ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saccule

S AE1 K Y UW2 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saccule-, *saccule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saccule[N] ถุงกระเป๋าหน้าท้องของสัตว์ตระกูล marsupial (เช่น จิงโจ้), Syn. bag, purse

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sacculeถุงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
SACCULE    S AE1 K Y UW2 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
球形嚢[きゅうけいのう, kyuukeinou] (n) sacculus; saccule [Add to Longdo]
小嚢[しょうのう, shounou] (n) follicle; saccule; vesicle; little sac [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saccule \Sac"cule\, n. [L. sacculus, dim. of saccus sack.]
   A little sac; specifically, the sacculus of the ear.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saccule
   n 1: a small sac or pouch (especially the smaller chamber of the
      membranous labyrinth) [syn: {saccule}, {sacculus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top