หรือคุณหมายถึง sameneß?
Search result for

sameness

(7 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sameness-, *sameness*, samenes
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sameness(เซม'นิส) n. ความเหมือนกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's their sameness.มันเป็นความเหมือนกันของพวกเขา The Great Escapist (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMENESS    S EY1 M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sameness    (n) (s ei1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sameness \Same"ness\, n.
   1. The state of being the same; identity; absence of
    difference; near resemblance; correspondence; similarity;
    as, a sameness of person, of manner, of sound, of
    appearance, and the like. "A sameness of the terms." --Bp.
    Horsley.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, want of variety; tedious monotony.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Identity; identicalness; oneness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sameness
   n 1: the quality of being alike; "sameness of purpose kept them
      together" [ant: {difference}]
   2: the quality of wearisome constancy, routine, and lack of
     variety; "he had never grown accustomed to the monotony of
     his work"; "he was sick of the humdrum of his fellow
     prisoners"; "he hated the sameness of the food the college
     served" [syn: {monotony}, {humdrum}, {sameness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top