ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strengthened

S T R EH1 NG TH AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthened-, *strengthened*, strengthen, strengthene
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I am strengthened by your rejection.เพราะฉันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการปฏิเสธของคุณ The Russia House (1990)
That's why I'm strengthened enough to go home.ตอนนี้ฉันก็มีพลังมากพอที่จะกลับบ้านแล้วไง Episode #1.9 (2010)
By attempting to kill us, my mother strengthened the bond between my siblings and I.ความพยายามของแม่ฉัน ที่จะฆ่าฉันและพี่น้อง ทำให้สายใยระหว่างฉันและพี่น้องแข็งแกร่งขึ้น Before Sunset (2012)
Like a muscle, it can be strengthened with proper use.เหมือนกล้ามเนื้อ ที่จะแข็งแรงขึ้นเมื่อใช้อย่างเหมาะสม Episode #1.1 (2012)
Like a muscle, it can be strengthened with proper use.เหมือนกล้ามเนื้อ ใช้อย่างเหมาะสมก็จะแข็งแรงขึ้น Episode #1.1 (2012)
Hard living has strengthened your resolve.การอยู่อย่างลำบาก มันทำให้การตัดสินใจของเจ้าแน่วแน่ขึ้น Hat Trick (2012)
It strengthened the bond between the men and... kept morale high.เพื่อกระชับมิตรระหว่างทหาร และสร้างขวัญกำลังใจ Stonehearst Asylum (2014)
This only strengthened our decision to start with a more emotionally cognitive specimen.ซึ่งนั่นยิ่งย้ำให้เราตัดสินใจ... เริ่มต้นใหม่ด้วยตัวทดลองที่มีการรับรู้ทางอารมณ์สูงขึ้น Morgan (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengthenedCorporate governance and accountability are being strengthened.
strengthenedSuspicion that this amounts to insider trading has strengthened.
strengthenedThey strengthened the embankments to secure the village against floods.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRENGTHENED S T R EH1 NG TH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strengthened (v) strˈɛŋθnd (s t r e1 ng th n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strengthen \Strength"en\, v. t. [imp. & p. p. {Strengthened}; p.
   pr. & vb. n. {Strengthening}.]
   1. To make strong or stronger; to add strength to; as, to
    strengthen a limb, a bridge, an army; to strengthen an
    obligation; to strengthen authority.
    [1913 Webster]
 
       Let noble Warwick, Cobham, and the rest, . . .
       With powerful policy strengthen themselves. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To animate; to encourage; to fix in resolution.
    [1913 Webster]
 
       Charge Joshua, and encourage him, and strengthen
       him.                 --Deut. iii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To invigorate; confirm; establish; fortify; animate;
     encourage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strengthened
   adj 1: given added strength or support; "reinforced concrete
       contains steel bars or metal netting" [syn: {reinforced},
       {strengthened}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top