ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

senate

S EH1 N AH0 T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senate-, *senate*
Possible hiragana form: せなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senate[N] วุฒิสภา, See also: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน, สภาบริหารมหาวิทยาลัย, Syn. council, assembly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senate(เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู

English-Thai: Nontri Dictionary
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Senateวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps I could write to the State Senate and request funds from them.บางทีฉันอาจจะเขียนไปยังรัฐวุฒิสภาและขอเงินจากพวกเขา The Shawshank Redemption (1994)
In 1959, the State Senate finally clued into the fact they couldn't buy him off with just a $200 check.ในปี 1959 รัฐวุฒิสภา clued ที่สุดก็เข้าสู่ความเป็นจริง พวกเขาไม่สามารถซื้อเขาออกมีเพียง $ 200 ตรวจสอบ The Shawshank Redemption (1994)
The same guy running against me for Senate, same guy scheduled to speak at the same lunch downstairs?คู่แข่งผม เที่ยงนี้จะมาหาเสียงข้างล่าง Maid in Manhattan (2002)
Senate-hopeful Chris Marshall was captured on video tape in a lovers' spat with a woman now identified as a hotel maid....Senate hopeful Chris Marshall was captured on video in a lovers' spat... ... with a woman now identified as a hotel maid. Maid in Manhattan (2002)
Mr. Marshall, if elected, you'll be the third Marshall to serve New York State in the Senate.Mr. Marshall, if elected, you'll be the third Marshall... ...to serve New York in the SenateMaid in Manhattan (2002)
Candidate for Senate.Candidate for SenateMaid in Manhattan (2002)
Miss Ventura, you gonna hep clean up the Senate?Miss Ventura, will you clean up the SenateMaid in Manhattan (2002)
A moment ago, at 11:30 PM, the U.S. Senate Investigating Committee, announced its findings regarding the Korean virus incident.เมื่อเวลา 11.30 ที่ผ่านมา สภาสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้ทำการสอบสวนคณะกรรมการ ในการเปิดเผยผลการวินิจฉัยจากเหตุการณ์ไวรัสในเกาหลี The Host (2006)
And in 1984 I went to the Senate and really dug deeply into this issue with science roundtabIes and the like.และได้ขุดคุ้ยลงลึกในเรื่องนี้ กับบรรดาอัศวินโต๊ะกลมทางวิทยาศาสตร์ An Inconvenient Truth (2006)
All through his career in the Senate he continued to come back here and raise cattle.ตลอดเวลาที่ท่านทำงานในวุฒิสภา ท่านยังคงกลับมาที่นี่และทำปศุสัตว์ An Inconvenient Truth (2006)
That's how I'm going to get the U.S. Senate to confirm my vice president, do nothing?นั่นจะทำให้วุฒิสภาสหรัฐ ยืนยันการเป็นรองประธานาธิบดีของผมใช่ไหม? Map 1213 (2006)
House of Representatives and Senate.ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senateHe was elected to the Senate in the last election.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิสภา[N] Senate, See also: upper house, Syn. สภาสูง, Example: นายเชาวน์ได้รับการเสนอชื่อจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, Thai definition: สภาที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาชิกวุฒิสภา[n.] (samāchik wutthisaphā) EN: senator   FR: sénateur [m]
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords   FR: Chambre haute [f]
ส.ว.[abv.] (sø.wø.) EN: senator   FR: sénateur [m]
วุฒิสมาชิก[n.] (wutthisamāchik) EN: senator   FR: sénateur [m]
วุฒิสภา[n.] (wutthisaphā) EN: Senate ; Upper House (of Parliament)   FR: sénat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SENATE    S EH1 N AH0 T
SENATE    S EH1 N IH0 T
SENATE'S    S EH1 N IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senate    (n) sˈɛnɪt (s e1 n i t)
senates    (n) sˈɛnɪts (s e1 n i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参议院[cān yì yuàn, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] Senate, #14,668 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senat {m} | Senate {pl}senate | senates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒ酸鉛;砒酸鉛[ヒさんなまり(ヒ酸鉛);ひさんなまり(砒酸鉛), hi sannamari ( hi san namari ); hisannamari ( hi san namari )] (n) lead arsenate [Add to Longdo]
議会上院[ぎかいじょういん, gikaijouin] (n) (See 議会下院) upper house; senate [Add to Longdo]
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P) [Add to Longdo]
元老院[げんろういん, genrouin] (n) (Roman) senate [Add to Longdo]
上院[じょういん, jouin] (n,adj-no) Upper House; Senate; Lords; (P) [Add to Longdo]
上院議会[じょういんぎかい, jouingikai] (n) Senate [Add to Longdo]
米上院[べいじょういん, beijouin] (n) US Senate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Senate \Sen"ate\, n. [OE. senat, F. s['e]nat, fr. L. senatus,
   fr. senex, gen. senis, old, an old man. See {Senior}, {Sir}.]
   1. An assembly or council having the highest deliberative and
    legislative functions. Specifically:
    (a) (Anc. Rom.) A body of elders appointed or elected from
      among the nobles of the nation, and having supreme
      legislative authority.
      [1913 Webster]
 
         The senate was thus the medium through which all
         affairs of the whole government had to pass.
                          --Dr. W.
                          Smith.
      [1913 Webster]
    (b) The upper and less numerous branch of a legislature in
      various countries, as in France, in the United States,
      in most of the separate States of the United States,
      and in some Swiss cantons.
    (c) In general, a legislative body; a state council; the
      legislative department of government.
      [1913 Webster]
 
   2. The governing body of the Universities of Cambridge and
    London. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. In some American colleges, a council of elected students,
    presided over by the president of the college, to which
    are referred cases of discipline and matters of general
    concern affecting the students. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Senate chamber}, a room where a senate meets when it
    transacts business.
 
   {Senate house}, a house where a senate meets when it
    transacts business.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 senate
   n 1: assembly possessing high legislative powers
   2: the upper house of the United States Congress [syn: {United
     States Senate}, {U.S. Senate}, {US Senate}, {Senate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top