Search result for

saurier

(54 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saurier-, *saurier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา saurier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *saurier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can make a hat or a brooch or pterodactyl...Einen Hut oder eine Brosche oder einen Flugsaurier... Airplane! (1980)
First the Earth cooled, and then the dinosaurs came.Zuerst kühlte die Erde ab, dann kamen die DinosaurierAirplane II: The Sequel (1982)
Well, first the Earth cooled.Zuerst kühlte die Erde ab, dann kamen die DinosaurierAirplane II: The Sequel (1982)
I seen wrestlers that was bigger than dinosaurs.Wrestler sind größer als DinosaurierRocky III (1982)
You ever fight a dinosaur?Schon mal mit 'nem Dinosaurier geboxt? Rocky III (1982)
Please, you'd be the honoured guest of the Kamenice Brontosauri!Es laden ein die Kamenicer BrontosaurierPulnocní kolotoc (1983)
They're the Kamenice Brontosauri!Die Kamenicer BrontosaurierSólo pro návstevníky (1983)
Well, we've got your "Death Demon," "Space Dinosaur"...Also, wir haben den "Todesdämon", den "Weltraumsaurier"... The ACM Kid (1983)
MURDOCK: It must have been a dinosaur from the Mesozoic era.Es muss eine Art Dinosaurier aus der mesozoischen Ära gewesen sein. In Plane Sight (1984)
Michael, unlike that dinosaur, we can't simply push our way through.Michael, wir können unseren Weg nicht wie dieser Dinosaurier bahnen. Goliath Returns (1984)
What's your name?- Ja, da waren Dinosaurier in der Verteidigung. Lost Knight (1984)
[DINOSAURS RO ARING ON TV](DINOSAURIER BRÜLLEN IM TV) Lost and Found (1984)
- No. Not for the dinosaurs either.- Nein, auch nicht wegen der DinosaurierThe Mole (1984)
No, not the dinosaurs either.Nein, auch nicht wegen der DinosaurierThe Mole (1984)
- Like a big black flying dinosaur.- Ein schwarzer DinosaurierThe Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
That's what it looked like. It was black.- Ein DinosaurierThe Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
The next dinosaur giant is brontosaurus, "thunder lizard."Der nächste Dinosaurier ist der Brontosaurus. Runaway (1984)
Well, the circus is dying. It's a dinosaur.Der Zirkus ist tot, wie die DinosaurierCircus Knights (1985)
The small farmer is a dinosaur, and I'm not responsible for his extinction.Die Kleinbauern sind Dinosaurier und ich bin nicht schuld an deren Aussterben! Corn Fed Steele (1985)
It's got the extended barrel, short hammer fall... and I load with 230-grain full patch rounds.Mit verlängertem Lauf und kurzem Abzugsweg. Damit pusten Sie ein Rudel Dinosaurier weg. Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
The idea of marriage was invented by people who were lucky to make it to 20 without being eaten by dinosaurs.Die Idee, dass zwei Menschen ihr ganzes Leben zusammen verbringen sollen stammt von Leuten, die froh waren, wenn sie nicht von Sauriern verspeist wurden. St. Elmo's Fire (1985)
Dinosaurs are obsolete. Marriage is still around.Saurier sind was für die Steinzeit, aber die Ehe existiert noch heute. St. Elmo's Fire (1985)
E. g., why the dinosaurs became extinct?Zum Beispiel, warum sind die Dinosaurier ausgestorben? Ginî piggu 3: Senritsu! Shinanai otoko (1986)
[DINOSAUR GROWLING ON TV](DINOSAURIER GRÖLT IM TV) Any Number Can Play (1987)
Anyway, thanks for saving me from that dinosaur.Egal, danke, dass Sie mich vor dem Dinosaurier gerettet haben. Amazon Women on the Moon (1987)
At four I'm a dinosaur!Um vier bin ich DinosaurierWall Street (1987)
My God, Joe, the man is a dinosaur.Mein Gott, Joe, der Mann ist ein DinosaurierPrison (1987)
I'm looking for the giant glow-in-the-dark dinosaur.Ich suche den Riesendinosaurier, der im Dunkeln leuchtet. Beach Boy Bingo (1988)
Looking for a dinosaur.Ich suche einen DinosaurierBeach Boy Bingo (1988)
That can't be my giant glow-in-the-dark dinosaur.Ist das etwa mein Dinosaurier, der im Dunkeln leuchtet? Beach Boy Bingo (1988)
It's getting hot.- Dinosaurier-Spiegeleier. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
If I know Pippi, she'll be finding some way back home!- Sie müssen doch irgendwo sein. Wahrscheinlich der DinosaurierThe New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
[DINOSAUR ROARS](RÄDER DES DINOSAURIERS QUIETSCHEN) Arthur 2: On the Rocks (1988)
The dinosaurs ruled our planet for millions of years and yet they died out almost overnight.Die Dinosaurier beherrschten unseren Planeten Millionen von Jahren. Und doch sind sie fast über Nacht ausgestorben. The Blob (1988)
-Why dinosaurs?- Wieso hast du Dinosaurier gekauft? Short Circuit 2 (1988)
- Wyatt's a dinosaur, lieutenant.- Wyatt ist ein Dinosaurier, Lieutenant. Deadly Dreams (1989)
See, he purified his body so completely that when finally called upon to do so he couldn't handle the grease, sugar and toxic waste that we call food.Er hat sich selbst ausgelöscht. Weißt du, gesunde Menschen sind wie Dinosaurier. Sie sind nicht lebensfähig. Dead Men Don't Do Aerobics (1989)
God, you make one mistake when you're 8 years old, and they never let you forget it.Es ist doch romantisch, wenn zwei Dinosaurier wie Mom and Dad... noch genug füreinander empfinden, um miteinander zu tanzen. Sieh sie dir an. Man sieht doch, wie sehr sie sich lieben. I'll See You in Court (1989)
We'll all be extinct, Poirot, dinosaurs.Gascoigne, H. Wir werden alle ausgestorben sein, Poirot. DinosaurierFour and Twenty Blackbirds (1989)
- He signed the dinosaur.- Er hat auf dem Dinosaurier unterschrieben. Blind Fury (1989)
Is it a big dinosaur or a small one?Ist es ein großer oder ein kleiner DinosaurierGhostbusters II (1989)
- No. No. No.- Nein, nein, nein, ein Flugsaurier-Ei. Who's Harry Crumb? (1989)
It's hard to cross the street in sneakers let alone six feet in the air on a jittery, glassy-eyed dinosaur.Man kommt selbst in Turnschuhen kaum über die Straße... erst recht nicht in zwei Metern Höhe auf einem nervösen Dinosaurier mit glasigen Augen. Seinfeld (1989)
Dinosaurs aren't real, and monsters used to be real.Dinosaurier auch nicht, und Monster nur früher mal. Look Who's Talking Too (1990)
This is a much better prize than those little plastic dinosaurs.Das ist ein viel besseres Geschenk als kleine Plastik-DinosaurierLust in the Dust (1990)
Danger comes in many, many forms, from dinosaurs that tormented our caveman ancestors...Gefahr kommt in vielen Formen. Seit den Dinosauriern, die unsere... (StadtverwaIter) Kommen Sie zur Sache. Homer's Odyssey (1990)
-Now, the test is tomorrow-- Who cares about some test?Wir waren Avantgarde, jetzt sind wir die letzten DinosaurierTreehouse of Horror (1990)
-Beggars can't be choosey.In Anaheim gab's eine riesige Monster-Truck-Show... und wir dachten, dass das Brummisaurier heißt. Dead Putting Society (1990)
Your family is better than my family. Your beer is from farther away.Das Komische an Brummisaurus war, es gab einen echten DinosaurierDead Putting Society (1990)
You and your son like each other.- Aber der hieß anders. - Meccasaurier oder so ähnlich. Dead Putting Society (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dinosaurier {m}dinosaur [Add to Longdo]
Selbstfinanzierung {f}; Gewinnthesaurierung {f} [econ.]ploughback; plowback [Add to Longdo]
reinvestieren; thesaurieren [econ.]to plough back [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恐竜[きょうりゅう, kyouryuu] Dinosaurier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top