ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strengthen

S T R EH1 NG TH AH0 N   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthen-, *strengthen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strengthen[VI] แข็งแรงขึ้น, See also: มีพลังมากขึ้น
strengthen[VT] ทำให้แข็งแรง, See also: ให้พลัง, เพิ่มกำลัง, Syn. harden, invigorate, toughen
strengthener[N] ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strengthen(สเทรง'เธิน) vi.,vt. (ทำให้) แข็งแรงขึ้น,มีพลังมากขึ้น,มีประสิทธิภาพมากขึ้น., See also: strengthener n., Syn. fortify

English-Thai: Nontri Dictionary
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clears up anaemia and strengthens red corpuscles. It builds the blood.ขจัดโลหิตจาง เพิ่มเม็ดเลือดแดง Suspiria (1977)
Stand aside. Dancing strengthens the legs.ถอยไป มันต้องใช้ท่อนขาที่แข็งแรงของนักเต้น Mannequin: On the Move (1991)
Strengthen the spirit of one of the best training methodsการฝึกที่ดีคือต้องทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง Sex Is Zero (2002)
We need to strengthen the spirit ofพวกฉันจะทำให้นายกล้าให้ได้ Sex Is Zero (2002)
He planned it all so he could make the theater in time to strengthen his alibi, if one became necessary.เขาวางแผนล่วงหน้าไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการไปดูละครนั่นด้วย เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Match Point (2005)
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น Train Man (2005)
The reason I am seeking to strengthen our weapons is for BuYeo.เหตุผลที่ข้าพยายามเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้กับอาวุธของพวกเราก็เพื่อพูยอ Episode #1.8 (2006)
And to strengthen this new Christian tradition..และเพื่อให้ทฤษฏี ปฏิบัติเข้มแข็งขึ้น The Da Vinci Code (2006)
Isn't learning wushu able to strengthen the body?ไหนบอกว่าฝึกยุทธทำให้ร่างกายแข็งแรง? Fearless (2006)
Is purely to strengthen your body?เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงงั้นหรือ? Fearless (2006)
Learning wushu is to strengthen the body, to help the othersเรียนวูซูเพื่อความแข็งแกร่ง ของร่างกาย และเพื่อช่วยผู้อื่น Fearless (2006)
You train to strengthen your body.แกต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกายก่อน Art of Fighting (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengthenCorporate governance and accountability are being strengthened.
strengthenIt is important to strengthen the basis.
strengthenPassions weaken, but habits strengthen, with age.
strengthenShe always looked, but habits strengthen, with age.
strengthenSuspicion that this amounts to insider trading has strengthened.
strengthenThe front-roller thrust angle is 2 degrees, probably there were plans to strengthen that angle a little when racing.
strengthenThe key to raising every soldier into a great warrior is in strengthening training.
strengthenThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
strengthenThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
strengthenThey strengthened the embankments to secure the village against floods.
strengthenTime, which strengthens friendship, weakens love.
strengthenWestern nations have to put their heads together to strengthen the dollar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงแข็งแรง[V] strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai definition: แน่นและทนทาน
กระชับ[V] strengthen, See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify, Syn. เชื่อม, Ant. ตัด, Example: รัฐบาลไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับพม่าด้วยการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่ม, Notes: (เขมร)
เสริมกำลัง[V] reinforce, See also: strengthen, supplement, Example: รัฐบาลได้ส่งทหารราบเข้าเสริมกำลัง เพื่อปิดล้อมพวกกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า, Thai definition: เพิ่มกำลังเข้าไป เพื่อสนับสนุนในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เสริมสร้าง[V] reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
เสริมสร้าง[V] reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่นคงแข็งแรง[v. exp.] (mankhong khaengraēng) EN: strengthen   
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlang) EN: reinforce ; strengthen ; supplement   
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify   
ทำให้แข็งแรงขึ้น [v. exp.] (thamhai khaengraēng kheun) EN: consolidate ; strengthen   FR: renforcer
ทำให้มั่นคง[v. exp.] (thamhai mankhong) EN: strengthen ; stabilize   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRENGTHEN S T R EH1 NG TH AH0 N
STRENGTHENS S T R EH1 NG TH AH0 N Z
STRENGTHENED S T R EH1 NG TH AH0 N D
STRENGTHENING S T R EH1 NG TH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strengthen (v) strˈɛŋθn (s t r e1 ng th n)
strengthens (v) strˈɛŋθnz (s t r e1 ng th n z)
strengthened (v) strˈɛŋθnd (s t r e1 ng th n d)
strengthening (v) strˈɛŋθnɪŋ (s t r e1 ng th n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
引っ[ひっ, hitsu] (pref) (from 引き) (See 引っ抱える) goes before a verb to strengthen its meaning or to add emphasis [Add to Longdo]
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo) [Add to Longdo]
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure [Add to Longdo]
関係強化[かんけいきょうか, kankeikyouka] (n,vs) strengthening of relations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strengthen \Strength"en\, v. i.
   To grow strong or stronger.
   [1913 Webster]
 
      The young disease, that must subdue at length,
      Grows with his growth, and strengthens with his
      strength.                --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strengthen \Strength"en\, v. t. [imp. & p. p. {Strengthened}; p.
   pr. & vb. n. {Strengthening}.]
   1. To make strong or stronger; to add strength to; as, to
    strengthen a limb, a bridge, an army; to strengthen an
    obligation; to strengthen authority.
    [1913 Webster]
 
       Let noble Warwick, Cobham, and the rest, . . .
       With powerful policy strengthen themselves. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To animate; to encourage; to fix in resolution.
    [1913 Webster]
 
       Charge Joshua, and encourage him, and strengthen
       him.                 --Deut. iii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To invigorate; confirm; establish; fortify; animate;
     encourage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strengthen
   v 1: make strong or stronger; "This exercise will strengthen
      your upper body"; "strengthen the relations between the two
      countries" [syn: {strengthen}, {beef up}, {fortify}] [ant:
      {weaken}]
   2: gain strength; "His body strengthened" [ant: {weaken}]
   3: give a healthy elasticity to; "Let's tone our muscles" [syn:
     {tone}, {tone up}, {strengthen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top