Search result for

siedlern

(50 entries)
(1.5128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siedlern-, *siedlern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา siedlern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *siedlern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were a party of settlers in covered wagon times.Das war eine Gruppe von Siedlern, die in ihren Planwagen rumzogen. The Shining (1980)
In fact, I have a feeling my family must have landed with the pilgrims.Meine Familie kam mit den ersten Siedlern her. Shadow Boxer (1987)
For love of liberty, our forbears colonists few in number and with little to defend themselves fought the war for independence what was then the world's most powerful empire.Aus Liebe zur Freiheit fochten unsere Vorfahren, eine kleine Zahl von Siedlern, arm an Mitteln, den Unabhängigkeitskrieg aus. Am Ende stand der mächtigste Staat der Welt. The Witches of Eastwick (1987)
Her Majesty's government allows settlers to deal with the matter their own way.Ihre Majestät erlaubt es den Siedlern, sich auf ihre Weise darum zu kümmern. Quigley Down Under (1990)
At the beginning I think Bokassa was a small peasant... whose father had been killed by the settlers and who joined the army and who led the existence of a soldier.Ich glaube, er war anfangs ein unbedeutender Bürger, dessen Vater von Siedlern getötet wurde. Er ging zur Armee, und dort begann sein Soldatenleben. Echoes From a Somber Empire (1990)
Before the settlers, before the Indians.Noch vor den Siedlern, vor den Indianern. Naked Lunch (1991)
The warrants going to specify murder of white citizens... horse thievery and hostile Indianism.Der Haftbefehl lautet auf Mord an weißen Siedlern, Pferdediebstahl und indianischen Vandalismus. Na, ist das genug für Sie? Geronimo: An American Legend (1993)
It'll be a welcome change from our annual Do As We Say Festival... started by German settlers in 1946.Es ist eine willkommene Abwechslng zm jährlichen T-Was-Wir-Sagen-Fest... das 1946 von detschen Einsiedlern gegründet wrde. Bart's Inner Child (1993)
That's what hermits do, Lovell.Das ist bei Einsiedlern so. Nell (1994)
The Central Command has been caught red-handed smuggling weapons to their settlers.Das Zentralkommando wurde auf frischer Tat erwischt, als es Waffen zu den Siedlern schmuggelte. The Maquis: Part II (1994)
- As with our first settlers.- Wie bei unseren ersten SiedlernOscar and Lucinda (1997)
The idea was to make you bond with your fellow soldiers as well as the villagers, so their deaths would enrage you.Man wollte, dass Sie Beziehungen zu den Soldaten und Siedlern aufbauen, damit Sie ihr Tod erzürnt. Nemesis (1997)
Captain Archer's negligence... caused the death of 3,000 colonists.Die Unachtsamkeit von Captain Archer hat den Tod von 3000 Siedlern verursacht. Shockwave, Part II (2002)
In the 16th century, there was a ship of settlers that landed right around here.Im 16. Jahrhundert landete ein Schiff mit Siedlern, nicht weit von hier. Mindhunters (2004)
Now you've got pockets of white settlers all over.Jetzt gibt es überall Flecken mit weißen SiedlernGhost Dance (2005)
His family was among the first to settle in Bon Temps and he bravely fought for Louisiana, in the war for Southern independence.Seine Familie gehörte zu den ersten Siedlern in Bon Temps, und er kämpfte tapfer für Louisiana, in dem Krieg für die Unabhängigkeit des Südens. Sparks Fly Out (2008)
And negotiating with alien settlements is not exactly why I joined the Air Force.Mich mit Alien Siedlern auseinander zu setzen, ist nicht genau das, weshalb ich in die Air Force gegangen bin. Trio (2008)
Any relation to The original settlers here at mystic falls?Eine Beziehung zu den ursprünglichen Siedlern hier in Mystic Falls. Pilot (2009)
You know, the Salvatores were one of this town's original settlers.Die Salvatores gehörten ja zu den ersten Siedlern in dieser Stadt. Haunted (2009)
/Originally used /as a camp by settlers /outside of what was then /the village of Los Angeles,"Ursprünglich war dieser Platz ein Lagerplatz von Siedlern und lag außerhalb der Stadtgrenzen von Los Angeles. The Soloist (2009)
A skirmish between state militiamen and border settlers resulted in two settler casualties today.Ein Gefecht zwischen staatlichen Sicherheitsbehörden und Grenzsiedlern endete heute mit zwei Verletzten. Young Ones (2014)
Unlike the colonials, sir, they have the simple matter of marching over that.Im Gegensatz zu den Siedlern, haben die einfachen Job, müssen nur landen und hochklettern. The First Day (2015)
You can go with Lagertha and the other settlers.Du kannst dich Lagertha und den Siedlern anschließen. Mercenary (2015)
Well, give this plow to your settlers.Gib deinen Siedlern diesen Pflug. Warrior's Fate (2015)
Agnes was a hermit nun... And as mad as a hatter.Agnes war eine Einsiedlernonne... und so verrückt wie ein Hutmacher. Dark Dynasty (2015)
So, I got to think like a hermit nun.Ich muss wie eine Einsiedlernonne denken. Dark Dynasty (2015)
Now, Blackstones are good, union busting, back-shooting homesteaders and women, but you put 'em up against some real men, men that know what they're doing...Die von Blackstone taugen was. Um Streiks zu brechen. Für feige Morde an harmlosen Siedlern und Frauen. The Magnificent Seven (2016)
It scared the settlers.Sie machte den Siedlern Angst. Das Geheimnis der Hebamme (2016)
She came with the settlers and is healed.Sie kam mit den Siedlern und ist heilkundig. Das Geheimnis der Hebamme (2016)
You came with the settlers.Du bist mit den Siedlern gekommen. Das Geheimnis der Hebamme (2016)
They said this world didn't belong to the old settlers or the new.Sie sagten, diese Welt gehöre weder den alten noch den neuen SiedlernTrace Decay (2016)
He claimed this land didn't belong to the old natives or the new settlers, that it belonged to something that had yet to come... that it belonged to him.Er behauptete, dieses Land würde nicht den alten Ureinwohnern oder den Siedlern gehören. Dass es etwas gehören würde, das erst noch kommen müsse, dass es ihm gehöre. The Stray (2016)
We Electro-Fishers are descended from people called Planters who apparently wandered through the city like you.Wir Elektro-Fischer stammen von den Siedlern ab, die angeblich wie du durch die Stadt streiften. Blame! (2017)
Thousands of colonists can come.Es gibt Platz für Tausende von SiedlernLe royaume arabe ()
We're going with the settlers.Wir gehen mit den SiedlernThe Big Trail (1930)
Bascom, you tell them pilgrims of yours, there's 500 miles of desert ahead of us and them that don't like what's comin' to them, now's the time for 'em to turn back.Bascom, du erzählst deinen Siedlern hier, dass da 500 Meilen Wüste vor uns liegen. Und für die, denen nicht gefällt, was auf uns zukommt, istjetzt die richtige Zeit umzukehren. The Big Trail (1930)
Should've left when the other squatters did.Sie hätte mit den anderen Siedlern wegziehen sollen. The Sea of Grass (1947)
Storekeepers are trucking to the homesteaders, now. Hardly ever see a cattlemanDie Geschäftsleute verdienen nicht schlecht an den SiedlernThe Sea of Grass (1947)
And the sodbusters are reaping its first flower.Den Siedlern wächst die Ernte nur so zu. The Sea of Grass (1947)
Yes, we get along very well with the settlers, the people who live around here, but, you know, those river men just seem to resent us.Wir verstehen uns gut mit den Siedlern, den Leuten hier, aber... die Flussschiffer haben etwas gegen uns. The Fighting Kentuckian (1949)
'By stagecoach, to the settlements and farms under threat of an Indian uprising.'"Diese sind vom Indianeraufstand bedroht." "Eine weitere Niederlage kann tausende von Siedlern töten." She Wore a Yellow Ribbon (1949)
There is nothing in that law that says new settlers... can't pick up unbranded cattle and call them their own.Da steht nichts, das neuen Siedlern verbietet, herrenlose Tiere... aufzusammeln und Besitz daran zu nehmen. The Redhead from Wyoming (1953)
I'm a businesswoman giving the homesteaders their first look at cash in two years.Ich bin eine Geschäftsfrau, die den Siedlern zum ersten Mal... in zwei Jahren Bares gibt. The Redhead from Wyoming (1953)
The winning side will be the one I tell the settlers to throw their weight to.Den Siedlern sage ich, sie sollen den Gewinner unterstützen. The Redhead from Wyoming (1953)
When you held that gun in his back, it was being held by Jim Averell... who's lying to the settlers, cattlemen, and...Die Waffe, die Sie ihm ansetzten, das hätte genauso gut Averell sein können... der den Siedlern und Ranchern nur Lügen erzählt... The Redhead from Wyoming (1953)
- Not likely. Trouble is, I hold with the settlers instead of him.Das Problem ist, dass ich zu den Siedlern halte. The Redhead from Wyoming (1953)
Neither of us really have anything in common with these settlers.Wir haben mit den Siedlern doch nichts gemeinsam. The Redhead from Wyoming (1953)
Throw in with the settlers, and I think we can prove our friend here... has been double-crossing every one of us.Schließen Sie sich den Siedlern an, und wir können beweisen, dass... unser Freund hier jeden angeschmiert hat. The Redhead from Wyoming (1953)
If these settlers get burned out, there'll be a lot of hollering that this country's too wild to be a state.Wenn den Siedlern was geschieht, wird man sagen, dass unser Territorium noch nicht reif dazu ist, ein Staat zu werden. McLintock! (1963)
You come in with those sooners?Kamst du mit den Siedlern da her? McLintock! (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top