ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stored

S T AO1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stored-, *stored*, stor, store
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stored program control (SPC)การควบคุมด้วยโปรแกรม (เอสพีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stored-energy weldingการเชื่อมพลังงานสะสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stored-value cardsบัตรเงินสด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there any information stored in Hal about the monolith?มีข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้ในระบบ แฮล เกี่ยวกับหินใหญ่ก้อนเดียว? 2010: The Year We Make Contact (1984)
It housed the Ark of the Tabernacle, which stored the original 10 Commandments which God gave to Moses.หีบแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นที่บรรจุของ บัญญัติสิบประการ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ โมเสส Pi (1998)
They stored these weapons in accordance with her will.พวกเค้าเก็บอาวุญพวกนี้ไว้ตามคำสั่งเธอ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
What there was was the IBM punch card system which controlled and stored information based upon the holes that were punched in various rows and columns.ระบบตอกบัตรของบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งควบคุมและเก็บข้อมูล โดยอาศัยรูที่ตอก The Corporation (2003)
Past the room that contained their machines and up two levels... he made his way to another room... where he had stored what I will refer to from here on as the Failsafe Machine.ผ่านห้องที่เก็บกล่องของทั้งคู่แล้วขึ้นไปสองชั้น มีห้องที่เขาเช่าไว้อีกห้องหนึ่ง ที่ใช้เก็บกล่องที่ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า เครื่องกันพลาด Primer (2004)
Of course we are! We have it stored in a very a safe place!แน่อยู่แล้ว เราเก็บมันไว้ในที่ที่ปลอดภัยมาก (ขยับปาก : Episode #1.1 (2006)
Until those new systems are installed, all the cash will be stored upstairs.จนกว่าระบบใหม่จะถูกติดตั้ง เงินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ชั้นบน Bandidas (2006)
It is stored - bedroom when I was downstairs, and you were outside.ห้องนอน เราลงไปข้างล่าง เธออยู่ข้างนอก Paranormal Activity (2007)
You'll be stored in an underground bunker for so long you'll forget what fresh air smells like.นายจะถูกจับขัง จนไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันอีก Chuck Versus the Marlin (2008)
All right, the microchip is stored inside a vault in Von Hayes' mansion.เอาละ ไมโครชิพ ถูกเก็บไว้ในห้องลับ ในที่พักของ วอน เฮย์ Chuck Versus the Break-Up (2008)
The key component of this catalyst would be something that couldn't be stored or created synthetically.ส่วนประกอบสำคัญของตัวเร่งนี้จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง มันเก็บไว้ไม่ได้หรือสังเคราะห์ขี้นมาไม่ได้ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
We can create the antidote And then just dissolve it into scott's stored blood.แล้วละลายในเลือด ที่เก็บไว้ของนักสืบสก๊อตต์ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storedEarly man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.
storedHe has access to the stored information.
storedProgress is monitored daily and stored in a database.
storedWe stored the hay in the barn.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนชีพ[kheūnchīp] (v) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life  FR: ressusciter ; revivre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STORED S T AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stored (v) stˈɔːd (s t oo1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储值卡[chǔ zhí kǎ, ㄔㄨˇ ㄓˊ ㄎㄚˇ, / ] stored-value card; pre-paid card (telephone, transport etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストアドプロシージャ[sutoadopuroshi-ja] (n) { comp } stored procedure [Add to Longdo]
格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] (n) { comp } stored-messages [Add to Longdo]
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] (n) { comp } stored message listing; MS [Add to Longdo]
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] (n) { comp } stored message summary; MS [Add to Longdo]
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] (n) { comp } stored message alert; MS [Add to Longdo]
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] (n) { comp } stored message deletion; MS [Add to Longdo]
格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] (n) { comp } stored message auto-forward; MS [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] (n) { comp } stored message fetching; MS [Add to Longdo]
乾蝕[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation [Add to Longdo]
生き返る(P);生返る(P);生きかえる[いきかえる, ikikaeru] (v5r, vi) to revive; to come to oneself; to be restored to life; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] stored-messages [Add to Longdo]
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS [Add to Longdo]
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS [Add to Longdo]
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS [Add to Longdo]
格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Store \Store\, v. t. [imp. & p. p. {Stored}; p. pr. & vb. n.
   {Storing}.] [OE. storen, OF. estorer to construct, restore,
   store, LL. staurare, for L. instaurare to renew, restore; in
   + staurare (in comp.) Cf. {Instore}, {Instaurate}, {Restore},
   {Story} a floor.]
   1. To collect as a reserved supply; to accumulate; to lay
    away.
    [1913 Webster]
 
       Dora stored what little she could save. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish; to supply; to replenish; esp., to stock or
    furnish against a future time.
    [1913 Webster]
 
       Her mind with thousand virtues stored. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Wise Plato said the world with men was stored.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Having stored a pond of four acres with carps,
       tench, and other fish.        --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. To deposit in a store, warehouse, or other building, for
    preservation; to warehouse; as, to store goods.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stored \Stored\, a.
   Collected or accumulated as a reserve supply; as, stored
   electricity.
   [1913 Webster]
 
      It is charged with stored virtue.    --Bagehot.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top