ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

struthers

S T R AH1 DH ER0 Z   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -struthers-, *struthers*, struther
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา struthers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *struthers*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Struther, please hurry up.Struther, beeil dich bitte. Nevada Smith (1966)
Struther, you'd better hurry up and get outta there.Struther, jetzt beeil dich mal und komm da raus. Nevada Smith (1966)
President ? Send a memo to gabon. Ask if they need foreign aid,Fragen Sie, ob sie Entwicklungshilfe benötigen oder ob sie wollen, dass Sally Struthers ein paar ihrer Kinder adoptiert. Hail to the Chief (1987)
With the morning paper handy.Manchmal ist es Bert Convy, manchmal ist es Vickie Lawrence, manchmal ist es Sally Struthers. Shake, Rattle and Roll (1989)
It's Shirley MacLaine, Glenn Close, Meryl Streep and Sally Struthers in Woody Allen's Oh, My Head.Mit Shirley MacLaine, Glenn Close, Meryl Streep und Sally Struthers... in Woody Allens Oh, My Head. Dance Show (1990)
Oh, and look. Sally Struthers is the queen.Oh, und schau, Sally Struthers spielt die Königin. We'll Follow the Sun (1990)
Yeah, here's the Sally Struthers Whining Channel.Aber ja, da haben wir den Sally-Struthers-Jammer-Kanal. Kelly Does Hollywood: Part 1 (1991)
Thank you very much, Mr. Asthruder.Oh, haben Sie vielen Dank, Monsieur AnstrutherThe Mystery of Hunter's Lodge (1991)
This is mr. Anstruther, of the London Mainland Scotish railway.Dies ist Mr. Anstruther von der London, Midland and Scottish Railway. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
Pauvre Mr. Anstruther, he is an man obsessed.Pauvre Monsieur Anstruther. Er ist besessen, der Mann. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
I think it would be more fruitful to find the bicycle of Mr. Anstruther.Es wäre fruchtbarer, das Fahrrad von Monsieur Anstruther zu finden. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
Mr. Anstruther will be most pleased.Monsieur Anstruther, er wird sehr erfreut sein. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
This person alightedt from the train at the very next stop and stole the bicycle of my friend, monsieur Anstruther.Diese Person verließ den Zug direkt beim nächsten Halt und stahl das Fahrrad meines Freundes Monsieur AnstrutherThe Mystery of Hunter's Lodge (1991)
If it was found and identified by Mr. Anstruther as the one stolen, then it was sure that the murderer was still around the Hunter's Lodge.Wenn es gefunden und von Anstruther identifiziert worden wäre dann würde das beweisen, dass der Mörder immer noch in der Nähe ist. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
- Monsieur Anstruther.- Monsieur AnstrutherThe Mystery of Hunter's Lodge (1991)
Do you or do you not want your bicycle?Monsieur Anstruther, wollen Sie Ihr Fahrrad nun oder nicht? The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
Do I look like Sally Struthers?Sehe ich etwa aus wie Sally Struthers? Just Shoe It (1992)
It was a reception at Mrs. Struthers', given on the Lord's day but with champagne and singing from the table tops.Würde sagen, es war ein Empfang bei Mrs. Struthers am Tag des Herren, es gab Champagner und man sang auf den Tischen. The Age of Innocence (1993)
Nastasia, the Struthers are sending the carriage at seven.Nastasie, die Struthers schicken die Kutsche um sieben. The Age of Innocence (1993)
To Mrs. Struthers?Zu Mrs. Struthers? The Age of Innocence (1993)
I could be my worst nightmare but who'd wanna go around looking like Sally Struthers?Ich könnte auch mein schlimmster Albtraum sein... aber wer will schon wie Sally Struthers aussehen? Take My Wife, Please (1993)
No, not Sally Struthers Feeds the Third World Channel.Nein, nicht Sally-Struthers- rettet-die-Dritte-Welt-Kanal. The Worst Noel (1993)
Well, I am statuesque with flowing red hair and a booty that your hand just aches to grab.Na ja, die Satteltaschen haben mich getäuscht. Ist das eine Statue von Sally Struthers? Love Conquers Al (1995)
I'm Vanessa Struthers.Ich bin Vanessa Struthers. Any Given Sunday (1999)
My mom adopted him from Sally Struthers like years ago.- So ähnlich. Meine Mom hat ihn von Sally Struthers. Garden State (2004)
Take it somewhere else, Sally Struthers, and get outta my face.Nimm es dir woanders, Sally Struthers,... und geh mir aus den Augen. It's a Long Way Back (2011)
I don't care if you were Father Christmas to Lady Anstruther.Mir ist es egal, ob Sie für Lady Anstruther der Weihnachtsmann waren. Episode #3.4 (2012)
I was Jimmy to Lady Anstruther.Ich war Jimmy bei Lady AnstrutherEpisode #3.4 (2012)
I thought you were bringing Miss Struthers with you tonight.Wolltest du nicht Miss Struthers mitbringen? The Big Four (2013)
I sent one to Lady Anstruther.Ich habe Lady Anstruther eine geschickt. Episode #4.1 (2013)
It's a letter from Lady Anstruther again.Wieder ein Brief von Lady AnstrutherEpisode #5.1 (2014)
It did. From Lady Anstruther.Ja... von Lady AnstrutherEpisode #5.1 (2014)
Do you remember Lady Anstruther?Kennst du noch Lady AnstrutherEpisode #5.1 (2014)
You mean Jock Anstruther's widow? That's it.- Du meinst die Witwe von Jock AnstrutherEpisode #5.1 (2014)
Why must Lady Anstruther choose Saturday, of all days?Warum muss Lady Anstruther unbedingt am Samstag kommen? Episode #5.1 (2014)
James... please tell Mrs Hughes that Lady Anstruther will be staying.James, bitte sagen Sie Mrs. Hughes, dass Lady Anstruther bleiben wird. Episode #5.1 (2014)
James... did you know about Lady Anstruther's visit?James? Wusstest du über Lady Anstruthers Besuch Bescheid? Episode #5.1 (2014)
James, did my eyes deceive me, or did Lady Anstruther pass you a note during dinner?James? Täuschen mich meine Augen, oder gab Ihnen Lady Anstruther eine Notiz? Episode #5.1 (2014)
You know what you tell Lady Anstruther about high blood pressure.Sie wissen, was Sie Lady Anstruther über hohen Blutdruck erzählen. Dracula's Daughter (1936)
What? I've called about Lady Anstruther.Ich rufe an wegen Lady AnstrutherDracula's Daughter (1936)

CMU English Pronouncing Dictionary
STRUTHERS    S T R AH1 DH ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top