Search result for

tar

(163 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tar-, *tar*.
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
jump-start(vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., S. jump start
avatar(n ) ตัวแทนตัวตนของเราในโลกเสมือนจริงหรืออินเทอร์เน็ต, ตัวตนจำลอง, R. repretation
coal tar(n ) น้ำมันดิน ที่ทำมาจากถ่านหิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tar    [N] น้ำมันดิน, See also: วัตถุเหลวที่ได้จากน้ำมันดิน, น้ำมันราดยางถนน, Syn. distillate, asphalt
tar    [N] สารเสพย์ติดที่ใส่ในบุหรี่, See also: ทาร์, ส่วนที่เหลือจากควันบุหรี่
tar    [VT] ลาดยาง, See also: ลาดยางถนน
tar    [N] ชาวเรือ (คำโบราณ), See also: ชาวทะเล, กะลาสี, Syn. sailor, seaman, seafarer
tare    [N] พืชประเภทถั่ว, See also: เมล็ดถั่ว
tare    [N] น้ำหนักของพัสดุหรือสินค้าที่บรรจุหีบห่อแล้ว, See also: น้ำหนักของยานพาหนะที่ยังไม่บรรทุกสินค้า
tarn    [N] ทะเลสาบเล็กๆ ในภูเขา, Syn. lake, pool
taro    [N] เผือก, See also: หัวเผือก
tart    [SL] หญิงโสเภณี
tart    [ADJ] ซึ่งมีรสจัด, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, เผ็ดร้อน, ซึ่งทำให้แสบลิ้น, Syn. acidulous, bitter, sharp

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
target languageภาษาเป้าหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
target populationประชากรเป้าหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
target riskภัยเป้าหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariffพิกัดอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariffพิกัดอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff barriersข้อกีดกันที่เกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff companyบริษัทใช้พิกัดอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff rateอัตราตามพิกัดอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, ad valoremพิกัดอัตราตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff, ad valoremพิกัดอัตราตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tarน้ำมันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
tarน้ำมันดิน, ของผสมของสารประกอบอินทรีย์มีลักษณะเป็นของเหลวข้น  ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ หรือการกลั่นทำลายวัตถุที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tar ; Tarsน้ำมันดิน [TU Subject Heading]
Target marketingการตลาดเป้าหมาย [TU Subject Heading]
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [TU Subject Heading]
Tariff ภาษีศุลกากร
อัตราภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บกับสินค้าส่งออก และนำเข้า โดยปกติจะหมายถึงรายการหรือตารางรายการสินค้ากับอัตราภาษี ที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาล เมื่อมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า [สิ่งแวดล้อม]
Tariff Escalation การขึ้นภาษีตามขั้นตอนการผลิต
การเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อสินค้า ผ่านขั้นตอนการผลิตมากขึ้น ได้แก่ อัตราภาษีที่เรียกเก็บกับสินค้าที่สำเร็จรูปแล้วจะอยู่ในอัตราสูง ในขณะที่อัตราภาษีที่เรียกเก็บกับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปจะเรียกเก็บในปานกลาง และสำหรับอัตราที่เรียกเก็บกับสินค้าวัตถุดิบก็จะเรียกเก็บในอัตราต่ำมาก หรือไม่เรียกเก็บเลย ลักษณะการขึ้นภาษีตามขั้นตอนการผลิตนี้มักจะปรากฎอยู่ในตารางรายการอัตรา ภาษีของประเทศต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในปะเทศพัฒนาแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Tariff nomenclatureรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff on automobile partsพิกัดอัตราศุลกากรชิ้นส่วนรถยนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tarThey got the sack for being careless and tardy.
tarThis seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.
tarThe tar won't come off. I'm going to have to take this skirt to the dry cleaner.
tarThe tarantula seized its victim very quickly.
tarTrucks came and dumped big stones on the road, then some trucks with little stones, then some trucks with tar and sand, and finally a steam roller came and rolled it all smooth, and the road was done.
tarA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
tarUnfair tariffs are imposed on foreign products.
tarWe hope to lower the tariff.
tarI would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country.
tarYour point may be a little off target but it certainly is close.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tar(ทาร์) n. น้ำมันดิน,น้ำมันราดยางถนน
tarantula(แทแรน'ทูละ) n. แมงมุมพิษตัวใหญ่ชนิดหนึ่ง
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า,ล้าหลัง,สาย,ลังเล,เฉื่อยชา,เงื่องหงอย,ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.
tare(แทร์') n. น้ำหนักภาชนะหรือสิ่งห่อ,การหักน้ำหนักดังกล่าวออก,น้ำหนักพาหนะที่ไม่รวมน้ำหนักสินค้าหรือคนโดยสาร vt. หาน้ำหนักดังกล่าว, (slang) กลาสีเรือ ศิลปะ
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
target languageภาษาเป้าหมายหมายถึง ภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ และปฏิบัติตามได้ทันที โดยปกติในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาต้นฉบับ (source language) หรือภาษาระดับสูง (high level language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ และจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องก่อนคอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้ ภาษาเป้าหมายก็คือภาษาเครื่องนั่นเองมีความหมายเหมือน object language หรือ machine languageดู source language เปรียบเทียบ
tariff(แทร'ริฟ) n.,vt. (จัดเก็บ) อัตราภาษีศุลกากร,ภาษีศุลกากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าโดยสาร
tarn(ทาร์น) n. ทะเลสาปเล็ก ๆ ของภูเขา,บึงภูเขา
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.
taro(ทาร์'โร,แทร'โร) n. เผือกด้วยน้ำดินหรือส'หรือขี้ผึ้ง pl. taros

English-Thai: Nontri Dictionary
tar(n) น้ำมันดิน,กะลาสีเรือ
tar(vt) ทาน้ำมันดิน
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล
tardy(adj) เชื่องช้า,ล้าหลัง,ช้า,เงื่องหงอย
tare(n) ผักเสี้ยน,น้ำหนักภาชนะ
target(n) เป้า,โล่กลม,จุดมุ่งหมาย
tariff(n) ภาษี,ค่าโดยสาร,ค่าธรรมเนียม
tarn(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบเล็กๆ
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
tarpaulin(n) ผ้าใบกันน้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีศุลกากร    [N] tariff, See also: customs duty, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
กลุ่มเป้าหมาย    [N] target group, Example: เจ้าของค่ายจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากกว่าคนในวัยทำงาน, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มบุคคลซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางให้ได้รับผลนั้น
ศุลกากร    [N] tariff, Example: สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ 4 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย, Thai definition: อากรที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้า และสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้า และอากรขาออก
พิกัด    [N] tariff, Thai definition: ้กำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร
พิรี้พิไร    [ADV] tardily, See also: sluggishly, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: เขารู้สึกรำคาญพี่สาวที่เลือกของพิรี้พิไรอยู่นานแล้ว, Thai definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
พิรี้พิไร    [V] tardy, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: อย่ามัวแต่พิรี้พิไร ใกล้เวลาที่งานจะเริ่มแล้ว, Thai definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
เป้าหมาย [N] target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
เป้า [N] target, See also: mark, spot, sign, Syn. จุดเล็ง, จุดกำหนด, เป้านิ่ง, Example: เขายิงธนูถูกเป้าทุกครั้ง, Count unit: อัน,แผ่นฯลฯ, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า [N] target, See also: mark, spot, sign, Syn. จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เขายิงธนูถูกเป้าทุกครั้ง, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้าหมาย [N] target, See also: butt, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip   
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food   
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อโศกอินเดีย [n. exp.] (asōk Indīa) EN: Asoke tree ; Cemetary tree ; Mast tree   
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism   
อัตรา[n.] (attrā) EN: tariff   FR: tarif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAR    T AA1 R
TARA    T EH1 R AH0
TART    T AA1 R T
TARP    T AA1 R P
TARR    T AA1 R
TARO    T EH1 R OW0
TARIQ    T AA2 R IY1 K
TAROT    T AE2 R OW1
TARDY    T AA1 R D IY0
TAROM    T EH1 R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tar    (v) (t aa1 r)
tare    (n) (t e@1 r)
tarn    (n) (t aa1 n)
taro    (n) (t aa1 r ou)
tars    (v) (t aa1 z)
tart    (v) (t aa1 t)
Tariq    (n) (t a1 r ii k)
tardy    (j) (t aa1 d ii)
tares    (n) (t e@1 z)
tarns    (n) (t aa1 n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
タロ芋[たろいも, taroimo] (n) เผือก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足りる[たりる, tariru] Thai: พอเพียง English: to be sufficient
足りる[たりる, tariru] Thai: มีพอแล้ว English: to be enough

German-Thai: Longdo Dictionary
Tarif(n) |der, pl. Tarife| อัตรา เช่น อัตราค่ารถโดยสาร
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
starkแข็ง, แรง
stärkerแข็งกว่า แรงกว่า, See also: stark
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง
Gitarre(n) |die, pl. Gitarren| กีตาร์
Kommentar(n) |der, pl. Kommentare| คำวิจารณ์, คำวิพากษ์วิจารณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teerfass {n}tar barrel [Add to Longdo]
Teerdecke {f}tar surface [Add to Longdo]
Makadam {m} (Straßenbelag)tar macadam; tarmac [tm] [Add to Longdo]
Dachpappe {f}; Teerpappe {f}tar paper [Am.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受众[shòu zhòng, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] target audience; audience [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] target in archery [Add to Longdo]
塔城地区[Tǎ chéng dì qū, ㄊㄚˇ ㄔㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Tarbaghatay or Tacheng prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
塔塔儿[Tǎ tǎ r, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄖ˙, / ] Tartar (person) [Add to Longdo]
塔塔儿人[Tǎ tǎ r rén, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄖ˙ ㄖㄣˊ, / ] Tartar (person) [Add to Longdo]
塔拉瓦[tǎ lā wǎ, ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, ] Tarawa (capital of Kiribati) [Add to Longdo]
塔里木河[Tǎ lǐ mù hé, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] Tarim river of Xinjiang [Add to Longdo]
塔里木盆地[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Tarim Basin depression in southern Xinjiang [Add to Longdo]
大数[Dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, / ] Tarsus, Mediterranean city in Turkey, the birthplace of St Paul [Add to Longdo]
太鲁阁[Tài lǔ gé, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ, / ] Taroko gorge national park in Hualien county, Taiwan; Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace [Add to Longdo]
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
垂れる[たれる, tareru] herunterhaengen, herunterhaengen_lassen, fallen, tropfen [Add to Longdo]
太郎[たろう, tarou] Tarou (maennl.Name) [Add to Longdo]
迷彩[めいさい, meisai] Tarnung [Add to Longdo]
里芋[さといも, satoimo] Taro-Kartoffel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tar \Tar\, n. [Abbrev. from tarpaulin.]
   A sailor; a seaman. [Colloq.] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tar \Tar\, n. [OE. terre, tarre, AS. teru, teoru; akin to D.
   teer, G. teer, theer, Icel. tjara, Sw. tj[aum]ra, Dan.
   ti[ae]re, and to E. tree. [root]63. See {Tree}.]
   A thick, black, viscous liquid obtained by the distillation
   of wood, coal, etc., and having a varied composition
   according to the temperature and material employed in
   obtaining it.
   [1913 Webster]
 
   {Coal tar}. See in the Vocabulary.
 
   {Mineral tar} (Min.), a kind of soft native bitumen.
 
   {Tar board}, a strong quality of millboard made from junk and
    old tarred rope. --Knight.
 
   {Tar water}.
   (a) A cold infusion of tar in water, used as a medicine.
   (b) The ammoniacal water of gas works.
 
   {Wood tar}, tar obtained from wood. It is usually obtained by
    the distillation of the wood of the pine, spruce, or fir,
    and is used in varnishes, cements, and to render ropes,
    oakum, etc., impervious to water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tar \Tar\, v. t. [imp. & p. p. {Tarred}; p. pr. & vb. n.
   {Tarring}.]
   To smear with tar, or as with tar; as, to tar ropes; to tar
   cloth.
   [1913 Webster]
 
   {To tar and feather a person}. See under {Feather}, v. t.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tar
   n 1: any of various dark heavy viscid substances obtained as a
      residue [syn: {pitch}, {tar}]
   2: a man who serves as a sailor [syn: {mariner}, {seaman},
     {tar}, {Jack-tar}, {Jack}, {old salt}, {seafarer}, {gob},
     {sea dog}]
   v 1: coat with tar; "tar the roof"; "tar the roads"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAR
     Tape ARchiver (Unix)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top