ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smelly

S M EH1 L IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smelly-, *smelly*, smel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smelly[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking

English-Thai: Nontri Dictionary
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก The Little Prince (1974)
Smelly priest, ox's nose, smelly smelly.นักพรตเหม็น, จมูกวัว, เหม็น เหม็น. Return of the Condor Heroes (1983)
Don't call me smelly priest.อย่าเรียกข้าว่านักพรตเหม็น. Return of the Condor Heroes (1983)
And a rather smelly jellyและส่งกลิ่นคล้ายเยลลี่ James and the Giant Peach (1996)
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good.คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน... City of Angels (1998)
Do I need to put any smelly ointment on him or anything?ผมต้องทายาหม่องให้เขารึเปล่า Unbreakable (2000)
Just admit it, you smelly camel.ทําใจเสียเถอะ เจ้าอูฐตัวเหม็น The Scorpion King (2002)
Have heard that it is first seduced her Is ah, Like the smelly rags YatouHave heard that it is first seduced her Like the smelly rags Yatou Sex Is Zero (2002)
Where are you, you wee, smelly beast?แกอยู่ไหนเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเหม็น The Water Horse (2007)
Yes, you fucking well will. Smelly junkies.ดี รีบไปบอกเลย พวกมันเหม็นมาก RocknRolla (2008)
Well, since you think that smelly larva is cute, you're gonna carry it.งั้น เมื่อเจ้าคิดว่าเจ้าตัวเหม็นมันน่ารัก เจ้าก้ต้องเป็นคนอุ้ม Star Wars: The Clone Wars (2008)
Did you see your locker? I put a smelly candle in itเธอเห็นล็อกเกอร์ของเธอหรือยัง ฉันใส่เทียนหอมไว้ในนั้น There's No 'I' in Team (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smellyThe cellar is ugly, dark, smelly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อับ[ADJ] smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
ตืด[ADJ] smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ตุ่ยๆ[ADJ] smelly, See also: odorous, stinking, reeking, foul, Example: กางเกงตัวนี้มีกลิ่นตุ่ยๆ, Thai definition: กลิ่นเหม็นน้อยๆ
ตุๆ[ADJ] stinky, See also: smelly, odorous, reeking, foul, Syn. ตุ, เหม็นตุ, Example: รองเท้าอับจะมีกลิ่นตุๆ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELLY    S M EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smelly    (j) smˈɛliː (s m e1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, ] smelly fart; arrogant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
muffig {adj} | muffiger | am muffigstensmelly | smellier | smelliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smelly
   adj 1: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen
       smelled really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul},
       {foul-smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly},
       {stinking}, {ill-scented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top