Search result for

suppes

(732 entries)
(8.1758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suppes-, *suppes*, suppe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา suppes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *suppes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.] (n ) การกดการทำงานของไขกระดูก

English-Thai: Longdo Dictionary
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
supply(n) อุปทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supp[ABBR] คำย่อของ supplementary และ supplement, Syn. suppl
supper[N] อาหารมื้อเย็น, See also: อาหารค่ำ, อาหารเย็น, Syn. dinner, evening meal
supple[ADJ] งอโค้งได้ง่าย, See also: ยืดหยุ่น, คัดงอง่าย, อ่อนนิ่ม, Syn. flexible, pliant, limber, lithe
supple[ADJ] ปรับตัวได้ง่าย, Syn. adaptable
supple[ADJ] ยอมตาม, See also: คล้อยตาม, เชื่อฟัง, Syn. compliant, obedient
supple[VT] ทำให้อ่อนลง, See also: ทำให้นิ่มนวล, ทำให้อ่อนนุ่ม
supply[N] จัดหาให้, See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply[VT] จัดหาให้, See also: จัดส่งให้, Syn. provide, furnish, contribute
supply[VT] ชดเชย (คำทางการ), See also: ทดแทน, เสริมให้, Syn. fulfill, satisfy
supply[VT] ทำหน้าที่แทน (คำทางการ), See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน, Syn. act as a substitute
support[VT] ค้ำ, See also: ยัน, พยุง, หนุน, Syn. bear, carry, prop
support[VT] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, อุดหนุน, Syn. aid, assist, help, sustain
support[N] สิ่งค้ำ, See also: สิ่งที่หนุนอยู่, Syn. bearing, brace, prop, pillar
support[N] การช่วยเหลือ, See also: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน, Syn. aid, help, sustenance
suppose[VT] สมมุติ, See also: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน, Syn. assume, guess, conjecture, presume
supplant[VT] แย่งตำแหน่ง, See also: แย่งที่, Syn. supersede, oust, usurp
supplant[VT] เข้าแทนที่, See also: แทนที่, Syn. replace, supersede, succeed
supplier[N] ผู้จัดหาสิ่งของให้, Syn. provider, victualer
supplies[N] จำนวนที่มีอยู่, See also: ปริมาณที่มีอยู่, Syn. available quantity, stock, store
supplies[N] การจัดหาให้, See also: สิ่งที่จัดหาให้, เสบียง, Syn. provision, stores, necessities, reserves
supplies[N] ผู้ทำการแทน, See also: ผู้แทน, Syn. substitute
supposed[ADJ] ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง, See also: ซึ่งสมมุติว่าเป็นจริง, Syn. assumed, presumed, Ant. definited, proved
suppress[VT] หยุดยั้ง, See also: กำราบ, ปราบ, ปราบปราม, ยกเลิก, Syn. stop, quell, conquer, quash
suppress[VT] อดกลั้น, See also: ยับยั้ง, ระงับ, ข่มจิต, Syn. contain, repress, restrain
suppliant[ADJ] ซึ่งอ้อนวอน, See also: ซึ่งเรียกร้อง, Syn. beggar
supply to[PHRV] จัดเตรียมให้กับ
supporter[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ, Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporter[N] อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา, See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย, Syn. supporting garment
supporter[N] เครื่องค้ำบนแผ่นโล่
supposing[CONJ] สมมุติว่า, See also: ในกรณีที่ว่า, Syn. if, in case that, granting that, presuming
suppurate[VI] กลัดหนอง, See also: เป็นหนอง, Syn. fester, maturate
presuppose[VT] สันนิษฐาน, See also: เชื่อว่าจะเป็นไปได้ (โดยยังไม่ได้รับการพิสูจน์), Syn. presume, suppose
supplement[N] ส่วนเพิ่มเติม, See also: ส่วนเสริม, Syn. addition, increment
supplement[N] ภาคผนวก, See also: บันทึกท้ายเล่ม, Syn. appendix, annex
supplement[N] อาหารเสริม, See also: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
supplement[N] จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม, See also: การเก็บเงินเพิ่ม, Syn. extra charge, surcharge
supplement[N] มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม
supplement[VT] ผนวก, See also: เสริม, เพิ่มเติม, Syn. add, annex, extend, reinforce
supplicate[VI] เรียกร้อง, See also: อ้อนวอน, Syn. petition, beseech
supplicate[VT] เรียกร้อง, See also: อ้อนวอน
supporting[ADJ] (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ, See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ, Syn. aiding, upholding
supportive[ADJ] สนับสนุน, See also: เป็นกำลังใจ, Syn. aiding, comforting, encouraging
suppressor[N] เซลล์หรือยีนส์ที่หยุดยั้งการเติบโตของเซลล์ตัวอื่น
suppressor[N] เครื่องห้าม, See also: เครื่องระงับ
Last Supper[N] อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
presupposed[ADJ] ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้, Syn. assumed, hypothetical
supply from[PHRV] เก็บสำรองจาก, See also: สำรองจาก
supply with[PHRV] จัดเตรียมด้วย
supportable[ADJ] ซึ่งสนับสนุน, Syn. sustainable, bearable
suppositive[ADJ] สมมุติเอา, See also: ทึกทักเอา, เป็นการแอบอ้าง, Syn. suppositional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
insupportable(อินซะพอร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะอดทนได้,สุดที่จะอดกลั้นได้,ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้., See also: insupportability,insupportableness n. insupportably adv.
insuppressible(อินซะเพรส'ซะเบิล) adj. สุดที่จะข่มไว้ได้,ซึ่งไม่สามารถที่จะทนได้., See also: insuppressibly adv.
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
presuppose(พรีซัพโพซ') vt. สมมุติล่วงหน้า,คาดคะเนล่วงหน้า,สันนิษฐาน,ส่อ., See also: presupposition n.
price supportn. การผดุงราคาสินค้าโดยรัฐบาล
supper(ซัพ'เพอะ) n. อาหารมื้อเย็น,อาหารเย็น,อาหารค่ำ,อาหารมื้อสุดท้ายของวัน
supplant(ซะพลานทฺ') vt. แทนที่,เข้าแทนที่,แย่งที่., See also: supplantation n. supplanter n., Syn. replace,displace
supple(ซัพ'เพิล) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) นิ่มนวล,นุ่ม,อ่อนลง,ปวกเปียก,งอโค้งได้ง่าย,เปลี่ยนใจได้ง่าย,ยินยอม,จำนน,อ่อนข้อ,ยอมตาม,ขี้ประจบ, See also: suppleness n., Syn. pliant
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
supplicate(ซัพ'พลิเคท) vi.,vt. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน., See also: supplicatingly adv., Syn. beg,importune,implore
supplication(ซัพพลิเค'เชิน) n. การอุทธรณ์,การเรียกร้อง,การอ้อนวอน,การวิงวอน., See also: supplicatory adj., Syn. appeal,call
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
supportable(ซะพอร์'ทะเบิล) adj. ค้ำจุนได้,สนับสนุนได้,ทนได้,อดกลั้นได้., See also: supportability,supportableness n. supportably adv., Syn. maintainable
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
supportive(ซะพอร์'ทิฟว) adj. ค้ำจุน,ยัน,สนับสนุน, Syn. stabilizing,sustaining
supportive therapyการรักษาแบบประคับประคอง
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
suppository(ซะพอส'ซิทอรี) n. ยาเหน็บทวารหรือช่องคลอด
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ,ปราบปราม,ระงับ,เลิก,ยกเลิก,หยุดยั้ง,กลั้น,กด,บีบ,ห้าม,ขยี้,ทำลาย,ขจัด,อำพราง,ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
suppressant(ซะเพรส'เซินทฺ) n. ยาระงับ,สารระงับ,ยาระงับอาการ
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
suppurate(ซัพ'พิวเรท) vi. มีหนอง,เป็นหนอง,กลัดหนอง,สุก., Syn. ooze,fester
suppuration(ซัพพิวเร'เชิน) n. การเป็นหนอง,การเกิดหนอง,หนอง.
suppurative(ซัพ'พิวเรทิฟว) adj. เป็นหนอง,ทำให้เกิดหนอง,กลัดหนอง. n. ยาทำให้เกิดหนอง

English-Thai: Nontri Dictionary
insupportable(adj) ทนไม่ได้,สุดที่จะกลั้นได้
presuppose(vt) สมมุติเอา,แสดง,คาดคะเนล่วงหน้า
presupposition(n) ข้อสมมุติ,การแสดง,การคาดคะเนล่วงหน้า
supper(n) อาหารเย็น,อาหารค่ำ
supplant(vt) แย่งที่,เข้าแทนที่
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplement(vt) เติมต่อ,เพิ่มขึ้น,เสิรม,ผนวก
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม
suppliance(n) การอุทธรณ์,การขอร้อง,การเรียกร้อง
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
suppliant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน
supplicant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน
supplicate(vt) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
supplication(n) การเรียกร้อง,การขอร้อง,การอ้อนวอน,การอุทธรณ์
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
supply(vt) ส่งเสบียง,จัดหา,ให้,ผนวก,ชดใช้,แทนที่
support(n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ
support(vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
supposition(n) สมมุติฐาน,การสมมุติ,จินตนาการ
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
suppurate(vi) กลัดหนอง,เป็นหนอง
WATER water supply(n) การประปา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyelitis, suppurativeกรวยไตอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
price supportการพยุงราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyesis; suppurationการเกิดหนอง, การเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, purulent; pleurisy, suppurativeเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, suppurative; pleurisy, purulentเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purulent inflammation; inflammation, suppurativeการอักเสบมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purulent pleurisy; pleurisy, suppurativeเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pipe supportที่รองรับท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychotherapy, supportiveจิตบำบัดแบบประคับประคอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral supportสิทธิได้รับการค้ำจุนจากที่ดินข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduced; suppressedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
right of supportสิทธิได้รับการค้ำจุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sustentaculum; supportสิ่งพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-supporting personผู้พึ่งตนเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suppurative inflammation; inflammation, purulentการอักเสบมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppurative pleurisy; pleurisy, purulentเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppurative pyelitisกรวยไตอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supply bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply fanพัดลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply grilleช่องลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply, waterการประปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supply-side economicsเศรษฐศาสตร์อุปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
support; sustentaculumสิ่งพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supportพยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
support functionฟังก์ชันค้ำจุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
support lineเส้นค้ำจุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
support, priceการพยุงราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental groove; secondary grooveร่องเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental term insuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary anglesมุมประกอบสองมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
supplementary appropriationงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary callเบี้ยพีแอนด์ไอเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary groove; supplemental grooveร่องเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppressed; reducedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suppression๑. การห้ามไหล๒. การกด๓. การพยายามลืม (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ, การกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression hearingการพิจารณาตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression of evidenceการตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppurant๑. เป็นหนอง๒. สารก่อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppurantiaสิ่งก่อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppuration; pyesisการเกิดหนอง, การเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppurative-หนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary contour; auxiliary contourเส้นชั้นแทรก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
supplementary listบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Automobile supplies industryอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Uninterupted power supplyเครื่องสำรองไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Switching mode power supplyแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Echo suppression (Telecommunication)การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elasticity of supplyความยืดหยุ่นของอุปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Energy supplyอุปทานพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Supplementary financingการจัดหาเงินทุนเสริม [เศรษฐศาสตร์]
Supplierผู้จัดหา [เศรษฐศาสตร์]
Suppliers' creditสินเชื่อจากผู้ขาย [เศรษฐศาสตร์]
Water supplyการประปา [เศรษฐศาสตร์]
Power supply อุปกรณ์จ่ายไฟ [คอมพิวเตอร์]
Air condition Equipment and supplieเครื่องปรับอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printing machinery and suppliesเครื่องพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain-water (Water supply)น้ำฝน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
system supportการสนับสนุนระบบ
งานช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรอง
อุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Air conditioning--Equipment and suppliesเครื่องปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Apparatus and supplies ; Equipment ; Equipment and supplies ; Instrumentation ; Instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Automobile supplies industryอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ [TU Subject Heading]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Catalyst suppotsตัวนำตัวเร่งปฏิกิริยา [TU Subject Heading]
Decision support systemsระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Dietary supplement industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม [TU Subject Heading]
Dietary supplementsผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร [TU Subject Heading]
Electric power supplies to apparatusแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Emergency food supplyปริมาณอาหารสำรองในภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Employer-supported day careสถานดูแลเด็กที่นายจ้างจัดบริการ [TU Subject Heading]
Food supplyการผลิตอาหาร [TU Subject Heading]
Funeral supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในงานศพ [TU Subject Heading]
Hot-water supplyระบบน้ำร้อนในอาคาร [TU Subject Heading]
Industrial water supplyแหล่งน้ำทางการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Infants' suppliesเครื่องใช้สำหรับทารก [TU Subject Heading]
Infants' supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับทารก [TU Subject Heading]
Integrated logistic supportการส่งกำลังบำรุงแบบบูรณาการ [TU Subject Heading]
Labor supplyแหล่งแรงงาน [TU Subject Heading]
Life support careการช่วยให้ฟื้นคืนชีพ [TU Subject Heading]
Medical supplies, Disposableอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง [TU Subject Heading]
Money supplyปริมาณเงิน [TU Subject Heading]
Municipal water supplyน้ำประปา [TU Subject Heading]
Supplierผู้จัดส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Supplierผู้จำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Office equipment and suppliesเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Office equipment and supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Power resources ; Power supplyแหล่งพลังงาน [TU Subject Heading]
Power supplyแหล่งจ่ายกำลัง [TU Subject Heading]
Radio supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องรับวิทยุและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ
food supplements for beautyอาหารเสริมความงาม
monk supply (n) สังฆภัณฑ์
presupposition (n ) ความเชื่อพื้นฐาน
supplier (n ) ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ
See also: S. maker, vendor,
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
Support Group[ซัพพอร์ท กรุ๊ป] (n ) กลุ่มช่วยเหลือ
unsupported words (n) Unsupported words

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In his soup.In seine Suppe. La Strada (1954)
Soup.Suppe. Oblomov (1980)
From now on, I'm gonna be who I am, and if you can support that and not be threatened and competitive, then great.ตั้งแต่นี้ไป ฉัน.. จะเป็นตัวของฉันเอง และถ้าเธอจะเห็นดีเห็นงาม The Serena Also Rises (2008)
Which she has to do because she has to work to support herself.เธอต้องทำ เพราะว่าเธอมีงานที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
If you sign off,you have our supportถ้าคุณเซนต์ชื่อ เราจะช่วยคุณ Chuck in Real Life (2008)
Um, it's incredible how supportive my dad's been.อืม น่าแปลกใจไหมหล่ะ การสนับสนุนของพ่อฉันหนะ Chuck in Real Life (2008)
I just thought we were supposed to meet at your place today.วันนี้เราควรไปพบกันที่บ้านนาย Chuck in Real Life (2008)
It as supposed to be about our new family.เพื่อที่จะเปิดตัวครอบครัวใหม่ Chuck in Real Life (2008)
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน Pret-a-Poor-J (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
What is that supposed to mean?อะไรมันทำให้คุณคิดแบบนั้น There Might be Blood (2008)
Listen, Lois, it may not kill you to just show a little support.ฟังนะ, โลอีส, พูดอวยพรนิดหน่อยคงไม่ถึงตายหรอกน่า. Committed (2008)
You want support?ว้อนท์นักใช่ไหม? Committed (2008)
I'll show you support.พอดีเลย. Committed (2008)
I was supposed to meet her for a dress fitting first thing this morning.โคลอี้! จริงสิฉันต้องพาเธอ Committed (2008)
In short supply, Lois. I wouldn't want to waste one.ยิ้มซะหน่อยจะตายมั๊ย Committed (2008)
Then I suppose I won't be needing this anymore...ฉันรู้นายเป็นใคร! Committed (2008)
Great job protecting your short supply of it.งานที่เยี่ยมที่ป้องกันการกระแนะกระแหนของคุณ Odyssey (2008)
I don't need to remind you that this is a restricted system, and we're not supposed to be here.ระบบดาวแห่งนี้เป็นที่หวงห้าม เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
What is that supposed to mean?หมายความว่ายังไง Dead Space: Downfall (2008)
You're supposed to trust friends. I don't know the guy.คุณจำเป็นต้องวางใจเพื่อนๆ ฉันไม่รู้จักพวกเขา Not Cancer (2008)
But i'm pretty sure The chart's supposed to be attached to the bedแต่ฉันจะแน่ใจถ้ามันแขวนอยู่ที่เตียง Not Cancer (2008)
How am I supposed to know how best to utilizeผมต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของลูกน้อง Adverse Events (2008)
The clinical trials were supposed to be safe.การทดสอบยาทางคลีนิคนั้นปลอดภัย Adverse Events (2008)
But even if it's doing what it's supposed to be doing,แต่ถ้ามันออกฤทธิ์อะไรส่งเสริมให้มันออกฤทธิ์ Adverse Events (2008)
If they're doing what they're supposed to.ถ้ามันเป็นอย่างนั้น จะทำให้เกิดอะไร Adverse Events (2008)
She's just so supportive. And so great.เธอสนับสนุนผมและเธอเยี่ยมมาก Adverse Events (2008)
- The restroom's right there. You can make it on your own. I suppose I could talk about the summer he decided he wasn't speaking to me.ห้องน้ำอยู่นี่ คุณไปทำธุระของคุณเอง ตั้ง 2 เดือน ไม่มีแม้แต่คำเดียว Birthmarks (2008)
We've been... supportive, we've been combative.เราเพิ่งสนับสนุน/เราเพิ่งประจันบาน Birthmarks (2008)
She's not supposed be alive.เธอไม่น่าจะมีชีวิต Birthmarks (2008)
If her lungs are fine, maybe the problem's in the supply line, airway collapse.ถ้าปอดเธอปกติดี อาจมีปัญหาที่ท่อส่ง ทางเดินหายใจล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
Brain's supposed to turn off motor function.สมองปิดการทำงาน Joy (2008)
If the brain was doing what it was supposed to be doing, we wouldn't be here.ถ้าสมองทำแบบนั้น มันจะต้องการให้เราทำอะไร เราก็ไม่ต้องอยุ่ที่นี่ Joy (2008)
How am I supposed to know where you're looking?ฉันจะรู้ว่าคุณมองอยู่ตรงไหนไ้อย่างไร The Itch (2008)
What I've seen is a suppurating wound that you've scratched and mutilated into a gangrenous state.ฉันเห็นอะไร มันเป็นแผลที่มีหนองซึ่งคุณข่วนมัน และมันทำให้พิการ เข้าสู่ระดับเนื้อตาย The Itch (2008)
Don't suppose you'd want to override?ไม่สนับสนุน คุณต้องการจะทำแทน Emancipation (2008)
Supposed to relax me?ช่วยให้ฉันผ่อนคลาย Emancipation (2008)
I was supposed to watch him.ฉันแค่อยากเห็นเขา Emancipation (2008)
What am I supposed to say?ฉันควรพูดอย่างไร Last Resort (2008)
You're supposed to say no.คุณควรตอบปฏิเสธ Last Resort (2008)
It's using her intestine as a blood supply.มันใช้ลำไส้เธอเป็นที่สูบเลือด Dying Changes Everything (2008)
Ronnie, would you like to hear what I've wrote on my symptom support?Ronnie, คุณต้องการจะได้ยินสิ่ง \ NI've เขียนบนอาการสนับสนุนของฉัน? Gas Pills (2008)
What am I supposed to tell our boys up in Oaktown?แล้วฉันจะบอก ทีมงานของเราในโอ๊คทาวน์ยังไง Pilot (2008)
I'm supposed to deliver five cases to Leroy and his crew before tomorrow morning.ฉันต้องรายงานห้าคดีให้กับลีรอยด์ และทีมงานของเขาก่อนวันพรุ่งนี้เช้า Pilot (2008)
Yeah, well, she's supposed to be sending me the doctor bills.ใช่ อ้อ เธอควจจะส่ง บิลค่ารักษาของหมอให้ผม Pilot (2008)
Truckin' in supplies, it'll look like a regular business.การขนส่งพัสดุ มันจะดูเหมือนธุรกิจธรรมดา Pilot (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
Desparate to build a Republic supply base in the system of Toydaria,ด้วยปรารถนาจะตั้งฐานส่งกำลังบำรุงของสหพันธรัฐ\ ในระบบดวงดาวทอยดาเรีย Ambush (2008)
I suppose you and your droid armies can do better?อย่างนั้นท่านกับกองทัพดรอยด์ของท่าน คุ้มครองข้าได้ดีกว่างั้นสิ? Ambush (2008)
He needs our support. We have to go help him.ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ เราต้องไปช่วยเขา Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supp... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
suppAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
suppAfter he finished supper, he began to read the novel.
suppAfter supper he studies his lessons for three hours.
suppAfter supper I always find myself falling asleep.
suppAfter supper she cleared the table.
suppAll he can do is support himself.
suppAll he can do is to support himself.
suppAll that he can do is to support himself.
suppAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
suppAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
suppAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
suppAny goods can be supplied at a day's notice.
suppAnything you could do in support of their effort would be very much appreciated.
suppAren't you supposed to be at school today?
suppAre the hotel rooms supplied with hair dryers?
suppAs soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.
suppAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
suppA truck came into contact with the bridge supports.
suppAt your age you ought to support yourself.
suppBecause a new commodity is announced, it is in good supply every three months.
suppBecause of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
suppBeing seen off by my whole family I shouldered a rucksack, stocked with my trip supplies.
suppBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
suppBrazil supplies the world with coffee beans of quality.
suppBrazil supplies us with much of our coffee.
suppBut for everybody's support, I would not have passed the examination.
suppBut for his steady support, my venture would have resulted in a failure.
suppBut for the support of the public, the President could not have survived the revolt.
suppBut for your steady support, my mission would have resulted in failure.
suppBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.
suppCan you supply me with all I need?
suppChina's desert support more people than are in Japan.
suppChizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."
suppCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
suppComputer supplies are very expensive in Japan.
suppCows supply milk.
suppCows supply us with many things we need.
suppCows supply us with milk.
suppDo you suppose I should attach the web page's URL on those occasions?
suppDo you suppose it will rain today?
suppEating too much fat is supposed to cause heart disease.
suppEither you or he is supposed to come tomorrow.
suppEven a child is supposed to have reason.
suppEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
suppEverybody is supposed to know the law, but few people really do.
suppEverybody is supposed to wear a tie at the party.
suppEvery boy is supposed to wear a tie at the party.
suppEvery employee is supposed to keep his own vehicle in perfect condition.
suppEvery pupil is supposed to know the school regulations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้ตาม[N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู[N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
ผู้ประกอบอาชีพ[N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
พึงมี[V] be supposed to, See also: be due, Syn. ควรมี, Example: หัวหินมีทุกสิ่งทุกอย่างดั่งที่เมืองใหญ่ๆ พึงมี
รองรับ[V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
อาหารเสริม[N] supplementary food, Example: มารดาควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่ทารกเมื่อทารกอายุได้ประมาณ 4-5 เดือน
อุปถัมภ์ค้ำชู[V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ตัดอกตัดใจ[V] restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)
ปิดข่าว[V] hush news, See also: suppress news, Example: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย, Thai definition: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
ยูพีเอส[N] UPS, See also: uninterruptable power supply, Syn. ระบบจ่ายไฟสำรอง
เครื่องใช้สำนักงาน[N] office equipment, See also: office supplies, office materials
ประทังชีวิต[V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
สงเคราะห์[V] support, See also: assist, back up, Syn. ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, เกื้อหนุน, สนับสนุน
สนับสนุน[V] support, See also: aid, give support to, help, Syn. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน
สมมติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
สมมุติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
สันนิษฐาน[V] presume, See also: suppose, Syn. คาดการณ์, คาดคะเน, คาดเดา, คะเน
คาเฟ่[N] caf?, See also: supper club, Example: ในช่วงการแข่งขันบอลโลกสถานเริงรมย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ คาราโอเกะ ผับ ตลอดจนดิสโกเธกต่างเอาใจลูกค้า โดยการเปิดโทรทัศน์ให้ลูกค้าได้ดูการถ่ายทอดสด, Thai definition: ร้านอาหารที่มีการแสดง, Notes: (อังกฤษ)
โอบอุ้ม[V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
เชียร์[V] support, See also: boost, promote, encourage, Syn. สนับสนุน, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเชียร์ให้เขารับตำแหน่งหัวหน้า เพราะเขาเหมาะสมที่สุด, Thai definition: สนับสนุนให้ลงมือทำ, แสดงความเห็นด้วย, Notes: (อังกฤษ)
การผลักดัน[N] push, See also: encourage, support, promotion, Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม, Example: สหรัฐขอให้รัฐบาลไทยใช้ความพยายามในการผลักดันให้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน, Thai definition: การสนับสนุนทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
ครองชีวิต[V] live, See also: make a living, support oneself, earn one's livelihood, Syn. ครองชีพ, ดำเนินชีวิต, ดำรงชีวิต, ดำรงชีพ, Example: หากเขาเห็นใครต่อใครครองชีวิตอย่างสงบสุข ราบรื่น ปราศจากคนจ้องทำร้าย เขาจะกลัดกลุ้มและทรมานใจมาก
เวชภัณฑ์[N] medical supplies, Example: ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการมีเวชภัณฑ์สมัยใหม่ ทำให้อัตราการตายลดลงอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์
สงบอารมณ์[V] calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
ส่งเสีย[V] support, See also: provide, maintain, help, patronize, Syn. ให้, อุดหนุน, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์, อุปการะ, Ant. ละทิ้ง, ละเลย, Example: การว่างงานทำให้ครอบครัวบางกลุ่มไม่อาจจะส่งเสียลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
อำ[V] hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
สงเคราะห์[V] aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมมติ[V] suppose, See also: take for granted, assume, presume, Syn. สมมุติ, ตี๊ต่าง, Ant. ตามจริง, Example: คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้, Thai definition: คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง
สะกด[V] suppress, See also: control, restrain, curb, hold in / back, repress, Example: จุลลาเองก็น้ำตารื่นแต่หล่อนสะกดไว้, Thai definition: กลั้นไว้, ข่มไว้, Notes: (เขมร)
สำคัญ[V] understand, See also: consider, think, suppose, Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต, Example: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
หากว่า[CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น
อบรมเลี้ยงดู[V] nurture, See also: care, educate, support, Syn. เลี้ยงดู, Example: ถึงแม้จะมีฐานะยากจนแต่ป้าก็อบรมเลี้ยงดูฉันมาอย่างดี, Thai definition: เลี้ยงดูและแนะนำพร่ำสอนสิ่งต่างๆ
ออกแรง[V] physically help, See also: provide support, Example: มีชาวบ้านจำนวนมากเอาใจใส่กุลีกุจอออกแรงช่วยเหลือการงานของแกอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ใช้กำลังช่วย
อุปโลกน์[V] suppose, See also: assume, Syn. สมมติ, Example: ฉายาที่เขานิยมอุปโลกน์ขึ้นมักจะว่าไปตามรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล
อุ้มชู[V] take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
นึกไว้[V] expect, See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise, Syn. คิดไว้, หวังไว้, Example: ผลตอบรับของสินค้าตัวใหม่ไม่ได้เป็นตามที่เจ้าของนึกไว้
แทนที่[V] replace, See also: take the place of, substitute for, supplant, supercede, Syn. แทน, สับเปลี่ยน, Example: ในอนาคตลิกนินซึ่งมีอยู่ในเนื้อไม้ประมาณร้อยละ 30 จะเป็นวัตถุดิบสำคัญเข้าแทนที่ปิโตรเลียมและถ่านหินซึ่งกำลังจะหมดไปทุกวันๆ
ข่มจิต[V] control oneself, See also: restrain one's passion/oneself, suppress one's feeling, Syn. ข่มจิตข่มใจ, ข่มใจ, ข่มอารมณ์, Example: ท่านรู้จักข่มจิตของตนทั้งๆ ที่เป็นคนเจ้าโทสะ, Thai definition: สะกดอารมณ์, ควบคุมอารมณ์
ระงับใจ[V] restrain, See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control, Syn. ข่มใจ, หักห้ามใจ, Example: ผมพยายามระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน
ผู้อุปการะ[N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้ชุบเลี้ยง[N] patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
เพิ่มเติม[V] add, See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach, Syn. เพิ่ม, เสริมเติม, เสริมเพิ่ม, Example: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่, Thai definition: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
เก็บกด[V] repress, See also: suppress, dissimulate, subdue, quench, conceal, Syn. เปิดเผย, Example: มนุษย์มักคิดว่าเราสามารถเก็บกด หรือกักขังอารมณ์ไว้ได้ แต่โดยธรรมชาติ ความรู้สึกที่เก็บกดมักปรากฏออกมาในรูปแบบอื่นที่แอบแฝง, Thai definition: ไม่แสดงความรู้สึก, ไม่แสดงอารมณ์
เกื้อ[V] help, See also: lend a hand, support, aid, assist, promote, favor, Syn. เกื้อหนุน, หนุน, Example: เพราะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันเกื้อให้ไกรสร พรหมวิหารกุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น
เกื้อกูล[V] help, See also: assist, lend a hand, support, patronize, aid, Syn. เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, ช่วยเหลือเกื้อกูล, Example: ทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้อง และเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
เกื้อหนุน[V] aid, See also: lend a hand, assist, help, support, Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ, เกื้อหนุนจุนเจือ, Example: เราต้องสามัคคีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยแท้จริงจึงจะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้, Thai definition: ช่วยเหลือสนับสนุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food   
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: suppress ; subdue ; quell   
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of   FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard   FR: base [f] ; support [m]
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of   
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal   FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
เอกสารประกอบการพิจารณา[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān phijāranā) EN: supporting documents ; records ; material   
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support   FR: avoir un grand coeur ; être généreux
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms   
ห่วงโซ่อุปทาน[n. exp.] (huangsō uppathān) EN: supply chain   
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help   FR: soutenir ; supporter
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize   FR: soutenir
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; morale   FR: volonté [f] ; détermination [f]
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การจ่าย[n.] (kān jāi) EN: supply   FR: distribution [f] ; fourniture [f]
การจ่ายน้ำ[n. exp.] (kān jāi nām) EN: water supply   FR: distribution d'eau [f]
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng khadī) EN: suppressing evidence of a crime   
การประปา[n. exp.] (kān prapā ) EN: water supply ; water works   FR: distribution d'eau [m]
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement   
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
การถือเอาว่า[n. exp.] (kān theū ao wā) EN: supposition   
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto   
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPA    S UW1 P AH0
SUPPES    S AH1 P S
SUPPER    S AH1 P ER0
SUPPLE    S AH1 P AH0 L
SUPPLY    S AH0 P L AY1
SUPPOSE    S AH0 P OW1 Z
SUPPORT    S AH0 P AO1 R T
SUPPERS    S AH1 P ER0 Z
SUPPLEE    S AH1 P L IY0
SUPPLY'S    S AH0 P L AY1 Z
SUPPRESS    S AH0 P R EH1 S
SUPPLIES    S AH0 P L AY1 Z
SUPPOSES    S AH0 P OW1 Z AH0 Z
SUPPLIER    S AH0 P L AY1 ER0
RESUPPLY    R IY0 S AH0 P L AY1
SUPPLIED    S AH0 P L AY1 D
SUPPOSED    S AH0 P OW1 Z D
SUPPORTS    S AH0 P AO1 R T S
SUPPLANT    S AH0 P L AE1 N T
SUPPLIERS    S AH0 P L AY1 ER0 Z
SUPPOSING    S AH0 P OW1 Z IH0 NG
SUPPLYING    S AH0 P L AY1 IH0 NG
SUPPORTED    S AH0 P AO1 R T AH0 D
SUPPORTER    S AH0 P AO1 R T ER0
SUPPORTERS    S AH0 P AO1 R T ER0 Z
SUPPOSEDLY    S AH0 P OW1 Z AH0 D L IY0
SUPPORTING    S AH0 P AO1 R T IH0 NG
SUPPLIERS'    S AH0 P L AY1 ER0 Z
SUPPLANTED    S AH0 P L AE1 N T AH0 D
SUPPLIER'S    S AH0 P L AY1 ER0 Z
SUPPORTIVE    S AH0 P AO1 R T IH0 V
SUPPLEMENT    S AH1 P L AH0 M EH1 N T
SUPPLICANT    S AH1 P L AH0 K AH0 N T
OVERSUPPLY    OW2 V ER0 S AH0 P L AY1
PRESUPPOSE    P R IY2 S AH0 P OW1 Z
SUPPLEMENT    S AH1 P L AH0 M AH0 N T
SUPPRESSES    S AH0 P R EH1 S AH0 Z
SUPPRESSED    S AH0 P R EH1 S T
SUPPRESSOR    S AH0 P R EH1 S ER0
SUPPLANTING    S AH0 P L AE1 N T IH0 NG
SUPPRESSANT    S AH0 P R EH1 S AH0 N T
PRESUPPOSES    P R IY2 S AH0 P OW1 Z AH0 Z
UNSUPPORTED    AH0 N S AH0 P AO1 R T AH0 D
SUPPRESSION    S AH0 P R EH1 SH AH0 N
SUPPOSITION    S AH2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
SUPPORTABLE    S AH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L
SUPPRESSING    S AH0 P R EH1 S IH0 NG
SUPPLEMENTS    S AH1 P L AH0 M AH0 N T S
SUPPLEMENTS    S AH1 P L AH0 M EH1 N T S
SUPPLEMENTED    S AH1 P L AH0 M EH2 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supped    (v) (s uh1 p t)
supper    (n) (s uh1 p @ r)
supple    (j) (s uh1 p l)
supply    (v) (s @1 p l ai1)
suppers    (n) (s uh1 p @ z)
supping    (v) (s uh1 p i ng)
suppler    (j) (s uh1 p l @ r)
support    (v) (s @1 p oo1 t)
suppose    (v) (s @1 p ou1 z)
resupply    (n) (r ii1 s @ p l ai)
supplant    (v) (s @1 p l aa1 n t)
supplest    (j) (s uh1 p l i s t)
supplied    (v) (s @1 p l ai1 d)
supplier    (n) (s @1 p l ai1 @ r)
supplies    (v) (s @1 p l ai1 z)
supports    (v) (s @1 p oo1 t s)
supposed    (v) (s @1 p ou1 z d)
supposes    (v) (s @1 p ou1 z i z)
suppress    (v) (s @1 p r e1 s)
supplants    (v) (s @1 p l aa1 n t s)
suppliant    (n) (s uh1 p l i@ n t)
suppliers    (n) (s @1 p l ai1 @ z)
supplying    (v) (s @1 p l ai1 i ng)
supported    (v) (s @1 p oo1 t i d)
supporter    (n) (s @1 p oo1 t @ r)
supposing    (v) (s @1 p ou1 z i ng)
suppurate    (v) (s uh1 p y u r ei t)
presuppose    (v) (p r ii2 s @ p ou1 z)
supperless    (j) (s uh1 p @ l @ s)
supplanted    (v) (s @1 p l aa1 n t i d)
supplanter    (n) (s @1 p l aa1 n t @ r)
supplement    (n) (s uh1 p l i m @ n t)
supplement    (v) (s uh1 p l i m e n t)
suppleness    (n) (s uh1 p l n @ s)
suppliants    (n) (s uh1 p l i@ n t s)
supplicant    (n) (s uh1 p l i k @ n t)
supplicate    (v) (s uh1 p l i k ei t)
supporters    (n) (s @1 p oo1 t @ z)
supporting    (v) (s @1 p oo1 t i ng)
supposedly    (a) (s @1 p ou1 z @ d l ii)
suppressed    (v) (s @1 p r e1 s t)
suppresses    (v) (s @1 p r e1 s i z)
suppressor    (n) (s @1 p r e1 s @ r)
suppurated    (v) (s uh1 p y u r ei t i d)
suppurates    (v) (s uh1 p y u r ei t s)
presupposed    (v) (p r ii2 s @ p ou1 z d)
presupposes    (v) (p r ii2 s @ p ou1 z i z)
supplanters    (n) (s @1 p l aa1 n t @ z)
supplanting    (v) (s @1 p l aa1 n t i ng)
supplements    (n) (s uh1 p l i m @ n t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ , See also: R. special

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
支援[しえん, shien] Thai: การสนับสนุน English: support (vs)
養う[やしなう, yashinau] Thai: เลี้ยงดู English: to support one's family
納める[おさめる, osameru] Thai: เอาของไปส่งตามกำหนด English: to supply

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Analogquelle {f}analog supply [Add to Longdo]
Anbieter {m}supplier; provider; tenderer; bidder; (potential) seller [Add to Longdo]
Angebot {n} und Nachfrage {f}supply and demand [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Fan {m} | Anhänger {pl}; Anhängerinnen {pl}; Fans {pl}; Anhängerschaft {f}supporter | supporters [Add to Longdo]
Anhang {m}; Zusatz {m}; Nachtrag {m}; Beilage {f} | Anhänge {pl}; Zusätze {pl}; Nachträge {pl}; Beilagen {pl}supplement | supplements [Add to Longdo]
in der Annahme, dass ...; gesetzt den Fall, dass ...assuming that; supposing that [Add to Longdo]
Anodenspannung {f}plate-supply [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Antidröhnblech {n}noise suppression plate [Add to Longdo]
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour [Add to Longdo]
Appetitzügler {n}appetite suppressant [Add to Longdo]
Aufhängung {f}; Aufhängen | Aufhängungen {pl} | federnde Aufhängung | starre Aufhängung | schwimmend gelagerte Aufhängungsuspension | suspensions | spring suspension | rigid suspension | floating supported suspension [Add to Longdo]
Auflage {f}; Stütze {f}rest; support [Add to Longdo]
Auflageblock {m}support block [Add to Longdo]
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure [Add to Longdo]
Auflagefläche {f}supporting surface [Add to Longdo]
Auflagepunkt {m}support point [Add to Longdo]
Auflagetisch {m}supporting table [Add to Longdo]
Ausschreibungsupplementary regulations [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Befürworter {m}supporter [Add to Longdo]
Befürwortung {f}support [Add to Longdo]
Beiheft {n}supplement [Add to Longdo]
Benutzerbetreuung {f}; Anwenderunterstützung {f}user support [Add to Longdo]
Bereitschaftsparallelbetrieb {m} [electr.]continuous battery power supply [Add to Longdo]
Beruhigungsmittel {n} | Beruhigungsmittel {pl}suppressant | suppressants [Add to Longdo]
Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl} | allgemeine Beschreibung | von der Beschreibung gestütztdescription | descriptions | general description | supported by the description [Add to Longdo]
Betreuung {f} von Kundensupport service [Add to Longdo]
Betriebsspannung {f} [electr.]operating voltage; supply voltage; working voltage [Add to Longdo]
Betriebsstromversorgung {f}auxiliary power supply [Add to Longdo]
Bezugsquelle {f}; Lieferquelle {f}source of supply [Add to Longdo]
Bildschirmhalter {m}monitor support [Add to Longdo]
Bittsteller {m} | Bittsteller {pl}suppliant | suppliants [Add to Longdo]
Blechunterlage {f}metal support [Add to Longdo]
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply [Add to Longdo]
Bürobedarf {m}office supply [Add to Longdo]
Bürobedarfsartikel {pl}office supplies [Add to Longdo]
Büromaterial {n}office supplies; office stationery [Add to Longdo]
Currysuppe {f} [cook.]mulligatawny [Add to Longdo]
Dampfzuleitung {f}steam supply line [Add to Longdo]
Deckenträger {m}supporting beam [Add to Longdo]
Dichtungsunterlage {f}seal support [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Drehmomentstütze {f}torque support [Add to Longdo]
Druckluftanschluss {m}compressed air supply [Add to Longdo]
Einblastemperatur {f} [comp.]supply air temperature [Add to Longdo]
Einzelfilterversorgung {f}individual filter supply [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
すっぱ[, suppa] (adv,adv-to) (See すっぱり) do something completely; cut cleanly [Add to Longdo]
すっぱり[, suppari] (adv,adv-to) do something completely [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
と仮定して[とかていして, tokateishite] (exp) assuming that ...; supposing that ... [Add to Longdo]
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]
はずです;はずだ[, hazudesu ; hazuda] (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [Add to Longdo]
[, ba] (prt) indicates supposition; if ... then; (P) [Add to Longdo]
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
エコー減衰器[エコーげんすいき, eko-gensuiki] (n) {comp} echo suppressor [Add to Longdo]
エネルギー供給[エネルギーきょうきゅう, enerugi-kyoukyuu] (n) energy supply [Add to Longdo]
オフィシャルサプライヤー[, ofisharusapuraiya-] (n) official supplier [Add to Longdo]
オンサイトサポート[, onsaitosapo-to] (n) {comp} on-site support [Add to Longdo]
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center [Add to Longdo]
カスタマーサポート[, kasutama-sapo-to] (n) {comp} customer support [Add to Longdo]
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain [Add to Longdo]
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]
サービス(P);サーヴィス[, sa-bisu (P); sa-visu] (n,vs,adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P) [Add to Longdo]
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
サパー[, sapa-] (n) supper; (P) [Add to Longdo]
サパークラブ[, sapa-kurabu] (n) supper club [Add to Longdo]
サプライ[, sapurai] (n) supply; (P) [Add to Longdo]
サプライア[, sapuraia] (n) {comp} supplier [Add to Longdo]
サプライサイド[, sapuraisaido] (n) supply side [Add to Longdo]
サプライサイドエコノミックス[, sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics [Add to Longdo]
サプライチェーン[, sapuraichie-n] (n) supply chain [Add to Longdo]
サプライチェーンマネジメント[, sapuraichie-nmanejimento] (n) supply chain management [Add to Longdo]
サプライヤー[, sapuraiya-] (n) supplier; (P) [Add to Longdo]
サプライヤサイト[, sapuraiyasaito] (n) {comp} supplier site [Add to Longdo]
サプリ[, sapuri] (n) (abbr) (See サプリメント) supplement; (P) [Add to Longdo]
サプリカント[, sapurikanto] (n) {comp} supplicant [Add to Longdo]
サプリメント[, sapurimento] (n) supplement [Add to Longdo]
サプレス[, sapuresu] (n,vs) {comp} suppression [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] (n) {comp} suppressible [Add to Longdo]
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor) [Add to Longdo]
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) [Add to Longdo]
サポート[, sapo-to] (n,vs) support; (P) [Add to Longdo]
サポートウェア[, sapo-touea] (n) {comp} support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[, sapo-toguru-pu] (n) {comp} support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[, sapo-tosutaffu] (n) {comp} support staff [Add to Longdo]
サポートセンター[, sapo-tosenta-] (n) support centre (center) [Add to Longdo]
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] (n) {comp} system support; system aids [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] athletic supporter [Add to Longdo]
不得人心[bù dé rén xīn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] not enjoy popular support; be unpopular [Add to Longdo]
仗腰[zhàng yāo, ㄓㄤˋ ㄧㄠ, ] to back sb up; to support (from the rear) [Add to Longdo]
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, ] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb [Add to Longdo]
作主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] to decide; to make decisions; to back up sb; support [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply [Add to Longdo]
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply does not meet demand [Add to Longdo]
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供应[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ˋ, / ] to supply; to provide; to offer [Add to Longdo]
供应商[gōng yìng shāng, ㄍㄨㄥ ˋ ㄕㄤ, / ] supply trade [Add to Longdo]
供应者[gōng yìng zhě, ㄍㄨㄥ ˋ ㄓㄜˇ, / ] supplier [Add to Longdo]
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] supply chain [Add to Longdo]
供水[gōng shuǐ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] to supply water [Add to Longdo]
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.) [Add to Longdo]
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, / ] heat supply [Add to Longdo]
供燃气[gōng rán qì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] gas supply [Add to Longdo]
供给[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand) [Add to Longdo]
供货[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] to supply goods [Add to Longdo]
供货商[gōng huò shāng, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, / ] supply of merchandise; a supplier [Add to Longdo]
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, / ] supply and marketing; distribution; supply and sales [Add to Longdo]
供销商[gōng xiāo shāng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄕㄤ, / ] distribution business; supplier [Add to Longdo]
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity [Add to Longdo]
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand [Add to Longdo]
供养[gōng yǎng, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˇ, / ] to provide for one's elders; to support one's parents [Add to Longdo]
依靠[yī kào, ㄧ ㄎㄠˋ, ] to rely on sth (for support etc); to depend on [Add to Longdo]
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, ] provided that; supposing that; if [Add to Longdo]
借重[jiè zhòng, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, ] to rely on sb for support [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose [Add to Longdo]
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] if; supposing that; acting county magistrate [Add to Longdo]
假使[jiǎ shǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄕˇ, 使] if; in case; suppose; given ... [Add to Longdo]
假定[jiǎ dìng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄧㄥˋ, ] to assume; to suppose; supposed; so-called; assumption; hypothesis [Add to Longdo]
假若[jiǎ ruò, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨㄛˋ, ] if; supposing; in case [Add to Longdo]
假设[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] suppose that...; hypothesis; conjecture [Add to Longdo]
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] make the decision; take charge of; back up; support; be host [Add to Longdo]
全力[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, ] with all one's strength; full strength; all-out (effort); fully (support) [Add to Longdo]
兼营[jiān yíng, ㄐㄧㄢ ˊ, / ] a second job; supplementary way of making a living [Add to Longdo]
切断[qiē duàn, ㄑㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off (a supply etc) [Add to Longdo]
副刊[fù kān, ㄈㄨˋ ㄎㄢ, ] supplement [Add to Longdo]
剿匪[jiǎo fěi, ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˇ, ] to suppress bandits (used by the Nationalist government in their 1930s campaigns against the communists) [Add to Longdo]
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, / ] get or supply meals at a fixed rate; board [Add to Longdo]
匮乏[kuì fá, ㄎㄨㄟˋ ㄈㄚˊ, / ] deficient; short of (supplies, money etc); in need [Add to Longdo]
匮缺[kuì quē, ㄎㄨㄟˋ ㄑㄩㄝ, / ] deficient; short of (supplies, money etc); in need [Add to Longdo]
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter [Add to Longdo]
取代[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, ] substitute; to replace; to supplant [Add to Longdo]
取缔[qǔ dì, ㄑㄩˇ ㄉㄧˋ, / ] ban; outlaw; prohibit; suppress [Add to Longdo]
吃不住[chī bu zhù, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] be unable to bear or support [Add to Longdo]
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, / ] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important [Add to Longdo]
吊楼[diào lóu, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄡˊ, / ] a building supported on pillars projecting over a river; a mountain hut supported on pillars [Add to Longdo]
向背[xiàng bèi, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄟˋ, ] to support or oppose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier [Add to Longdo]
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff [Add to Longdo]
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support [Add to Longdo]
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support [Add to Longdo]
ネイティブサポート[ねいていぶさぽーと, neiteibusapo-to] native support [Add to Longdo]
ネイティブ対応[ネイティブたいおう, neiteibu taiou] native support [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
隠蔽子[いんぺいし, inpeishi] suppressor [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
回復管理機能[かいふくかんりきのう, kaifukukanrikinou] RMS, Recovery Management Support [Add to Longdo]
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]
漢字対応[かんじたいおう, kanjitaiou] kanji support [Add to Longdo]
管理提供オブジェクト[かんりていきょうオブジェクト, kanriteikyou obujiekuto] management support object [Add to Longdo]
技術支援[ぎじゅつしえん, gijutsushien] technical support [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] support (vs) [Add to Longdo]
採用しない[さいようしない, saiyoushinai] not supported [Add to Longdo]
支援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] support group [Add to Longdo]
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support [Add to Longdo]
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] support (vs) [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] protocol supported [Add to Longdo]
対応版[たいおうはん, taiouhan] supported version [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply [Add to Longdo]
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff [Add to Longdo]
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor [Add to Longdo]
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible [Add to Longdo]
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor [Add to Longdo]
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply) [Add to Longdo]
補遺[ほい, hoi] supplement [Add to Longdo]
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
味噌汁[みそしる, misoshiru] Bohnenmuss_Suppe [Add to Longdo]
[しる, shiru] -Saft, -Suppe, -Bruehe [Add to Longdo]
汁粉[しるこ, shiruko] suesse_Bohnensuppe_mit_Reiskuchen [Add to Longdo]
雑炊[ぞうすい, zousui] Reissuppe_mit_Gemuese [Add to Longdo]
雑煮[ぞうに, zouni] Suppe_mit_Reiskuchen_und_Gemuese [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top