ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensor

S EH1 N S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensor-, *sensor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensor(n) อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ, See also: ตัวเซ็นเซอร์
sensor(n) อวัยวะรับความรู้สึก
sensory(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก, See also: เกี่ยวกับอวัยวะรับความรู้สึก, Syn. sensible, neural, sensatory
sensory(adj) เกี่ยวกับการรับและส่งความรู้สึก, Syn. perceptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensor(เซน'เซอะ) n. เครื่องส่งสัญญาณชนิดหนึ่งที่ไวต่อแสง อุณหภูมิระดับรังสี, สิ่งที่รู้สึก, ตัวที่รับความรู้สึกหรือมีปฎิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหว
sensory(เซน'ซะรี) adj. เกี่ยวกับความรู้สึก, ซึ่งนำกระแสประสาท, เกี่ยวกับsense (ดู) หรือsensation (ดู), Syn. sensorial, sensivtive

English-Thai: Nontri Dictionary
sensory(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensorเครื่องรับรู้, ตัวรับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sensorตัวรับรู้, เครื่องรับรู้, อุปกรณ์รับรู้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sensorเครื่องรับรู้, ตัวรับรู้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensorตัวรับรู้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensorium๑. ระดับความรู้สึกตัว๒. ศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory-รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory aphasia; aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory centreศูนย์รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory nerveประสาทรับความรู้สึก, ประสาทรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory paralysisอัมพาตส่วนความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sensorตัวรับรู้ เครื่องรับรู้ อุปกรณ์รับรู้ [พลังงาน]
Sensor networksเครือข่ายเครื่องรับรู้ [TU Subject Heading]
Sensor technologyเทคโนโลยีเซนเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sensory evaluationการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส [TU Subject Heading]
sensory neuronเซลล์ประสาทรับความรู้สึก, เซลล์ประสาทในรากบนของเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งมีใยประสาทข้างหนึ่งอยู่ในเส้นประสาทไขสันหลัง อีกข้างหนึ่งอยู่ในรากบนยื่นเข้าไปในไขสันหลัง ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Visual sensors are back on line. - And its body functions? - Output is normal.ระบบการมองเห็นกลับมาแล้ว, ระบบร่างกายปกติ Ghost in the Shell (1995)
Now get the records of the pressure sensors for basement parking stalls B8 and B7.เอาล่ะ ขอดูบันทึกจากตัวเซ็นเซอร์น้ำหนัก บริเวณลานจอดใต้ดิน B-8 และ B-7. Ghost in the Shell (1995)
Ah, you checked the pressure sensors in the parking structure, didn't you?อา... คุณเช็คจากเซ็นเซอร์น้ำหนักรึ? Ghost in the Shell (1995)
The security cameras show only two people but remember how sensitive the sensors on the entrance doors are?ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยมีแค่ 2คน แต่อย่าลืมว่าระบบเซ็นเซอร์ตรงประตูทางเข้าอ่อนไหวแค่ไหน? Ghost in the Shell (1995)
Why are his sensors on?ระบบเซ็นเซอร์ทำงานได้งัย? Ghost in the Shell (1995)
And beneath an inch of bulletproof glass is an army of sensors and heat monitors that will go off if someone gets too close with a high fever.และภายใต้กระจกกันกระสุนหนาหนึ่งนิ้ว เป็นเครื่องตรวจจับความร้อนที่ใช้ทางทหาร แค่คนเป็นไข้เข้าไปใกล้ มันก็จะทำงานแล้ว. National Treasure (2004)
The heat sensor went off in the Declaration frame.ตัวจับความร้อนในตู้เก็บใบประกาศเสีย. National Treasure (2004)
The sensors there must've been different. Maybe they're not motion sensors.เซ็นเซอร์ที่นั่นคงจะแตกต่างกัน บางทีพวกเขาอาจไม่ได้ตรวจจับการเคลื่อนไหว Cubeº: Cube Zero (2004)
Pre-dive checklist. O2 sensors calibrated?ตรวจรายการขับเคลื่อนพื้นฐาน เซนเซอร์ค่าวัด ออกซิเจนขึ้นไหม? The Cave (2005)
Then you just have to find the sensor and disarm it so you can walk more than 30 feet out that door without the collar detonating.เธอแค่หาตัวจับสัญญาณ แล้วถอดมันออก แล้วคุณก็เดินออกจากประตูไป 30 ฟุต โดยปลอกคอไม่ระเบิด Saw III (2006)
I couldn't save your life If my heart stops... this sensor will automatically alert Mr. Yagami.ผมไม่สามารถช่วยชีวิตคุณไว้ได้... ถ้าหัวใจผมหยุดเต้น เซ็นเซอร์นี้จะส่งสัญญาณไปยังคุณยากามิอัตโนมัติ Death Note: The Last Name (2006)
Perimeter's up and running. All motion sensors online.กล้องพร้อมทำงาน ตัวตรวจจับ การเคลื่อนไหวเชื่อมต่อกันเรียบร้อย Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensorIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
sensorWhich means that our perception of any situation depends only partly on sensory signals being received at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายินทรีย์(n) sensory organs, Syn. กาย, Example: ไดโนเสาร์มีกายินทรีย์ที่มหึมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายินทรีย์[kāyinsī] (n) EN: sensory organs  FR: organe sensoriel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SENSOR S EH1 N S ER0
SENSORS S EH1 N S ER0 Z
SENSORY S EH1 N S ER0 IY0
SENSOR'S S EH1 N S ER0 Z
SENSORMATIC S EH2 N S ER0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensory (j) sˈɛnsəriː (s e1 n s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传感器[chuán gǎn qì, ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] sensor; transducer, #10,344 [Add to Longdo]
检测仪[jiǎn cè yí, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄧˊ, / ] sensor; detector, #45,559 [Add to Longdo]
感受器[gǎn shòu qì, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ, ] sensory receptor, #50,526 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messfühler { m }; Sensor { m } | Messfühler { pl }; Sensoren { pl } | interferometrischer Sensor | faseroptischer Sensorsensor | sensors | interferometrical sensor | fibre sensor [Add to Longdo]
Sensorbildschirm { m }; berührungsempfindlicher Bildschirmtouch screen [Add to Longdo]
Sensorik { f }sensors [Add to Longdo]
Sensortaste { f }touch key [Add to Longdo]
sensoriell { adj }sensory [Add to Longdo]
sensorisch { adj }sensory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
か流形センサ;渦流形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
エスパー[esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
ガス漏れ警報器[ガスもれけいほうき, gasu morekeihouki] (n) gas leak sensor [Add to Longdo]
センサー(P);センサ[sensa-(P); sensa] (n) sensor; (P) [Add to Longdo]
バイオセンサー[baiosensa-] (n) biosensor [Add to Longdo]
意識[いしき, ishiki] (n, vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) { Buddh } mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P) [Add to Longdo]
煙警報器[えんけいほうき, enkeihouki] (n) (See 火災報知機) smoke alarm; smoke sensor [Add to Longdo]
火災警報器[かさいけいほうき, kasaikeihouki] (n) fire alarm or sensor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
センサ[せんさ, sensa] sensor [Add to Longdo]
感光素子[かんこうそし, kankousoshi] photosensor [Add to Longdo]
感光装置[かんこうそうち, kankousouchi] photosensor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensor \Sen"sor\, a.
   Sensory; as, the sensor nerves.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensor
   n 1: any device that receives a signal or stimulus (as heat or
      pressure or light or motion etc.) and responds to it in a
      distinctive manner [syn: {detector}, {sensor}, {sensing
      element}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sensor /zɛnzoːr/ 
  sensor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top