Search result for

schlicher

(54 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlicher-, *schlicher*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schlicher มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schlicher*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And soon we shall summon our brothers to the last outpost of human civilization.Und gleich werden wir unsere Brüder zum letzten Vorposten menschlicher Zivilisation rufen. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
You can't beat the human spirit.Menschlicher Verstand ist unschlagbar. Flash Gordon (1980)
Why are you such a derelict... such a piece of human junk?Warum sind Sie so ein Wrack, ein Stück menschlicher Abfall? Scanners (1981)
I have to find out if any of these particles contain human skin.Ich muss wissen, ob sich auf den Partikeln Spuren menschlicher Haut befinden. Dead & Buried (1981)
it adds human interest.Das wirkt menschlicherThe Great Muppet Caper (1981)
Rome! Blazing pronouncement of mankind's most glorious achievements.Stolze Höhenflüge menschlicher Errungenschaften. History of the World: Part I (1981)
I coalesce the vapor of human experience into a viable and logical comprehension.Ich füge die Nebelschwaden menschlicher Erfahrungen zu Logik zusammen. History of the World: Part I (1981)
"Humans started to search for this unknown enemy, however not single warrior sent returned back.""nicht ein einziger menschlicher Krieger...", "... geschickt, um diesen unbekannten Feind zu finden kehrte zurück.", Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
It must be a human error.-Scheiße. Muss ein menschlicher Fehler sein. Airplane II: The Sequel (1982)
"More human than human" is our motto.Motto ist: "Menschlicher als menschlich." Blade Runner (1982)
"and generally mistaken for a white mare. Unicorn."Wird fälschlicherweise oft für eine weisse Stute gehalten, Einhorn. The Last Unicorn (1982)
Come now, am I to be overpraised merely for being a civilised human?Das, meine Herren, sind doch nur die Grundlagen menschlicher Zivilisation. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Now, Tenebrae is about human possession and it's effects on society!Also, Tenebre handelt von menschlicher Perversion und ihrem Effekt auf die Welt. Ich will wissen, wie sie den Tenebre (1982)
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.Was ich hier raushole, macht den Eindruck normaler menschlicher Organe. The Thing (1982)
I mean, for me, McCormick's gold-hunting computers... lack the... the human obsession.McCormicks Gold-Computern fehlt es irgendwie an menschlicher Besessenheit. Steele's Gold (1983)
I deal in human fulfillment.Ich handle mit menschlicher Erfüllung. Risky Business (1983)
Devoid of personality, human qualities long since lost in the shuffle of life, he sits alone, quietly staring into space, a cipher, a non-person, a performing freak.Bar jeder Persönlichkeit und menschlicher Qualitäten sitzt er still und einsam da und starrt ins Leere, eine Null, ein Niemand, eine dressierte Zirkusnummer. Zelig (1983)
When it comes to human emotions, my ultra-phonic analyzer can be quite confusing.Bezüglich menschlicher Emotionen kann mein ultraphonischer Analysator recht verwirrend sein. Big Iron (1984)
That seems rather human of you, don't you think, Diana?Ein ziemlich menschlicher Zug, meinen Sie nicht, Diana? The Deception (1984)
Please don't again falsely claim to be a Yang GeneralBitte hör auf, dich fälschlicherweise als Yang General auszugeben. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
You know, it's, "When in the course of human events, it becomes necessary...."Sie wissen schon: "Wenn es im Lauf menschlicher Ereignisse nötig wird..." Moscow on the Hudson (1984)
"The essential act of modern warfare is the destruction of the produce of human labour. ""Das Ziel moderner Kriegsführung ist die Vernichtung der Erzeugnisse menschlicher Arbeit." 1984 (1984)
A man free at last by the grace of God... who has literally suffered the cruelties and tortures of the damned... at the hands of human monsters who held him in bondage.Ein Mann, der endlich durch Gottes Gnade frei ist, der die Grausamkeiten und Qualen der Verdammten erlitt, durch die Hand menschlicher Ungeheuer, die ihn gefangen hielten. Episode #1.3 (1985)
Human and otherwise.In menschlicher Hinsicht und auch sonst. Knight of the Juggernaut (1985)
No, you're wrong.Ich weiß nur, dass Joey fälschlicherweise beschuldigt wurde. Ten Wheel Trouble (1985)
"When in the course of human events....""Wenn es im Lauf menschlicher Begebenheiten..." A Lovely Little Affair (1985)
A renowned human biologist known for his work with recombinant DNA.Ein menschlicher Biologe bekannt für seine Arbeit mit rekombinanter DNS. The Secret Underground (1985)
Circling the earth with their cameras, heat sensors, microwave antennas, they've significantly lightened the workload of human spies.Diese Kameras, Wärmesensoren und Mikrowellenantennen, die die Erde umkreisen, haben die Arbeit menschlicher Spione wesentlich entlastet. The Falcon and the Snowman (1985)
I'm a human man, part of mankind.Äh, ein menschlicher Mann. Morons from Outer Space (1985)
Never a man-made sound, and then Mozart.Nie ein menschlicher Laut, und dann Mozart. Out of Africa (1985)
And finally you - pieces of human waste.Und dann ihr... menschlicher Abfall. Runaway Train (1985)
This means "human computer."Das bedeutet "menschlicher Computer". No Thanks for the Memory (1986)
- And he's a subhuman, moronic...- Und ein unmenschlicher, dummer... Armed and Dangerous (1986)
Somehow it was more human.Irgendwie war das menschlicherThe Color of Money (1986)
More human than I am alone.Menschlicher als ich allein. The Fly (1986)
She's locked in sleep, trapped like a dream in hulmaln form.Sie ist im Schlaf gefangen, wie ein Traum in menschlicher Form. Gothic (1986)
Human forklift comin' through.Menschlicher gabelstapler unterwegs. Gung Ho (1986)
It's much more humane...- Das ist viel menschlicher... Salvador (1986)
- One human guy?- Ein menschlicher Kerl? A Song of Songs (1987)
The loser, you, will have to dress like a human trophy and pose for pictures with everybody in the alley.Die Verliererin, du, muss sich als menschlicher Pokal verkleiden... und für Fotos mit jedem hier posieren. Alley of the Dolls (1987)
Oh, and did I tell you? The loser has to dress up as a human trophy.Die Verliererin muss sich als menschlicher Pokal verkleiden. Alley of the Dolls (1987)
Here. Come on. It's your evidence.Die Wahrheit menschlicher Erfahrungen zu erforschen, auch die dunkle Seite. Death and the Lady (1987)
A human joke.Ein menschlicher Witz. The Battle (1987)
Data, intoxication is a human condition.Data, Vergiftung ist ein menschlicher Zustand. The Naked Now (1987)
Now, come on. There's got to be a more humane way to protect our home and possessions.Es muss einen menschlicheren Weg geben... unsere Häuser und unseren Besitz zu beschützen. Whose Room Is It Anyway? (1987)
In the meantime I must impress upon you the importance... of remaining in human form... no matter how awkward, uncomfortable and ugly it makes you feel.In der Zwischenzeit muss ich euch nochmal erinnern... die menschlicher Gestalt zu wahren... egal wie unkomfortabel und hässlich ihr euch fühlen mögt. Bad Taste (1987)
They confuse the intensity of their involvement on the project... and mistake it as a relationship.Sie verwechseln die Intensität ihres Engagements für das Projekt... fälschlicherweise mit einer Beziehung. The Secret of My Success (1987)
Lewis? No single spirit could possess such a power.Ein einzelner menschlicher Geist hat nicht so viel Macht. Doorway to Hell (1988)
I keep trying to be more human, and keep failing.Ich möchte menschlicher werden, aber ich versage. Datalore (1988)
And that makes you more human than any of us.Dadurch sind Sie menschlicher als viele von uns. Skin of Evil (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHLICHER    SH L IH1 K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fälschlicherweise {adv}by mistake; erroneously [Add to Longdo]
menschlich; mitmenschlich {adj} | menschlicher | am menschlichstenhuman | more human | most human [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top