Search result for

sampling

(69 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sampling-, *sampling*, sampl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sampling[N] การสุ่มตัวอย่าง, See also: วิธีการสุ่มตัวอย่าง, Syn. census, poll, survey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sampling(ซาม'พลิง,แซม'พลิง) n. การสุ่มตัวอย่าง,วิธีการสุ่มตัวอย่าง,ตัวอย่างที่สุ่มได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
samplingการชักตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
samplingการเลือกตัวอย่าง, การชักตัวอย่าง, การหาตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
samplingการชักตัวอย่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
samplingการชักตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sampling errorความเคลื่อนคลาดจากการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling fractionเศษส่วนของตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling frameกรอบตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling planแผนเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling procedureวิธีการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling rateอัตราการชักตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Samplingการสุ่มตัวอย่าง [TU Subject Heading]
Sampling การเก็บตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่างจากแหล่งหนึ่งๆ มาวิเคราะห์ ต่างจากการชักตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสุ่มชักจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Sampling (Statistics)การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ) [TU Subject Heading]
Sampling Frame กรอบของการเลือกตัวอย่าง
รายชื่อของหน่วยตัวอย่างที่หาได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll never consent to petrosal vein sampling.เค้าไม่เคยตรวจpetrosal vein sampling Adverse Events (2008)
And then you started sampling the local flavor in Bon Temps.แล้วคุณก็เริ่มปล่อยตัวอย่างในบอนทอมป์ 9 Crimes (2010)
I was showing Annie the magic of electronic sampling. We thought you were murdering her.ฉันกำลังสาธิตการแซมปลิ้งเสียงให้แอนนี่ดู เรานึกว่าคุณกำลังฆ่าหล่อน English as a Second Language (2010)
Meanwhile, Blair rules the right bank, storming the shops and consuming the classics and sampling sugary snacks like a modern Marie antoinette.ส่วนแบลร์คุมซีกขวา วิ่งเข้าวิ่งออกร้านรวงของคลาสสิกต่างๆ ลองชิมขนมหวานเหมือนมารีย์ อังตัวเนตสมัยใหม่ Belles de Jour (2010)
Through anonymous e-mail linguistic sampling.ทดสอบความสนใจในอีเมล์โนเนม ทำนองนั้น The San Lorenzo Job (2010)
I'd probably stop sampling the merchandise.เป็นฉันจะเลิกใช้มัน Magic Bullet (2011)
So what do you say you come to my place after school and, uh, we'll give each other oatmeal facials and... and watch Project Runway and, you know, talk campaign strategy while, uh, sampling some of my zero-calจะว่าอะไรไหม ถ้าเธอมาบ้านฉันหลังเลิกเรียน แล้วเราก็นวดหน้าด้วยโอ๊ตกัน พร้อมดู Project Runway I Am Unicorn (2011)
I think maybe we should take a little sampling.ผมว่าเราน่าจะไปลองดูเสียหน่อยน้า Heartbreak Hotel (2011)
We are not sampling any clubs.เราจะไม่ไปลองดูคลับไหนทั้งนั้น Heartbreak Hotel (2011)
What? Ugh... I was sampling single malts trying to decide which distillery to buy.อะไร ฉันลองกินเหล้ามอล์ตทั้งหมด Midnight Lamp (2012)
Someone's been sampling the goods.มีคนแอบชิมสินค้า Party On, Garth (2012)
This is a very small sampling of colleges that don't require S.A.T.นี่เป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ต้องใช้คะแนน S.A.T (คะแนนสอบเอ็นวิทยาลัย) Naked (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชักตัวอย่าง[n. exp.] (kān chak tūayāng) EN: sampling   
การเก็บตัวอย่างดิน[n. exp.] (kān kep tūayāng din) EN: soil sampling   FR: prélèvement d'un échantillon de sol [m] ; prélèvement de sol [m]
การสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān sum tūayāng) EN: random sampling   
สุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (sum tūayāng) EN: acceptance sampling ; random sampling   
วิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (withī sum tūayāng) EN: random sampling   
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ[n. exp.] (withī sum tūayāng baēp pen rabop) EN: systematic random sampling   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMPLING    S AE1 M P L IH0 NG
SAMPLINGS    S AE1 M P L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sampling    (v) (s aa1 m p l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtastfehler {m}sampling error [Add to Longdo]
Abtastfrequenz {f}; Abtastrate {f}sampling rate [Add to Longdo]
Abtastregelung {f}sampling control [Add to Longdo]
Abtasttheorem {n}sampling theorem [Add to Longdo]
Abtastzeit {f}sampling time; scan time [Add to Longdo]
Entnahmestelle {f}sampling point; tapping point [Add to Longdo]
Probezylinder {m}sampling cylinder [Add to Longdo]
Stichprobenanweisung {f}sampling instruction [Add to Longdo]
Stichprobenplan {m}sampling plan [Add to Longdo]
Stichprobenprüfung {f}sampling inspection [Add to Longdo]
Stichprobensystem {n}sampling scheme [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティビティサンプリング[, akuteibiteisanpuringu] (n) activity sampling [Add to Longdo]
ギブスサンプリング[, gibususanpuringu] (n) {comp} Gibbs sampling [Add to Longdo]
サンプリング[, sanpuringu] (n,vs) sampling; (P) [Add to Longdo]
サンプリングキーボード[, sanpuringuki-bo-do] (n) {comp} sampling keyboard [Add to Longdo]
サンプリングレート[, sanpuringure-to] (n) {comp} sampling rate [Add to Longdo]
サンプリング周波数[サンプリングしゅうはすう, sanpuringu shuuhasuu] (n) sampling frequency [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] (n) {comp} sampling theorem [Add to Longdo]
テイスティング[, teisuteingu] (n) sampling food or drink; tasting [Add to Longdo]
ランダムサンプリング[, randamusanpuringu] (n) random sampling [Add to Longdo]
採尿[さいにょう, sainyou] (n,vs) urine sampling; urine collection; giving one's urine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取样[qǔ yàng, ㄑㄩˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling (signal processing) [Add to Longdo]
采样[cǎi yàng, ㄘㄞˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling [Add to Longdo]
采样率[cǎi yàng lǜ, ㄘㄞˇ ㄧㄤˋ ㄌㄩˋ, / ] sampling rate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプリングレート[さんぷりんぐれーと, sanpuringure-to] sampling rate [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
標本化定理[ひょうほんかていり, hyouhonkateiri] sampling theorem [Add to Longdo]
標本分布[ひょうほんぶんぷ, hyouhonbunpu] sampling distribution [Add to Longdo]
標本化[ひょうほんか, hyouhonka] sampling [Add to Longdo]
標本間隔[ひょうほんかんかく, hyouhonkankaku] sampling interval [Add to Longdo]
標本時刻[ひょうほんじこく, hyouhonjikoku] sampling time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sampling
   n 1: (statistics) the selection of a suitable sample for study
   2: items selected at random from a population and used to test
     hypotheses about the population [syn: {sample distribution},
     {sample}, {sampling}]
   3: measurement at regular intervals of the amplitude of a
     varying waveform (in order to convert it to digital form)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top