Search result for

squirm

(40 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squirm-, *squirm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squirm[VI] บิดตัวไปมา, See also: กระดิกตัวไปมา, กลิ้งเกลือกไปมา, Syn. wriggle, writhe, turn, twist
squirm[VI] รู้สึกอึดอัด, See also: รู้สึกไม่สบายใจ, รู้สึกทรมาน, Syn. agonize, feel uncomfortalbe
squirm[N] การบิดตัวไปมา, See also: การกระดิกตัวไปมา, การกลิ้งเกลือกไปมา, Syn. twist, wriggle
squirm out of[PHRV] บิดตัว (เพราะอึดอัดใจ), See also: กระดิกตัว, Syn. get out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
squirmy(สเควอ'มี) adj. ดิ้นไปมา,บิด ๆ ,งอ,กระดุกกระดิก,เหมือนตัวหนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
squirm(vi) ดิ้นรน,บิดตัวไปมา,กระดุกกระดิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Also, the block is squirming with reapers.แถวนี้มียมทูตเต็มไปหมดด้วย Two Minutes to Midnight (2010)
I lovand it's gonna hurt, but only for a little while. No squirming.มันจะเจ็บ แต่แค่แป้บเดียว Death and All His Friends (2010)
You're a squirmish one, huh?เธอชอบให้ใช้ไม้แข็งใช่มั๊ยฮะ? It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
You're a mess... stuttering about a heart attack, squirming.นายแย่แล้วล่ะ พูดติดอ่างเรื่องหัวใจวาย บิดตัวไปมา Broad Daylight (2010)
I do love to watch you squirm.ฉันชอบดูคุณตอนอึกอักจริงๆ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
All I ever hear from Robert and Stannis is how I'm not tough enough, how I squirm at the sight of blood.ข้าได้ยินโรเบิร์ตกับสเตนนิสพูดตลอด ว่าข้าไม่แกร่งพอ ว่าข้าสะดุ้ง ตอนเห็นเลือด The Wolf and the Lion (2011)
You want him squirming around?คุณอยากให้เขาดิ้นพล่านไปทั่วหรอ Fall from Grace (2011)
Can't watch you squirm with an email.ทนเห็นคุณทรมานจากอีเมลล์ไม่ไหว Welcome to the Occupation (2011)
I'm rather enjoying watching you squirm. Scotch?ฉันยินดีมากที่ได้เห็นนายร้อนรนแบบนี้ เหล้าหน่อยไหม Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I found a better plan, and I like watching you squirm.ฉันเจอแผนที่ดีกว่า และฉันชอบที่เห็นเธอรู้สึกอึดอัด The Big Sleep No More (2011)
Quit squirming, Mr. Winchester.หยุดดิ้นรนเถอะ คุณวินเชสเตอร์ Defending Your Life (2011)
Sure, it was fun... watching your family squirm and burn away... like ants under a magnifying glass.วายวอดไปเหมือนกับรังมดที่ถูก แสงแดดจากแว่นขยายเผา และแน่นอนว่าฉันเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ขณะที่ชื่อพวกคอลลินส์ย่อยยับ Dark Shadows (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดิบ[V] wriggle, See also: squirm, writhe, twist, Syn. กระดึบ, Thai definition: อาการที่คืบไปทีละน้อย
กระดิบๆ[ADV] slowly, See also: squirmingly, wrigglingly, Example: หอยทากค่อยๆ คลานกระดิบๆ ไปข้างหน้า, Thai definition: คืบไปทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUIRM    S K W ER1 M
SQUIRMS    S K W ER1 M Z
SQUIRMING    S K W ER1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squirm    (v) (s k w @@1 m)
squirms    (v) (s k w @@1 m z)
squirmed    (v) (s k w @@1 m d)
squirming    (v) (s k w @@1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のたくる[, notakuru] (v5r,vi) to wriggle; to writhe; to squirm [Add to Longdo]
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P) [Add to Longdo]
蠢く;動めく(iK);蠕く(iK)[うごめく, ugomeku] (v5k,vi) to wriggle; to squirm; to crawl like a worm [Add to Longdo]
蠢動;惷動(iK)[しゅんどう, shundou] (n,vs) (1) wriggling; squirming; maneuvering; manoeuvering; (2) mischief; despicable acts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squirm \Squirm\ (skw[~e]rm), v. i. [imp. & p. p. {Squirmed}
   (skw[~e]rmd); p. pr. & vb. n. {Squirming}.] [Cf. {Swarm} to
   climb a tree.]
   To twist about briskly with contortions like an eel or a
   worm; to wriggle; to writhe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squirm
   n 1: the act of wiggling [syn: {wiggle}, {wriggle}, {squirm}]
   v 1: to move in a twisting or contorted motion, (especially when
      struggling); "The prisoner writhed in discomfort"; "The
      child tried to wriggle free from his aunt's embrace" [syn:
      {writhe}, {wrestle}, {wriggle}, {worm}, {squirm}, {twist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top