ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

statuesque

S T AE2 CH UW0 EH1 S K   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statuesque-, *statuesque*
English-Thai: Nontri Dictionary
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So cool and statuesqueSo cool and statuesque Burlesque (2010)
If you're into the tall, statuesque model type.ถ้าคุณต้องการจำพวก สูงขาวหุ่นนางแบบ Into the Deep (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUESQUE    S T AE2 CH UW0 EH1 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statuesque    (j) stˌætʃuˈɛsk (s t a2 ch u e1 s k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Statuesque \Stat`u*esque"\ (st[a^]ch`[=oo]*[e^]sk" or
   st[a^]t`[-u]*[e^]sk"), a.
   Partaking of, or exemplifying, the characteristics of a
   statue; having the symmetry, or other excellence, of a statue
   artistically made; as, statuesquelimbs; a statuesque
   attitude.
   [1913 Webster]
 
      Their characters are mostly statuesque even in this
      respect, that they have no background.  --Hare.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statuesque
   adj 1: of size and dignity suggestive of a statue [syn:
       {stately}, {statuesque}]
   2: suggestive of a statue [syn: {Junoesque}, {statuesque}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top