Search result for

soho

(30 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soho-, *soho*
Possible hiragana form: そほ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will not be lectured by the porn king of Soho.ผมจะไม่ทนฟังบรรยาย ของเจ้าพ่อหนังโป๊โซโฮหรอกนะ The Bank Job (2008)
"Payments made to Soho and West End division officers""ค่าตอบแทนมาจากโซโฮกับเวสท์เอ็นด์ แบ่งกันระหว่างพวกตำรวจ" The Bank Job (2008)
How would you like to be the publicist of a members' only club so exclusive it makes the Soho House look like one of those dirty public schools with numbers for a name?นี่เธออยากจะเป็น ประชาสัมพันธ์มั้ย How to Succeed in Bassness (2009)
I tried to confirm, found out he moved from there 18 months ago, but he left a forwarding address with the postal service... it's right here in SoHo.ผมพยายามยืนยันข้อมูล พบว่าเขาย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่น สัก 18 เดือนก่อน แต่เขาใช้ ที่อยู่้แบบส่งจดหมายต่ออีกที เป็นที่อยู่ตามไปรษณีย์ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Their membership is so restricted they make soho house look like a halfway house.จนบ้านโซโฮ เป็นบ้านเด็กเล่นไปเลย The Undergraduates (2010)
It came from a man-made space probe orbiting the sun called Soho.ทาเทอ และเพื่อนร่วมงาน ของเธอได้ทำผิดพลาด Are We Alone? (2010)
The Egyptians believe the shipment was sent to an ancient-civilizations expert in Soho named Raquel Laroque.อียิปต์เชื่อว่า ของถูกส่งไปที่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน อารยธรรมโบราณ แถวโซโห On the Fence (2011)
This is the front desk at the Soho Grand.ผมโทรมาจากโรงแรม Soho Grand นะครับ Salon of the Dead (2012)
♪ From Soho down to Brighton ♪# จากชนบทไปจนอยู่ไบรตัน # Nationals (2012)
Well, I assume he's going to be staying at the soho diamond.ฉันคิดว่า เขากำลังจะไปพัก ที่โซโฮ ไดมอนด์ You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
The soho diamond, arriving tomorrow at noon.โซโฮ ไดมอนด์ จะมาถึงพรุ่งนี้เที่ยงค่ะ You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
She wanted to know what hotel Tyler was staying in, and I told her he was at the soho diamond.เธอต้องการจะรู้ว่า ไทเลอร์พักที่ไหน และฉันบอกเธอว่า เขาพักที่ You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOHO    S OW1 HH OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Soho    (n) (s ou1 h ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガソール[, gaso-ru] (n) gasohol; (P) [Add to Longdo]
ガソホール[, gasoho-ru] (n) gasohol [Add to Longdo]
サクソフォン(P);サキソフォン;サキソホン[, sakusofon (P); sakisofon ; sakisohon] (n) saxophone; (P) [Add to Longdo]
ソーホー[, so-ho-] (n) {comp} SOHO [Add to Longdo]
ソフホーズ;ソホーズ[, sofuho-zu ; soho-zu] (n) sovkhoz (rus [Add to Longdo]
バリトンサクソフォン;バリトンサキソホン[, baritonsakusofon ; baritonsakisohon] (n) baritone saxophone [Add to Longdo]
ミラショーン[, mirasho-n] (n) Mila Sohon [Add to Longdo]
案山子;鹿驚[かかし;かがし;あんざんし;そおど(案山子)(ok);そおず(案山子)(ok);そほず(案山子)(ok);そほど(案山子)(ok), kakashi ; kagashi ; anzanshi ; soodo ( kakashi )(ok); soozu ( kakashi )(ok); sohozu] (n) (1) (uk) scarecrow; (2) figurehead [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]
境界要素法[きょうかいようそほう, kyoukaiyousohou] (n) boundary element method [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
境界要素法[きょうかいようそほう, kyoukaiyousohou] BEM, Boundary Element Method [Add to Longdo]
有限要素法[ゆうげんようそほう, yuugenyousohou] Finite Element Method, FEM [Add to Longdo]
ソーホー[そーほー, so-ho-] SOHO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soho \So*ho"\, interj.
   Ho; -- a word used in calling from a distant place; a
   sportsman's halloo. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 SoHo
   n 1: a district in southwestern Manhattan noted for its shops
      and restaurants and galleries and artist's lofts [syn:
      {SoHo}, {South of Houston}]
   2: a city district of central London now noted for restaurants
     and nightclubs

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SOHO
     Small Office / Home Office [market]
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top