ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-employed

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-employed-, *self-employed*, self-employ, self-employe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-employed[N] การทำงานด้วยตนเอง, See also: การไม่เป็นลูกจ้างใคร, การเป็นนายของตนเอง, Syn. freelance, one's own boss

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-employedอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]
Self-employed womenสตรีที่มีอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A self-employed Bergen County man is behind bars.ตนเองแบร์​​เกน คนเป็นมณฑลหลังลูกกรง. The Iceman (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self-employedMr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ[n. exp.] (phū prakøp āchīp itsara) EN: self-employed person   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-employed (j) sˌɛlf-ɪmplˈɔɪd (s e2 l f - i m p l oi1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] self-employed; a private firm (PRC usage), #18,209 [Add to Longdo]
自由职业[zì yóu zhí yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] self-employed; profession, #73,635 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自営[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) independent; self-employed; self-supporting; operating own business; (P) [Add to Longdo]
自営業者[じえいぎょうしゃ, jieigyousha] (n) self-employed person [Add to Longdo]
自由業[じゆうぎょう, jiyuugyou] (n) (See フリーランサー) self-employed profession (e.g. actor, artist); liberal profession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  self-employed
      adj 1: working for yourself [syn: {freelance}, {free-lance},
             {self-employed}] [ant: {salaried}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top