ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

storm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storm-, *storm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
storm surge(n) ปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storm(n) พายุ, See also: ลมมรสุม, Syn. gale, hurricane, tempest
storm(n) การโหมกระหน่ำ, See also: สิ่งที่กระหน่ำลงมาอย่างแรง, Syn. cloudburst, downpour
storm(n) การแสดงออกอย่างรุนแรง, See also: อารมณ์ที่แสดงออกอย่างรุนแรง, Syn. outburst, rag
storm(n) การโจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vi) จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vt) จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vi) โกรธอย่างรุนแรง, See also: ถลันออกไปด้วยความโกรธ, Syn. rush, stamp
storm(vi) โหมกระหน่ำ, See also: พัดอย่างรุนแรง, Syn. bluster, rag
stormy(adj) มีพายุ, See also: ราวกับพายุ, Syn. blustery, raging, windy
stormy(adj) รุนแรง, See also: ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย, Syn. turbulent, savage, violent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storm(สทอร์ม) n. พายุ, มรสุม, ลมมรสุม, การระดมยิง, การโหม กระหน่ำ, ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง, ความโกลาหล, ความเกรียวกราว, การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง, vi., vt. (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, พายุ) โหมกระหน่ำ, ระดมยิง, ยิงกระหน่ำ, ถลันออกไปด้วยความโกรธ, พูดอย่างรุนแรง
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous, turbulent, violent, rough
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
rainstorm(เรน'สทอร์ม) n. พายุฝน
sandstormn. พายุทราย (โดยเฉพาะในทะเลทราย)
snowstormn. พายุหิมะ, การกวนน้ำนมเนย
thunderstormn. พายุฝน, ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
storm(n) ลมมรสุม, พายุ, การระดมยิง, ความโกลาหล
storm(vi, vt) ระดมยิง, เข้าโจมตี, โหมกระหน่ำ, พูดรุนแรง
stormy(adj) รุนแรง, มีพายุจัด, ดุเดือด, โกลาหล
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
rainstorm(n) พายุฝน
snowstorm(n) พายุหิมะ
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stormอาการกำเริบรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stormพายุ [อุตุนิยมวิทยา]
Storm sewersท่อระบายน้ำฝน [TU Subject Heading]
storm surgeคลื่นพายุซัดฝั่ง, คลื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลื่นที่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Storm surgesคลื่นพายุซัดฝั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, this is why Prince Achmed stormed out!แสดงว่า นี่เองที่ทำให้เจ้าชายอาเหม็ดโกรธออกไป! Aladdin (1992)
With all due respect, your rottenness, couldn't we just wait for a real storm?ด้วยความเคารพ นายท่าน เราแค่รอพายุของจริงไม่ได้รึ Aladdin (1992)
I'm surprised you'd choose a storm to go wandering about in, Mr. Lockwood.ผมประหลาดใจที่คุณ เลือกเวลาพายุ เช่นนี้ออกมาเดินเล่น คุณล็อกวู้ด Wuthering Heights (1992)
But if the day is full of storms, so shall be your life.แต่ถ้าท้องฟ้า เต็มไปด้วยพายุ ชีวิตเธอก็ด้วยเช่นกัน Wuthering Heights (1992)
I'm surprised you'd choose a storm to go wandering about in, Mr. Lockwood.ผมประหลาดใจที่คุณ เลือกเวลาพายุ เช่นนี้ออกมาเดินเล่น คุณล็อกวู้ด Wuthering Heights (1992)
But this storm is different.แต่คราวนี้... Schindler's List (1993)
They weather the storm.ถึงอยู่ทน Schindler's List (1993)
This is not the Romans. This storm is the SS.ลองเจอเอสเอสดูสิ Schindler's List (1993)
They're probably rolling out for Desert Storm ll or something like that.พวกเขาจะพลิกโฉมหน้า ปฎิบัติการ "พายุทะเลทราย 2" หรืออะไรอย่างนั้น Squeeze (1993)
I like these calm little moments before the storm.ฉันชอบช่วงเวลาสงบ ก่อนพายุจะโหมกระหน่ำจริง ๆ Léon: The Professional (1994)
I, a huge Caucasian peak, defy the sun's rays and raging storms."'ข้า ตัวข้าผู้แข็งแกร่ง ทั้งแสงจากดวงตะวันและพายุที่บ้าคลั่ง "'ก็มิอาจทำอะไรข้าได้ Wild Reeds (1994)
But you are born on the edges of the kingdom of storms."'แต่เจ้าเกิดมาบนวีถีทาง ณ อาณาจักรแห่งพายุ Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stormA big tree fell in the storm.
stormA big tree has fallen in the storm.
stormAccording to the radio, a storm is imminent in the North.
stormAfter a storm comes a calm. [ Proverb ]
stormAfter the storm, it was calm.
stormAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
stormAfter the storm the sea was calm.
stormAll the passengers got seasick during the storm.
stormAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
stormAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
stormAll this damage is the result of the storm.
stormAn old oak is groaning in the storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรสุม(n) monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
วาตภัย(n) storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai Definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
พายุ(n) storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลมที่พัดแรงมาก
ลมพายุ(n) storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
storm
storms
stormy
storm's
stormed
stormer
stormes
storment
storming
stormont

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storm
storms
stormy
stormed
stormier
stormily
storming
stormiest
storm-cone
stormproof

WordNet (3.0)
storm(n) a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the Beaufort scale) and precipitation and thunder and lightning, Syn. violent storm
storm(n) a violent commotion or disturbance, Syn. tempest
storm(n) a direct and violent assault on a stronghold
storm(v) take by force, Syn. force
storm(v) rain, hail, or snow hard and be very windy, often with thunder or lightning
storm(v) blow hard
storm(v) attack by storm; attack suddenly, Syn. surprise
storm-beaten(adj) damaged by storm
stormbound(adj) delayed or confined or cut off by a storm
stormily(adv) in a stormy or violent manner, Syn. turbulently, passionately

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Storm

n. [ AS. storm; akin to D. storm, G. sturm, Icel. stormr; and perhaps to Gr. &unr_; assault, onset, Skr. s&unr_; to flow, to hasten, or perhaps to L. sternere to strew, prostrate (cf. Stratum). √166. ] 1. A violent disturbance of the atmosphere, attended by wind, rain, snow, hail, or thunder and lightning; hence, often, a heavy fall of rain, snow, or hail, whether accompanied with wind or not. [ 1913 Webster ]

We hear this fearful tempest sing,
Yet seek no shelter to avoid the storm. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A violent agitation of human society; a civil, political, or domestic commotion; sedition, insurrection, or war; violent outbreak; clamor; tumult. [ 1913 Webster ]

I will stir up in England some black storm. Shak. [ 1913 Webster ]

Her sister
Began to scold and raise up such a storm. Shak. [ 1913 Webster ]

3. A heavy shower or fall, any adverse outburst of tumultuous force; violence. [ 1913 Webster ]

A brave man struggling in the storms of fate. Pope. [ 1913 Webster ]

4. (Mil.) A violent assault on a fortified place; a furious attempt of troops to enter and take a fortified place by scaling the walls, forcing the gates, or the like. [ 1913 Webster ]

☞ Storm is often used in the formation of self-explained compounds; as, storm-presaging, stormproof, storm-tossed, and the like. [ 1913 Webster ]


Anticyclonic storm (Meteor.), a storm characterized by a central area of high atmospheric pressure, and having a system of winds blowing spirally outward in a direction contrary to that cyclonic storms. It is attended by low temperature, dry air, infrequent precipitation, and often by clear sky. Called also high-area storm, anticyclone. When attended by high winds, snow, and freezing temperatures such storms have various local names, as blizzard, wet norther, purga, buran, etc. --
Cyclonic storm. (Meteor.) A cyclone, or low-area storm. See Cyclone, above. --
Magnetic storm. See under Magnetic. --
Storm-and-stress period [ a translation of G. sturm und drang periode ], a designation given to the literary agitation and revolutionary development in Germany under the lead of Goethe and Schiller in the latter part of the 18th century. --
Storm center (Meteorol.), the center of the area covered by a storm, especially by a storm of large extent. --
Storm door (Arch.), an extra outside door to prevent the entrance of wind, cold, rain, etc.; -- usually removed in summer. --
Storm path (Meteorol.), the course over which a storm, or storm center, travels. --
Storm petrel. (Zool.) See Stormy petrel, under Petrel. --
Storm sail (Naut.), any one of a number of strong, heavy sails that are bent and set in stormy weather. --
Storm scud. See the Note under Cloud.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Tempest; violence; agitation; calamity. -- Storm, Tempest. Storm is violent agitation, a commotion of the elements by wind, etc., but not necessarily implying the fall of anything from the clouds. Hence, to call a mere fall or rain without wind a storm is a departure from the true sense of the word. A tempest is a sudden and violent storm, such as those common on the coast of Italy, where the term originated, and is usually attended by a heavy rain, with lightning and thunder. [ 1913 Webster ]

Storms beat, and rolls the main;
O! beat those storms, and roll the seas, in vain. Pope. [ 1913 Webster ]

What at first was called a gust, the same
Hath now a storm's, anon a tempest's name. Donne. [ 1913 Webster ]

Storm

v. t. [ imp. & p. p. Stormed p. pr. & vb. n. Storming. ] (Mil.) To assault; to attack, and attempt to take, by scaling walls, forcing gates, breaches, or the like; as, to storm a fortified town. [ 1913 Webster ]

Storm

v. i. [ Cf. AS. styrman. ] 1. To raise a tempest. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. To blow with violence; also, to rain, hail, snow, or the like, usually in a violent manner, or with high wind; -- used impersonally; as, it storms. [ 1913 Webster ]

3. To rage; to be in a violent passion; to fume. [ 1913 Webster ]

The master storms, the lady scolds. Swift. [ 1913 Webster ]

Storm-beat

a. Beaten, injured, or impaired by storms. Spenser. [ 1913 Webster ]

Stormcock

n. (Zool.) (a) The missel thrush. (b) The fieldfare. (c) The green woodpecker. [ 1913 Webster ]

Stormfinch

n. (Zool.) The storm petrel. [ 1913 Webster ]

Stormful

a. Abounding with storms. “The stormful east.” Carlyle. -- Storm"ful*ness, n. [1913 Webster]

Stormglass

n. A glass vessel, usually cylindrical, filled with a solution which is sensitive to atmospheric changes, indicating by a clouded appearance, rain, snow, etc., and by clearness, fair weather. [ 1913 Webster ]

Stormily

adv. In a stormy manner. [ 1913 Webster ]

Storminess

n. The state of being stormy; tempestuousness; biosteruousness; impetuousness. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ,   /  ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc) #6,376 [Add to Longdo]
暴风[bào fēng, ㄅㄠˋ ㄈㄥ,   /  ] storm wind; storm (force 11 wind) #29,738 [Add to Longdo]
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ,   /  ] storm; gale; strong wind; flurry; blast #34,948 [Add to Longdo]
风暴潮[fēng bào cháo, ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄔㄠˊ,    /   ] storm surge #55,419 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturm { m } | Stürme { pl }storm | storms [Add to Longdo]
Sturm-und-Drang-Zeit { f }storm and stress period [Add to Longdo]
Sturmflut { f }storm tide; eagre [Add to Longdo]
Sturmsignal { n } | Sturmsignale { pl }storm signal | storm signals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
模様[もよう, moyou] (n) (1) pattern; figure; design; (2) state; condition; (3) conjecture of the current situation; the way it seems; (4) model; pattern; example; (5) (after a noun) indicates that that noun seems likely (e.g. rain or storm); (P) #3,073 [Add to Longdo]
[あらし, arashi] (n) storm; tempest; (P) #3,160 [Add to Longdo]
吹雪[ふぶき, fubuki] (n) snow storm; blizzard; (P) #11,176 [Add to Longdo]
ストーム[suto-mu] (n) storm; (P) #14,871 [Add to Longdo]
難航[なんこう, nankou] (n, vs) (1) difficult voyage; hard flight; (2) rough going; rough passage; running into trouble; stormy passage; (P) #18,162 [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) #19,547 [Add to Longdo]
アイデアラッシュ[aidearasshu] (n, vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
コップの中の嵐[コップのなかのあらし, koppu nonakanoarashi] (exp) storm in a teacup [Add to Longdo]
サンドストーム[sandosuto-mu] (n) sandstorm [Add to Longdo]
ファイアストーム[faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top