Search result for

student

(115 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -student-, *student*
English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
student[N] นักศึกษา, See also: นักเรียน, นิสิตนักศึกษา, Syn. disciple, learner, pupil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
student(สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา, Syn. learner,pupil,trainee

English-Thai: Nontri Dictionary
student(n) นักศึกษา,นักเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
studentนักศึกษา, นิสิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Student activitiesกิจกรรมของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student activitiesกิจกรรมของนักเรียน [TU Subject Heading]
Student adjustmentการปรับตัวของนักเรียน [TU Subject Heading]
Student adjustmentการปรับตัวของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student affairs servicesบริการกิจการนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student aidความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักเรียน [TU Subject Heading]
Student aidความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักศึกษา [TU Subject Heading]
Student aspirationsความปรารถนาของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักเรียน [TU Subject Heading]
Student assistance programsโครงการความช่วยเหลือนักศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
student (n ) นักศึกษา
student bodyกลุ่มนักเรียนทั้งหมดในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I'm a straight-"a" student, I am.ดี ฉันเป็นนักเรียนที่ซื่อสัตย์ New Haven Can Wait (2008)
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
Well, like all the other studentsก็เหมือนนักเรียนคนอื่นๆ New Haven Can Wait (2008)
There's no record of arthritis. Did you interview all the tuba students?ไม่มีบันทึกเรื่องข้ออักเสบ คุณสอบถามลูกศิษย์เขาหมดแล้ว Not Cancer (2008)
Then it wasn't in his hands. Then why do we care about his students?ดังนั้นมันไม่อยู่ที่มือเขา ดังนั้นทำไมเราต้องสนใจเกี่ยวกับลูกศิษย์เขา Not Cancer (2008)
Students have their own situations to deal with.นักเรียนก็เจอแต่ละเหตุการณ์ที่เครียดๆ Akai ito (2008)
What are you? Students or gang members?พวกนายเป็นใคร นักเรียนหรือว่าพวกอันตพาลกันแน่ Baby and I (2008)
Smoking is against school policy. Students must not smoke.สูบบุหรี่ ผิกกฎโรงเรียนนะ นักเรียนยังสูบบุหรี่ไม่ได้ Baby and I (2008)
The father is a high school student?พ่อเด็กยังเป็นนักเรียนไฮสคูลอยู่เลยเหรอเนี่ย? Baby and I (2008)
Before this matter affects other students, we will accept his voluntary resignation.ก่อนที่เรื่องนี้จะก่อปัญหาให้เด็กคนอื่น เราควรมาหารือกันก่อน Baby and I (2008)
A student is still a human being.นักเรียนยังคงมีความเป็นมนุษยธรรมอยู่ Baby and I (2008)
You, that student?คุณ,เป็นนักเรียนเหรอ Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
studentA clever student can answer such a question easily.
studentA clever student would not do such a thing.
studentA considerable number of students want to go to college.
studentAdmission to students only.
studentA few students were left behind.
studentAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.
studentA good student like Tom brings honor to our class.
studentA great many students were absent from school.
studentA great number of students battled for freedom of speech.
studentA group of foreign students visited Akira's high school.
studentA high school student made this robot.
studentAkira is using that same dictionary that his father used as a student.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียนรู้[N] learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
น.ศ.[N] student, Syn. นักศึกษา
นร.[N] pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
ศิษย์[N] student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count unit: คน
ศิษย์[N] student, See also: pupil, disciple, follower, adherent, apostle, Syn. ลูกศิษย์, Example: บางทีครูอาจารย์ก็ต้องดุต้องต้องว่าด้วยความปรารถนาให้ศิษย์ได้ดี, Count unit: อาจารย์, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์
ผู้เรียน[N] student, See also: learner, pupil, trainee, Syn. นักเรียน, นักศึกษา, Ant. ผู้สอน, ครู, Example: ผู้สอนควรเตรียมบทเรียนและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
ชุดนักศึกษา[N] school uniform, See also: student's uniform, Syn. ฟอร์มนักศึกษา, Example: เธออยู่ในชุดนักศึกษาเดินมากับดอกกุหลายสีแดงกำโต
ชุดนักเรียน[N] student's uniform, See also: school uniform, Syn. เครื่องแบบนักเรียน, Example: เด็กบ้านนอกขาดแคลนเสื้อผ้า แม้ชุดนักเรียนก็ยังไม่มีใส่กัน, Count unit: ชุด
เด็กนักเรียน[N] pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
นักเรียน[N] student, See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate, Example: การเรียนการสอนในปัจจุบันจะยึดความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīen) EN: student's uniform ; school uniform   FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
เด็กจุฬา[n. exp.] (dek Julā) EN: Chula's student   FR: étudiant de Chula
เด็กมหาลัย[n. exp.] (dek mahālai) EN: student   FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
เด็กนักเรียน[n. exp.] (dek nakrīen) EN: pupil ; student   FR: écolier [m] ; écolière [f]
เครื่องแบบนักเรียน[n. exp.] (khreūangbaēp nakrīen) EN: student's uniform ; school uniform   FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
นักศึกษา[n.] (nakseuksā) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate   FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นักศึกษาเต็มเวลา[n. exp.] (nakseuksā tem wēlā) EN: full– time equivalent student (FTES)   
นิสิต[n.] (nisit) EN: undergraduate ; college student   FR: étudiant [m]
รหัสนักศึกษา[n. exp.] (rahat nakseuksā) EN: student's code number   FR: numéro d'identification d'étudiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUDENT    S T UW1 D AH0 N T
STUDENTS    S T UW1 D AH0 N T S
STUDENT'S    S T UW1 D AH0 N T S
STUDENTS'    S T UW1 D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
student    (n) (s t y uu1 d n t)
students    (n) (s t y uu1 d n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
Studenten(n) |pl.|, See also: der Student
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
Studentenausweis(n) |der, pl. Studentenausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Student an einer graduate school [Am.]graduate [Add to Longdo]
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course [Add to Longdo]
Diplomand {m}student about to take his diploma [Add to Longdo]
Diplomandin {f}student about to take her diploma [Add to Longdo]
Studentin {f}co ed [Add to Longdo]
Fachschaft {f}student body of a faculty [Add to Longdo]
Student {m}; Studentin {f} | Studenten {pl}student | students [Add to Longdo]
Student {m}collegian [Add to Longdo]
Student {m} | Studenten {pl}undergraduate | undergraduates [Add to Longdo]
Studentenaustausch {m}student exchange [Add to Longdo]
Studentenausweis {m}student card; student identity card [Add to Longdo]
Studenten {pl}; Angehörige eines Collegesgown [Add to Longdo]
Studentenblume {f} [bot.]French marigold [Add to Longdo]
Studentenclub {m}student club [Add to Longdo]
Studentenrat {m}student council [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
スカイメイト;スカイメート[, sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei [Add to Longdo]
スチューデント[, suchu-dento] (n) student [Add to Longdo]
スチューデントアパシー[, suchu-dentoapashi-] (n) student apathy [Add to Longdo]
スチューデントパワー[, suchu-dentopawa-] (n) student power [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
值日生[zhí rì shēng, ㄓˊ ㄖˋ ㄕㄥ, ] student on duty; prefect [Add to Longdo]
助学贷款[zhù xué dài kuǎn, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] student loan [Add to Longdo]
学员[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, / ] student; member of an institution of learning [Add to Longdo]
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child [Add to Longdo]
学生会[xué sheng huì, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄏㄨㄟˋ, / ] student union [Add to Longdo]
学生证[xué sheng zhèng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄓㄥˋ, / ] student identity card [Add to Longdo]
留学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student [Add to Longdo]
罢课[bà kè, ㄅㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] student's strike [Add to Longdo]
跳级生[tiào jí shēng, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄕㄥ, / ] student who jumps a year [Add to Longdo]
转学生[zhuǎn xué sheng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student who changes school [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学生[がくせい, gakusei] Student, Schueler [Add to Longdo]
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] Studentenwohnheim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Student \Stu"dent\, n. [L. studens, -entis, p. pr. of studere to
     study. See {Study}, n.]
     1. A person engaged in study; one who is devoted to learning;
        a learner; a pupil; a scholar; especially, one who attends
        a school, or who seeks knowledge from professional
        teachers or from books; as, the students of an academy, a
        college, or a university; a medical student; a hard
        student.
        [1913 Webster]
  
              Keep a gamester from the dice, and a good student
              from his book.                        --Shak.
        [1913 Webster]
  
     2. One who studies or examines in any manner; an attentive
        and systematic observer; as, a student of human nature, or
        of physical nature.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  student
      n 1: a learner who is enrolled in an educational institution
           [syn: {student}, {pupil}, {educatee}]
      2: a learned person (especially in the humanities); someone who
         by long study has gained mastery in one or more disciplines
         [syn: {scholar}, {scholarly person}, {bookman}, {student}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  student
     academic; student
  

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  student
     academic; student
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  student [stydɛnt]
     student
     academic; student
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Student [ʃtuːdɛnt] (n) , s.(m )
     collegian; student; undergraduate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top