ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sona

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sona-, *sona*
Possible hiragana form: そな
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
magnetic resonance imaging(n, phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sonar(n) ระบบหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียง, See also: เครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำ, Syn. detector, finder
sonant(n) เสียงก้อง, Syn. vocal, voiced
sonata(n) ดนตรีที่เรียบเรียงสำหรับเครื่องดนตรีหนึ่งหรือสองชิ้น
sonance(n) การออกเสียง
sonance(n) เสียง, Syn. noise
sonancy(n) การออกเสียง, Syn. sound-making
sonancy(n) เสียง
sonarman(n) คนประจำเครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sonant(โซ'เนินทฺ) n., adj. (ออก) เสียงรัว, เสียงสั่น, เสียงพยางค์, พยัญชนะที่ออกเสียงได้โดยไม่มีสระ, See also: sonantal, sonantic adj.
sonar(โซ'นาร์) n. (ย่อมาจาก SOund NAvigation Ranging) ระบบการหาตำแหน่งวัตถุใต้น้ำโดยการส่งคลื่นเสียงและรับเสียงสะท้อน, เครื่องมือที่ใช้ในระบบดังกล่าว
sonata(ซะนา'ทะ) n. ทำนองเพลงผสมผสาน (โดยเฉพาะของเปียโน)
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง, ภาวะสัมผัสเพี้ยน, ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
consonance(คอน'ซะเนินซฺ) n. ความเห็นพ้อง, ความลงรอยกัน, เสียงประสาน., Syn. consonancy, Ant. dissonance
consonant(คอน'ซะเนินทฺ) n. เสียงพยัญชนะ. adj. สอดคล้องกัน, เข้ากันได้, ประสานกัน (เสียง), See also: consonantal adj. -Conf. vowel, Syn. concordant
dissonance(ดิส'ซะเนินซฺ) n. ความไม่ประสานกันของเสียง, ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่กลมกลืนกัน
dissonancy(ดิส'ซะเนินซี) n. ดูdissonance
dissonant(ดิส'ซะเนินทฺ) adj. ซึ่งไม่ประสานกัน, ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งไม่กลมกลืนกัน, Syn. harsh

English-Thai: Nontri Dictionary
sonata(n) บทเพลงเข้าเปียโน
assonance(n) สัมผัสสระ
consonance(n) ความคล้องจองกัน, ความเข้ากัน, ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน
consonant(adj) ที่เข้ากัน, ที่คล้องจองกัน, ที่สอดคล้อง
consonant(n) ตัวอักษร, ตัวพยัญชนะ
dissonance(n) ความไม่กลมกลืน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่เข้ากัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน, ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, ซึ่งไม่เข้ากัน, ซึ่งไม่ประสานกัน
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร, ตัวละคร
impersonal(adj) ไม่มีตัวตน, ลอยๆ, ไม่เจาะจง
impersonate(vt) แสดงบทบาท, เสแสร้ง, ปลอมตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sona (Computer file)โซนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
sonarโซนาร์, อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือเพื่อสำรวจหรือหาวัตถุใต้ทะเล โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงออกไปกระทบวัตถุใต้น้ำ แล้วสะท้อนกลับมาสู่เครื่องรับ  sonar ย่อมาจาก sound navigation and ranging [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sonatas (Violin and piano)โซนาตา (ไวโอลินและเปียโน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think as you can tell, sona is unlike any other place in the world. Huh?ฉันคิดว่าพวกแกคงบอกได้ โซน่าไม่เหมือนที่อื่นในโลกใช่มั้ย? Orientación (2007)
Was it sona they was interested in?โซน่าเหรอที่พวกเขาสนใจ? Orientación (2007)
I ain't coming out of sona no time soon.ฉันไม่ออกไปจากที่นี่หรอกไม่มีเวลา Fire/Water (2007)
Government rip out all the phones when they find out bad men in sona still setting up deals.รัฐบาลตัดสายโทรศัพท์หมดหลังจากพวกเขาเห็นว่าคนในนี้ชอบต่อรอง Call Waiting (2007)
I just want to get your boy out of sona and get my son back.ผมแค่อยากพาคนของคุณออกมาจากโซน่า และได้ลูกผมคืนมา Good Fences (2007)
It keeps my business running, it keeps sona running.มันทำให้ธุรกิจฉันอยู่ได้ มันทำให้โซน่าอยู่ได้ Good Fences (2007)
Take the cross out... sona lights up again.ถ้าเอาไม้กางเขนออก... โซน่าก็จะสว่างไสวอีกครั้ง Good Fences (2007)
All roads within two miles of Sona are closed.ถนนทุกสายในรัศมี สองไมล์/Nจากโซน่าถูกปิดแล้ว Interference (2007)
I'll be at sona in half an hour.ฉันจะไปโซน่าในอีกครึ่งชม. Photo Finish (2007)
What are you gonna do take it to the sona crime lab?แล้วแกเอาเข้ามาในนี้ได้ไง Photo Finish (2007)
Unless someone's offering you a "get out of Sona free" card.นอกจากจะมีคนอื่นเสนอให้คุณ ออกจากคุกโซน่าฟรีๆ Vamonos (2007)
When you asked me for your own per Sona I supply of water when the lumbing went down, did I not provide it?ตอนแกถามหาน้ำใช้ส่วนตัว ตอนปั๊มน้ำพัง ฉันเคยไม่ให้แกไหม Vamonos (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sonaI'll play a sonata for you.
sonaShe play a sonata.
sonaYou don't need to bring up "A Winter Sonata" to show that South Korean culture having an unexpected boom in Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [ m ] ; séquence consonantique [ f ]
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
อักษรสามหมู่[aksøn sām mū] (n, exp) FR: les trois classes de consonnes [ fpl ] ; les trois classes consonantiques [ fpl ]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อักษรเสียงต่ำ[aksøn sīeng tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [ f ]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อักษรต่ำ[aksøn tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [ f ]
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SONAR S OW1 N AA0 R
SONAT S AA1 N AH0 T
SONATA S AH0 N AA1 T AH0
SONATAS S AA2 N AA1 T AH0 Z
SONATRACH S AA1 N AH0 T R AE0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sonar (n) sˈounaːr (s ou1 n aa r)
sonars (n) sˈounaːz (s ou1 n aa z)
sonata (n) sˈənˈaːtə (s @1 n aa1 t @)
sonatas (n) sˈənˈaːtəz (s @1 n aa1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
声纳[shēng nà, ㄕㄥ ㄋㄚˋ,   /  ] sonar (sound navigation and ranging) #46,708 [Add to Longdo]
奏鸣曲[zòu míng qǔ, ㄗㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ,    /   ] sonata #49,516 [Add to Longdo]
奏鸣曲式[zòu míng qǔ shì, ㄗㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ ㄕˋ,     /    ] sonata form (one of the large-scale structures used in Western classical music) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
備える[そなえる, sonaeru] (vt) ตกแต่ง, ติดตั้ง
供える[そなえる, sonaeru] (vt) ถวายของเซ่นไหว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
備え付け[そなえつけ, sonaetsuke] (vt) we
備え付け[そなえつけ, sonaetsuke] (vt) we

German-Thai: Longdo Dictionary
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter
Konsonant(n) |der, pl. Konsonanten| พยัญชนะ
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonate { f } [ mus. ]sonata [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
過去[かこ, kako] (n-adv, n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) { ling } past (tense); preterit; preterite; (4) { Buddh } previous life; (P) #375 [Add to Longdo]
自身[じしん, jishin] (n) by oneself; personally; (P) #419 [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] (n, adj-no) individual; private person; personal; private; (P) #528 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof #1,042 [Add to Longdo]
専用(P);占用[せんよう, senyou] (n, pref, suf, adj-no) (1) exclusive use; personal use; dedicated; (2) private (e.g. network); (P) #1,124 [Add to Longdo]
経歴[けいれき, keireki] (n, vs) personal history; career; (P) #1,137 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パーソナルコンピューター[ぱーそなるこんぴゅーたー, pa-sonarukonpyu-ta-] personal computer [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
マイコン[まいこん, maikon] personal computer [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
共振[きょうしん, kyoushin] resonance (vs) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
個人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
備える[そなえる, sonaeru] einrichten, ausruesten [Add to Longdo]
備わる[そなわる, sonawaru] besitzen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top