ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupendous

S T UW0 P EH1 N D AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupendous-, *stupendous*, stupendou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupendous(adj) ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, มหาศาล, มหึมา, Syn. large, immense, great
stupendous(adj) น่าประหลาดใจ, See also: น่าทึ่ง, Syn. astounding, marvelous, extraordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้มึนงง, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious, enormous

English-Thai: Nontri Dictionary
stupendous(adj) มากมาย, มหัศจรรย์, น่าทึ่ง, น่าประหลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Stupendous and tremendous.-อะแหล่มแฉ่มสุดๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Let it slip, but may I say, that was a stupendous shot.ปล่อยไปเถอะ แต่ขอผมพูดหน่อย ช็อตเมื่อกี้ช่างน่าทึ่งมาก Alpha and Omega (2010)
"or stupendous parts,"หรือส่วนที่น่าอัศจรรย์ Exit Wounds (2010)
You were stupendous tonight, Pottsy!คุณเป็นคนที่น่าทึ่งในคืนนี้ pottsy! One Chance (2013)
What do you mean, why? I'm a stupendous manager.คุณหมายถึงอะไรทำไม ผมเป็นผู้จัดการมากมาย. One Chance (2013)
♪ that it would be stupendous♪ that it would be stupendous Intro to Felt Surrogacy (2013)
Because its own stupendous gravity is squeezing its atoms together.บีบอะตอมของตนร่วมกัน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
The big bang must have produced stupendous numbers of neutrinos, which flew unhindered through that inconceivable crush of matter.บิ๊กแบงจะต้องมีการผลิต ตัวเลขที่น่าทึ่งของนิวตริโน, ซึ่งบินไม่ จำกัด ผ่านที่ปิ๊นึกไม่ถึงของเรื่อง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
When the added weight becomes too much for it to bear, the dwarf detonates like a stupendous thermonuclear bomb.เมื่อกลายเป็นน้ำหนัก ที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป มันจะทน คนแคระอะโกโก้เช่น ระเบิดสาหัสมากมาย Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stupendousIt is stupendous project.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STUPENDOUS S T UW0 P EH1 N D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupendous (j) stjˈuːpˈɛndəs (s t y uu1 p e1 n d @ s)
stupendously (a) stjˈuːpˈɛndəsliː (s t y uu1 p e1 n d @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupendous \Stu*pen"dous\, a. [L. stupendus astonishing, p.
   future pass. of stupere to be astonished at. Cf. {Stupid}.]
   Astonishing; wonderful; amazing; especially, astonishing in
   magnitude or elevation; as, a stupendous pile. "A stupendous
   sum." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      All are but parts of one stupendous whole. --Pope.
   [1913 Webster] -- {Stu*pen"dous*ly}, adv. --
   {Stu*pen"dous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupendous
   adj 1: so great in size or force or extent as to elicit awe;
       "colossal crumbling ruins of an ancient temple"; "has a
       colossal nerve"; "a prodigious storm"; "a stupendous
       field of grass"; "stupendous demand" [syn: {colossal},
       {prodigious}, {stupendous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top