demonstratives he, his, him, etc., and the two
      together had the force of a relative pronoun; thus,
      that he = who; that his = whose; that him = whom.
      [1913 Webster]
 
         I saw to-day a corpse yborn to church
         That now on Monday last I saw him wirche [work].
                          --Chaucer.
      [1913 Webster] Formerly, that was used, where we now
      commonly use which, as a relative pronoun with the
      demonstrative pronoun that as its antecedent.
      [1913 Webster]
 
         That that dieth, let it die; and that that is to
         cut off, let it be cut off.    --Zech. xi. 9.
      [1913 Webster]
 
   4. As a conjunction, that retains much of its force as a
    demonstrative pronoun. It is used, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To introduce a clause employed as the object of the
      preceding verb, or as the subject or predicate
      nominative of a verb.
      [1913 Webster]
 
         She tells them 't is a causeless fantasy,
         And childish error, that they are afraid.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I have shewed before, that a mere possibility to
         the contrary, can by no means hinder a thing
         from being highly credible.    --Bp. Wilkins.
      [1913 Webster]
    (b) To introduce, a reason or cause; -- equivalent to for
      that, in that, for the reason that, because.
      [1913 Webster]
 
         He does hear me;
         And that he does, I weep.     --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To introduce a purpose; -- usually followed by may, or
      might, and frequently preceded by so, in order, to the
      end, etc.
      [1913 Webster]
 
         These things I say, that ye might be saved.
                          --John v. 34.
      [1913 Webster]
 
         To the end that he may prolong his days. --Deut.
                          xvii. 20.
      [1913 Webster]
    (d) To introduce a consequence, result, or effect; --
      usually preceded by so or such, sometimes by that.
      [1913 Webster]
 
         The birds their notes renew, and bleating herds
         Attest their joy, that hill and valley rings.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         He gazed so long
         That both his eyes were dazzled. --Tennyson.
      [1913 Webster]
    (e) To introduce a clause denoting time; -- equivalent to
      in which time, at which time, when.
      [1913 Webster]
 
         So wept Duessa until eventide,
         That shining lamps in Jove's high course were
         lit.               --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Is not this the day
         That Hermia should give answer of her choice?
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (f) In an elliptical sentence to introduce a dependent
      sentence expressing a wish, or a cause of surprise,
      indignation, or the like.
      [1913 Webster]
 
         Ha, cousin Silence, that thou hadst seen that
         that this knight and I have seen! --Shak.
      [1913 Webster]
 
         O God, that right should thus overcome might!
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Note: That was formerly added to other conjunctions or to
      adverbs to make them emphatic.
      [1913 Webster]
 
         To try if that our own be ours or no. --Shak.
      [1913 Webster] That is sometimes used to connect a
      clause with a preceding conjunction on which it
      depends.
      [1913 Webster]
 
         When he had carried Rome and that we looked
         For no less spoil than glory.   --Shak.
      [1913 Webster]
 
   5. As adverb: To such a degree; so; as, he was that
    frightened he could say nothing. [Archaic or in illiteral
    use.]
    [1913 Webster]
 
   {All that}, everything of that kind; all that sort.
    [1913 Webster]
 
       With singing, laughing, ogling, and all that.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The rank is but the guinea's stamp,
       The man's the gowd [gold] for a'that. --Burns.
    [1913 Webster]
 
   {For that}. See under {For}, prep.
 
   {In that}. See under {In}, prep.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top